College van B&W 17 september 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2018;
  2. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op € 1.149.886,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-720091
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de concept-bestuursopdracht Horne Quartier en De Lichtenberg.
  2. In te stemmen met de concept-intentieovereenkomst tussen gemeente Weert en Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. B.V. voor de herbestemming Horne Quartier en De Lichtenberg.
  3. Aan de raad voorstellen:
  a. De bestuursopdracht Horne Quartier en De Lichtenberg vast te stellen.
  b. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de intentieovereenkomst met Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. inzake het ontwikkelen van een visie voor Horne Quartier en De Lichtenberg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-782745
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen:
  1. Het Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2020-2026 vast te stellen.
  2. Akkoord te gaan met scenario 4, lineair afschrijven van investeringen en een getrapte invoering kostendekkend tarief.
  3. In te stemmen om een jaarlijks bedrag van € 366.457,- als bijdrage voor groen op te nemen als exploitatielast in de begroting.
  4. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve "Groen (riolering)".
  5. In te stemmen dat op basis van het Meerjareninvesteringsprogramma 2020-2026 de meer- en minderkosten groen worden verrekend met de bestemmingsreserve "Groen (riolering)".

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-791077
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het Samenwerkingsprotocol gemeenten Regio Midden-Limburg West en Gecertificeerde Instellingen 2019 aan te gaan. Het voorstel wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vastgesteld.
  2. De ondertekening van het ‘Samenwerkingsprotocol gemeenten Regio Midden-Limburg West en Gecertificeerde Instellingen 2019’ op te dragen aan de burgemeester van de gemeente Nederweert (Art. 171, lid 2 Gemeentewet).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-795993
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Vensteeg 1' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
  2. Met de anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst in te stemmen.
  3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-812356
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de begroting 2020 en deze aan te bieden aan de raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Persbericht aanpassen.

  (F&C) Registratienummer: DJ-816936
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Een opdracht te verstrekken, voor de duur van zes maanden, aan Wilms Transformatie tot het opzetten van kwaliteitstoezicht Wmo in de gemeente Weert in nauwe samenwerking met Midden-Limburg West en Oost;
  2. Mevrouw M.H.G.E. Wilms gedurende 6 maanden aan te wijzen als tijdelijk onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder kwaliteit Wmo 2015, belast met het uitoefenen van het toezicht op de kwaliteit ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-816939
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3);
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
  4. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-816941
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:
  1. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad i.o. van 9 augustus 2019;
  2. In te stemmen met de te verzenden brief aan de Participatieraad i.o.;
  3. Aan de raad voor te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 vast te stellen, met intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018;

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-817861
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De Raad voorstellen in te stemmen met de Parkeerverordening 2020.2. In te stemmen met de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen en parkeervergunningen 2020".
  2. In te stemmen met de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2020".
  3. In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020".

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-820075
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De uitgangspuntennotitie vast te stellen.
  2. Het waarnemend afdelingshoofd Werk, inkomen en Zorg (WIZ), Nancy Peeters te mandateren, om de gunningsbeslissing en raamovereenkomst te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-820592
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' met planidentificatieNL.IMRO.0988.BPSmeijersweg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' aan te merken als authentiekdigitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' geen exploitatieplan vast testellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-820922
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De samenwerkingsovereenkomst met JOGG te verlengen voor de periode 2019-2022.
  2. Wethouder Sterk te machtigen tot het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met JOGG (op grond van artikel 171 Gw).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-821482
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het Eindverslag inspraak voorontwerp bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' in te stemmen.
  2. Met de planschadeovereenkomsten Wilhelminasingel 237, Odamolenstraat 1 en Suffolkweg Zuid 30 in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-821688
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2020 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-821697
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Definitief te besluiten tot intrekken van de aanwijzing als gemeentelijk monument van Houtbroek 3A in Stramproy.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-823216
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De twee vergunningen voor de vaste standplaatsen op de weekmarkt te Weert in te trekken en belanghebbenden berichten conform bijgevoegde concept-brieven/besluiten.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (VTH) Registratienummer: DJ-824152
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie D66 om mevrouw P.C.I. van der Vegt namens D66 te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert.
  2. Eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-824629
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het gunnen van het werk "vergroening Nieuwe Markt" aan Kessels Wegenbouw en Bestratingen voor een bedrag van € 403.107,19 exclusief BTW.
  2. De concern directeur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-824641
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het gebied Dries, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, aan te wijzen als gebied als bedoeld in de artikelen 2:48, 2:48a en 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert, waarvoor gebiedsontzeggingen kunnen worden opgelegd en een verbod geldt om op de weg alcoholhoudende drank of glaswerk bij zich te hebben, softdrugs te gebruiken of ten behoeve van dit gebruik openlijk voorhanden te hebben.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-824690
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het voornemen tot gunning van de dienst "Weert Laarveld Archeologische opgravingen fase 3", aan de laagste inschrijver VUhbs Archeologie te Amsterdam, voor een bedrag van € 229.432,- excl. BTW.
  2. De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-824891
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie DUS Weert om mevrouw I.F.A.J. Beenders namens DUS Weert te benoemen tot lid en de heer R.F.J.W.M. van Dooren namens DUS Weert tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert.
  2. Eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie ) Registratienummer: DJ-824941
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met het beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en met 2022.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-824969
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen het ‘Regionaal beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023’ vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-825187
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) over 2017 vast te stellen op €1.378586,34 conform bijgevoegde beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-827841
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...