College van B&W 13 oktober 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig: Wethouder T.E.C. Geelen

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van bijgevoegd Wob-verzoek;

  2.    In te stemmen met bijgevoegd concept-Wob-besluit en het verstrekken van bijgevoegde documenten aan verzoeker.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-955958

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met het ontwerp bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

  2.    Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' in te stemmen.

  3.    Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1085105

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Jeugdhulp tweede kwartaal 2020.

  2.    Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen tweede kwartaal 2020.

  3.    De Raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1150097

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor 2019 verleende subsidie van € 1.612.651,- conform bijgevoegde beschikking vast te stellen op € 1.609.233,- en het CJG te vragen om € 3.418,- terug te betalen;

  2.    In te stemmen met het door het CJG storten van een bedrag van € 3.011 in de vereveningsreserve.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1150142

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen:

  1.    Kennis te nemen van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering/ Gemeentefonds;

  2.    De mutaties op basis van de septembercirculaire 2020 te verwerken in begrotingswijzigingen;

  3.    De hogere BUIG-budgetten voor 2021 t/m 2024 ook te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2021.

  4.    De positieve saldi voor 2021 ad € 1.575.319,- en 2022 ad € 1.423.961,- in te zetten als een lagere onttrekking uit de algemene reserve en de positieve saldi voor de jaren 2023 en 2024 in mindering te brengen op de opgenomen algemene taakstelling.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1150405

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het proces verbaal van aanbesteding en het voornemen tot gunning;

  2.    Over te gaan tot de definitieve gunning van de opdracht aan Koninklijke Bammens B.V.;

  3.    De concerndirecteur te mandateren voor het ondertekenen van de contractdocumenten;

  4.    De concerndirecteur te mandateren om personen aan te wijzen die bevoegd zijn om binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1150475

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De persoonsgebonden budget tarieven met betrekking tot de Jeugdwet voor het jaar 2021 vast te stellen (bijlage 1).

  2.    De persoonsgebonden budget tarieven met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning voor het jaar 2021 vast te stellen bijlage 2).

  3.    De persoonsgebonden budget tarieven (bijlage 1 en 2) bekend te maken via publicatie in het gemeenteblad.

  4.    Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn om vanaf het jaar 2022 (jaarlijks) de persoonsgebonden budget tarieven vast te stellen conform de in de vigerende verordeningen opgenomen berekeningswijze en deze bekend te maken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1153641

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe met de realisatie van een ruimte voor ruimte woning aan de Ittervoorterweg tussen de huisnummers 74 en 82 in te stemmen met een herziening van het bestemmingsplan tot uiterlijk 1 mei 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1154008

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met de concept zienswijze in te stemmen.Met het indienen van de zienswijze in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1154139

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De artikel 40 vragen RvO te beantwoorden conform bijgevoegde concept-antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1156703

   

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...