College van B&W 14 september 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het financieel overzicht en het jaarverslag 2019 van Stichting Halt;

  2.    De subsidie 2019 definitief vast te stellen op € 29.920,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1067447

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPGeuzendijk17-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" geen exploitatieplan vast te stellen.

  4.    Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1069035

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor 2020 een incidentele subsidie van maximaal € 7.235,- te verlenen aan Punt Welzijn, zijnde penvoeder, voor de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in de aanvraag en het pilotplan 'Club extra', conform bijgaande conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1089510

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor 2021 een subsidie te verlenen van maximaal         € 31.525,- aan Stichting Halt conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1094211

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande concept-antwoordbrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1115573

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De subsidie voor Bureau Jeugdzorg Limburg voor de generale uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2019 vast te stellen op € 467.027,98 conform bijgaande conceptbeschikking;

  2.    De subsidie voor William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking voor 2019 vast te stellen op € 24.824,58 conform bijgaande conceptbeschikking;

  3.    De subsidie voor de stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen voor 2019 vast te stellen op € 21.461,44,- conform bijgaande conceptbeschikking;


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1128111

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan "De Horst 2A" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDeHorst2A-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan "De Horst 2A" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan "De Horst 2A" geen exploitatieplan vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1131932

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de nota ‘De Aftrap, ontwikkelingsrichting voor de sportaccommodaties in de periode 2021-2030’ en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad;

  2.    De raad voor te stellen een investeringsbudget van € 27.500,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een onderzoek naar de vernieuwing van sporthal Boshoven en een eenmalig onderzoeksbudget van € 20.700,- voor de uitvoering van een onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport;

  3.    De uit beslispunt 2 voortvloeiende kapitaallasten van € 5.640,- ten laste van de raming voor onvoorziene structurele uitgaven 2020 te brengen en het eenmalige onderzoeksbudget van € 20.700 ten laste van het beschikbare budget 2020 voor eenmalige subsidies nieuwe activiteiten vrijwilligersorganisaties te brengen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1132036

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De Raad voorstellen in te stemmen met de Parkeerverordening 2021.

  2.    In te stemmen met de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen en parkeervergunningen 2021".

  3.    In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021".

  4.    In te stemmen met het intrekken van de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij invaliditeit 2020".


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1132321

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1132816

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voor te stellen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1132823

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De subsidie aan Bureau Jeugdzorg Limburg voor uitvoering van de Crisisdienst Jeugd voor 2019 conform verlening en bijgevoegde concept beschikking vast te stellen op € 93.129.

  2.    De subsidie aan Bureau Jeugdzorg Limburg voor de deelname aan het beschermingsplein voor 2019 conform verlening en bijgevoegde concept beschikking vast te stellen op € 7.754 .

  3.    De subsidie aan Bureau Jeugdzorg Limburg voor de afstemming met het CJG voor 2019 conform bijgevoegde concept beschikking vast te stellen op € 754 en het teveel betaalde voorschot van € 3.214 terug te vorderen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1134886

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Aan de raad voorstellen:

  1.    In te stemmen met het locatieonderzoek tijdelijke woningen.

  2.    De locaties Helmondseweg en Kesselstraat aan te wijzen als voorkeurslocaties voor de bouw van tijdelijke woningen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1134973

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de email van 6 juli 2020 de Participatieraad Sociaal domein Weert.

  2.    In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1135141

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het verzoek af te wijzen voor wat betreft vergaderverslag en de eventuele audio-opname van het gesloten deel van een raadsvergadering;

  2.    Het verzoek gedeeltelijk toe te wijzen voor wat betreft een fractievoorzittersoverleg;

  3.    Het verzoek af te wijzen voor wat betreft een Bibob-advies.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1136330

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...