Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 636.505,- voor de activiteiten zoals omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde concept-beschikking;
  2. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 43.512,- voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van formele cliëntondersteuning, conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-752396
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Vast te stellen het beheer- en onderhoudsplan verhardingen 2020–2029.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-DJ-814776
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De samenwerking met Weerterlandhout te continueren voor de duur van 3 jaar.
  2. Tijdens de samenwerking parkmeubilair af te nemen van Weerterlandhout tegen betaling èn daarvoor vers stamhout ter beschikking te stellen voor bewerking door Weerterlandhout.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Concepttekst voor website aanpassen.

  (OG) Registratienummer: DJ-862707
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De Nadere Regels Jeugdhulp 2020 vast te stellen.
  2. De Nadere Regels Jeugdhulp 2018 per 1 januari 2020 in te trekken.
  3. De raad te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-862891
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Subsidie te verlenen voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2020;
  a. € 573.637 aan Humankind kinderopvang;
  b. € 147.500 aan Hoera kindercentra;
  c. € 17.500 voor overige kinderopvang.
  2. Subsidie te verlenen voor 75 plekken voor kleuters zonder recht op toeslag:
  a. € 50.000 aan Humankind;
  b. € 25.000 aan Hoera.
  3. De ouderbijdragetabel peuteropvang 2020 vast te stellen.
  4. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op € 503.869 voor Humankind en € 46.000 voor Hoera kindercentra op basis van de ingediende verantwoordingen 2018.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-863733
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met de aanwending van € 16.000,- uit het Stedelijk Groenfonds ten behoeve van de aanplant van bomen, hagen en heesters in het wijkpark Fatima in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-867283
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het realiseren van een zonnepark op de locatie Kempenweg 90 voor zover gelegen binnen de bestemming 'Bedrijf';
  2. Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van zonnepanelen voor zover gelegen binnen de bestemming 'Natuur'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-867552
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2018 met ingang van 1 januari 2020 in te trekken.
  3. De tariefstructuur persoonsgebonden budget Wmo 2020 te publiceren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-868059
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
  2. De Regiovisie Bijzondere Doelgroepen ongewijzigd te verlengen tot en met 2021;
  3. De raad te informeren via bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-868985
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de inhoud van de brief afkomstig van Provincie Limburg d.d. 21 maart 2018 inzake afwikkeling projecten Regiofonds.
  2. Kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde memo Projectbijdrage Regiofonds Midden-Limburg project Dependance Internationale school Eindhoven.
  3. De provincie Limburg door middel van bijgevoegde concept-brief te informeren dat geen nieuw projectvoorstel vóór 1 januari 2020 wordt ingediend.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-877323
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe medewerking te verlenen aan de transformatie naar 2 woningen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (kruimelgevallenregeling).
  2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1 juli 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-879273
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek;
  2. In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassing in overleg met de portefeuillehouder.
  Kleine wijzigingen in het Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek hoeven niet opnieuw naar het college. De portefeuillehouder informeert het college actief over de wijzingen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-880627
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De verleende subsidies aan Stichting Bibliocenter € 17.000,-, Stichting RICK € 32.000,-, Nederlandse Handboog Bond € 1.500,-, Nederlandse Volleybal Bond € 12,917,- en Stichting Punt Welzijn € 25.000 zoals genoemd in bijlage 1, met betrekking tot de inzet van combinatiefuncties voor de periode 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019 definitief vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Financiële paragraaf vullen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-880970
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met het in bruikleen geven van de maatschappelijke voorziening De Stegel aan de exploitanten van de Microbar.
  2. Akkoord te gaan met de bruikleenovereenkomst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-883175
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met de Prestatieafspraken 2020 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-885956
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Volmacht te verlenen aan wethouder W.P.J. van Eijk om de gemeente Weert te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019.
  2. Bijgaande presentiekaart in te vullen en te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DT) Registratienummer: DJ-888936
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe in te stemmen met het gewijzigd voortzetten van de concessieovereenkomst Reinigingsdienst Weert voor de periode 2020-2025 op grond van bijgevoegd addendum.
  2. De raad op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het gewijzigd voortzetten van de concessie Reinigingsdienst Weert.
  3. De raad verzoeken een aanvullend bedrag van structureel € 394.868,00 beschikbaar te stellen vanaf 2020 om de samenwerking tussen de gemeente Weert en Renewi te continueren. De financiële gevolgen worden in de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt.
  4. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor wat betreft het bijgevoegde addendum en het rapport van BDO Advisory tot en met 2025.
  5. Geheimhouding op te leggen aan de raad op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet voor wat betreft het bijgevoegde addendum en het rapport van BDO Advisory tot en met 2025.
  6. De raad voor te stellen bovengenoemde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-892317
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...