Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen in te stemmen met toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot de gemeenschappelijke regeling BsGW per 1 januari 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1154946

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1. Vast te stellen de:

  -      Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2021

  -      Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2021

  -      Beleidsregels toekennen ambtshalve vermindering belastingaanslagen 2021

  -      Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2021

  -      Besluit privaatrechtelijke tarieven 2021

  -      Tarieventabel staangeld 2021.

  2. De raad voor te stellen in te stemmen met de:

  -      Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2021

  -      Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

  -      Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021

  -      Wegsleepverordening 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1156773

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Vaststellen raadsinformatiebrief ontwikkelingen 'Open Club Weert Noord Verenigd!'


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1157887

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDijkerstr40en42-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' geen exploitatieplan vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1163328

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de voortzetting van subsidiering van topsportactiviteiten in 2021 op basis van het vastgestelde beleidskader voor de periode 2016-2020;

  2.    Kennis te nemen van de activiteiten die op grond van beslispunt 1 voor het jaar 2021 in principe in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage;

  3.    De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1166366

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de inzet van preventieve en outreachende hulp om te voorkomen dat (met name jongere) recreatieve- en problematische GHB gebruikers afglijden naar een GHB-verslaving, voor de periode 1 december 2020 tot en met 31 december 2021;

  2.    In te stemmen met de implementatie van een casusgerichte sluitende GHB-aanpak, onder regie van het Veiligheidshuis Midden-Limburg;

  3.    Voor de onder 1 en 2 genoemde aanpak € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021 beschikbaar te stellen, ten laste van de via de septembercirculaire 2020 ontvangen middelen voor de brede aanpak van dakloosheid onder voorbehoud van instemming van de raad in november met de voorgestelde financiële verwerking van de septembercirculaire 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1168035

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de gemeenteraad voorstellen:

  In te stemmen met de bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder. Wethouder Gabriëls toevoegen als portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1168749

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  a.    Kennis te nemen van de ontvangen compensatiegelden via de Rijksoverheid     (€ 407.039,-) en de provincie Limburg       (€ 75.000,-) ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in Weert;

  b.    Hiervan een bedrag van maximaal              € 60.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2020 aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil als cofinanciering voor door De Bosuil ontvangen gelden van Fonds Podiumkunsten;

  c.     Hiervan een bedrag van maximaal              € 150.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting Munttheater;

  d.    Hiervan een bedrag van maximaal               € 100.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting RICK;

  e.    Het college opdragen de beslispunten onder a. tot en met d., behorende subsidiebesluiten te nemen ten laste van de ontvangen compensatiegelden algemene uitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de compensatiegelden ontvangen via de provincie Limburg.

  f.     Het restant van de compensatiegelden       (€ 172.039,-) te reserveren voor nog uit de Coronacrisis voortkomende ondersteuningsvragen vanuit de lokale culturele voorzieningen, onder voorbehoud van instemming van de raad met het overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in de slotwijziging 2020.

  2.    Het bestuur van Stichting Muziekcentrum De Bosuil, Stichting Munttheater en Stichting RICK na besluitvorming te informeren middels bijgevoegde brief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1169437

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van het addendum met de Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel Beheer BV over de termijnverlenging inzake de op 1 oktober 2015 gesloten realisatieovereenkomst en dit addendum voor het maken van wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1171050

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Een subsidie van maximaal € 22.000,- te verlenen aan vereniging Basketbal Academie Limburg voor het spelen van eredivisie basketbal in het seizoen 2020-2021 conform bijgaande concept-beschikking;

  2.    De aanvraag van BAL voor een aanvullende subsidie van € 15.000,- te weigeren.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Beschikking aanpassen

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1172809

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In verband met het ontbreken van bijzondere omstandigheden, die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, te besluiten dat voor de gevraagde wijziging geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, zoals bedoeld in artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1173538

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met het verzoek tot aanpassing van de realisatieovereenkomsten met Meulen Projectontwikkeling BV inzake de kantoorvilla's 1, 3 en 4 middels bijgaande brief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1173712

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen het Armoedebeleid 2021-2024 vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1174738

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1177470

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het definitieve financiële jaarverslag 2019, het jaarplan 2021 en het meerjarig beleidsplan 2021-2025.

  2.    Voor 2021 subsidie te verlenen ad. maximaal € 204.000,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  3.    In te stemmen met de opdracht van €8.800,- voor het uitvoeren van het exploitatieonderzoek ten laste van bestaand budget “natuur en milieucommunicatie”.

  4.    In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1178327

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande brief aan de raad in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1178336

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De raad voor te stellen het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021 – 2025 vast te stellen.

  2.    De raad vragen om in te stemmen met de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de vaststelling van het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021 – 2025.

  3.    De raad vragen om in te stemmen met het opnemen van € 500.000,- ten behoeve van verduurzaming maatschappelijk vastgoed in de periode 2021 – 2022. Deze kosten worden gedekt uit de reserve energietransitie en toegevoegd aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156). Dit onder voorbehoud van de vaststelling van de Weerter Routekaart Energietransitie.

  4.    De raad vragen om in te stemmen met de administratieve verwerking van de onderhoudskosten middels extra jaarlijkse stortingen van € 800.000,- in de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) ten laste van de exploitatie in de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit is verwerkt in de meerjarenraming in de begroting 2021.

  5.    De raad vragen om in te stemmen met een extra storting van € 618.107,- (voor 2023), € 725.457,- (voor 2024) en € 850.514,- (voor 2025) ten behoeve van het ingroeien van de reserve naar structureel niveau. Dit is verwerkt in de meerjarenraming in de begroting 2021.

  6.    De raad vragen om in te stemmen met de dekking van de onderhoudskosten middels onttrekking van totaal € 21.345.917,-  aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) voor de periode 2021 - 2025.

  7.    De raad vragen om in te stemmen met de vrijval van de bestemmingsreserve R3103 ten behoeve van peuterspeelzaal Het Dal ten gunste van de reserve R2156 onderhoud gemeentelijk vastgoed tot een bedrag van € 116.000,-.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouders.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1179504

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    "Beleidskalender 7-2020" vast te stellen;

  2.    "Beleidskalender 7-2020" na vaststelling door te sturen naar de Raad.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Kalender aanpassen.

  (CS) Registratienummer: DJ-1182083

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voor te stellen de verordening “Beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Weert 2021” vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1185195

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:

  1.    de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14-09-2020, 22-09-2020, 29-09-2020, 06-10-2020, 13-10-2020, 16-10-2020, 19-10-2020;

  2.    niet-openbare concept-verslagen van het fractievoorzittersoverleg d.d. 27-08-2020 en 01-10-2020;

  3.    niet-openbare bijlage bij de raadsinformatiebrief over het exploitatieoverzicht van het Kwintet 2019.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie Registratienummer: DJ-1185286

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de vertrouwenscommissie gemeente Weert om kennis te nemen van de resultaten van de burgerpeiling, in te stemmen met de inhoud van de concept-profielschets voor de burgemeester van Weert en te besluiten in de profielschets aan te geven dat het houden van een assessment met een of meerdere kandidaten tot de mogelijkheden behoort.

  2.    Eventuele wensen en/of bedenkingen met betrekking tot het initiatiefvoorstel ter kennis van de raad te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1113093

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Vragen begroting 2021, tussenrapportage 2020 en Septembercirculaire 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1169118

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad van Weert en Cranendonck.

  2.    In te stemmen met bijgevoegde concept-brief aan de stakeholders en belanghebbenden van de Samenwerking Grensgebied De Kempen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1184262

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...