Gemeenteraad 20 september 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 •  
  laden...
 •  
  laden...
 •  
  laden...
 •  
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos Qc (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (Juist495).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal) en J.H.F. Vossen (D66).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal).
  laden...
 •  
  laden...
 • 1.
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad en de kinderen van groep 8 van Basisschool De Stapsteen uit Maarheeze. Hij feliciteert mw. Stokbroeks (D66) die vandaag jarig is. De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. Er staan veel onderwerpen op de raadsagenda. Rond 22.30 uur zal worden bepaald of de vergadering wordt afgemaakt dan wel geschorst.
  laden...
 • 2.
  Er zijn vier moties vreemd aan de orde van de dag. Deze worden geagendeerd als agendapunten 31a t/m d. De agendapunten 21 (financieringsstructuur stichting De Kempen) en 23 (gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord) worden als hamerstuk behandeld.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • 3.
  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • 4.
  De burgemeester deelt mede dat het college een aanwijzingsbesluit heeft genomen voor cameratoezicht (mobiel en bodycam) tijdens de Weerter kermis van dit jaar. Hij vraagt de raad om instemming om te anticiperen op de formele regeling van mobiel camaratoezicht en webcams. De raad stemt hiermee in. De burgemeester zegt toe vóór eind 2017 een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen inzake mobiel cameratoezicht. Hierin zullen de rollen en verantwoordelijkheden van raad en burgemeester worden meegenomen.
  De heer Sijben, waarnemend raadsvoorzitter, feliciteert namens de raad de burgemeester met zijn herbenoeming tot burgemeester van Weert en de heer Brinkman met zijn benoeming tot gemeentesecretaris/algemeen directeur.
  laden...
 • 5.
  VOORSTEL
  Vast te stellen de besluitenlijst van 12 juli 2017.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 •  
  laden...
 • 6.
  VOORSTEL
  De heer J.W.J. Goubet (SP) te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie griffie Weert voor de duur van de zittingsperiode van de raad.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.
  laden...
 •  
  laden...
 •  
  laden...
 • 7.
  VOORSTEL
  Vast te stellen:
  1. De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Weert 2017;
  2. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Weert 2017.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 8.
  VOORSTEL
  Te besluiten om de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015 als volgt te wijzigen:
  1. In artikel 2 een verwijzing naar de regelgeving op te nemen.
  2. In artikel 11 op te nemen dat het scholingsbudget ook voor scholing door de
  griffiemedewerkers is bedoeld, waarbij het FVO beslist.
  3. In de afsluiting van de verordening op te nemen dat de verordening is gewijzigd bij besluiten van 22 februari 2017 en 20 september 2017.
  4. De overbodig geworden bepalingen uit de toelichting bij de verordening bij de
  artikelen 7, 15 en 24 (computerapparatuur) en de artikelen 12 en 13 (reiskosten
  woon-werk en zakelijke reiskosten) te verwijderen.
  een en ander conform bijgevoegde verordening met toelichting waarin de wijzigingen vet en cursief, respectievelijk vet, cursief en doorgehaald zijn aangegeven.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 9.
  VOORSTEL
  Vaststellen van het gladheidbestrijdingsplan 2017 – 2021.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 10.
  VOORSTEL
  Beschikbaar stellen van een krediet van € 270.000,-- voor de herinrichting en vergroening van de Beekstraat tussen de verlengde Beekstraat en de Markt.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 11.
  VOORSTEL
  1. Met de bouw van een ruimte-voor-ruimte woning aan de Wilhelminastraat
  Stramproy tussen de panden met huisnummers 17 en 19 in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 17A Stramproy’ ongewijzigd vast te
  stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 17A Stramproy’ aan te merken als
  authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 17A Stramproy’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 12.
  VOORSTEL
  1. Met de herverkaveling van de mogelijkheid voor de bouw van twee woningen aan de Tuurkesweg in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Tuurkesweg 7b en 9’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Tuurkesweg 7b en 9’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Tuurkesweg 7b en 9’ geen exploitatieplan vast te
  stellen.
  5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het
  vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 13.
  VOORSTEL
  1. Met de herbestemming van twee dienstwoningen aan de Diesterbaan 27 en 29 in twee burgerwoningen in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 27 en 29’ ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 27 en 29’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 27 en 29’ geen exploitatieplan vast te
  stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 14.
  VOORSTEL
  1. Met de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ ter plaatse van de
  St. Rumoldusstraat 1 in te stemmen ten behoeve van de realisering van een
  woongebouw met 15 appartementen.
  2. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen ten aanzien van het ontwerpplan.
  3. Het bestemmingsplan ‘St. Rumoldusstraat 1’ gewijzigd vast te stellen.
  4. Het bestemmingsplan ‘St. Rumoldusstraat 1’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  5. Voor het bestemmingsplan ‘St. Rumoldusstraat 1’ geen exploitatieplan vast te
  stellen.
  6. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het
  vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 15.
  VOORSTEL
  Ten aanzien van de koopovereenkomst Boeketweg 26 wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 16.
  VOORSTEL
  1. De externe rente ten behoeve van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 1e herziening vast te stellen op een rentepercentage van 3,25% per jaar.
  2. Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ als
  authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ gewijzigd vast te
  stellen.
  5. Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  6. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het
  vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 17.
  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van bijgevoegde inkomende brief, inhoudende het verzoek
  medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanherziening en toepassing van de coördinatieregeling.
  2. Raad voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen op de vestiging van een distributiecentrum op bedrijventerrein Kampershoek 2.0.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 18.
  VOORSTEL
  De ‘Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025’ vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 •  
  laden...
 • 19.
  VOORSTEL
  De voorzieningenplannen voor Altweerterheide en Swartbroek vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66, DUS Weert en Juist495 (24 stemmen tegen) verworpen.
  Het amendement van de fracties CDA, D66 en Juist495 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, D66, Juist495, DUS Weert en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (14 stemmen tegen) verworpen.
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, CDA, D66 en Juist495 (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (14 stemmen tegen) verworpen.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • 20.
  VOORSTEL
  1. het Aanvalsplan armoede Weert 2018-2020 vast te stellen;
  2. variant 3 als uitgangpunt te hanteren bij uitvoering van het Aanvalsplan armoede Weert;
  3. met ingang van 2018 structureel €400.000 per jaar beschikbaar te stellen voor
  uitvoering van het Aanvalsplan armoede Weert, ten laste van het begrotingsresultaat;
  4. voor de jaren 2018 tot en met 2020 €250.000 per jaar beschikbaar te stellen voor uitvoering van het Aanvalsplan armoede Weert, ten laste van de reserve sociaal domein.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS Weert, PvdA, CDA, VVD, SP en Weert Lokaal (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Juist495 (1 stem tegen) aanvaard.
  De motie van de fracties VVD, SP, PvdA en D66 (inzichtelijk maken effectiviteit armoedebeleid) wordt unaniem aanvaard.
  De motie van de fractie SP (voorkom armoedeval met WW proef) wordt geamendeerd (punt 2 wordt verwijderd) en unaniem aanvaard.
  De motie van de fracties VVD, SP en D66 (zelfstandigen in armoede) wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • 21.
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kempen BIZ;
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein de Kempen Weert 2018-2022".
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 22.
  VOORSTEL
  Kennisnemen van en overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de
  samenwerkende Rekenkamer(commissie)s in Noord- en Midden-Limburg.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties CDA, SP, VVD, PvdA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • 23.
  VOORSTEL
  Het College van Burgemeester en Wethouders toestemming te geven tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • 24.
  VOORSTEL
  Bespreken vragen jaarstukken 2016 gemeente Weert.
  BESLUITVORMING
  De vragen over de jaarstukken 2016 worden in de commissievergaderingen van oktober besproken.
  laden...
 •  
  laden...
 •  
  laden...
 • 25.
  VOORSTEL
  1. Kennisnemen van bijgevoegde “Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020”;
  2. Als wens kenbaar te maken dat de uitwerking van de Regiovisie Bijzondere
  Doelgroepen in de periode 2017 tot 2020 wordt opgepakt op een manier die past
  bij en zo mogelijk versterkend werkt op de aanpak die in Midden-Limburg vanaf
  1-1-2020 gehanteerd zal worden.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit tot het kenbaar maken van de wens zoals beschreven in het raadsvoorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 •  
  laden...
 • 26.
  VOORSTEL
  1. Geen zienswijzen en of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de
  overeenkomst tot verkoop van een bedrijfskavel in Kampershoek en aankoop van
  de locatie van de houthandel aan de Biest 1-3 alsmede de side letter.
  2. Een krediet van € 2.125.000,- ter uitvoering van deze overeenkomst beschikbaar te stellen.
  3. Met het instellen van de bestemmingsreserve Biest van € 817.742,- ter dekking van de toekomstige ontwikkelingen aan de Biest in te stemmen.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet
  openbaarheid van bestuur.
  BESLUITVORMING
  Raadslid F. Yücel (Weert Lokaal) is niet aanwezig bij de besluitvorming over het onderstaande amendement en de wens, wel bij de besluitvorming over het voorstel.
  De raad stemt ermee in dat in het raadsvoorstel de tekst in punt 4 ‘geheimhouding op te leggen’ wordt vervangen door ‘de geheimhouding te bekrachtigen’.
  Het amendement van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, SP, Weert Lokaal en DUS Weert (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en Juist495 (9 stemmen tegen) aanvaard.
  De wens van de fracties CDA, PvdA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en DUS Weert (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, VVD, D66 en Juist495 (16 stemmen tegen) verworpen.
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA, D66 en Juist495 (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (1 stem tegen) aanvaard.
  laden...
 •  
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 oktober 2017,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  laden...

Downloaden audiofragment(en)