Gemeenteraad 26 september 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTERS
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester) en P.J.H. Sijben (voorzitter bij de agendapunten 17, 19, 20, 21, 22 en 27)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD; op 27-09-2018 aanwezig vanaf 20.15 uur), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA; op 26-09-2018 aanwezig tot 22.10 uur (agendapunt 16)), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD; niet aanwezig op 27-09-2018), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert; op 27-09-2018 aanwezig vanaf 19.50 uur), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: H. Stals (CDA)

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal; niet aanwezig op 27-09-2018), T.E.C. Geelen MSc (CDA) en drs. W.P.J. van Eijk (VVD).

  AFWEZIG DE WETHOUDER:
  Drs. P.P.H. Sterk (SP).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad, vanavond zijn dat partners van raads- en commissieleden. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • Agendapunt 23 (meerjarige subsidieverstrekkingen) wordt als niet rijp voor behandeling van de agenda afgevoerd. De volgorde van de agendapunten wordt aangepast vanwege de aangemelde sprekers. Als volgorde wordt aangehouden: agendapunten 15, 26, 19, 16, 18, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33. De hamerstukken 24 en 25 worden behandeld na de andere hamerstukken. De heer Sijben zal de agendapunten voorzitten waarbij de burgemeester portefeuillehouder is.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:
  1. De heer H. Stultiens, bij agendapunt 15 (oversteek Hushoven/Laarveld);
  2. De heer D. van Aggel (postcommandant brandweer Stramproy) bij agendapunt 19 (brandweerkazerne Stramproy);
  3. De heer F. Smit (Ecologische werkgroep Weert-zuid) bij agendapunt 26 (inrichtingsplan CZW).
  vergroten verkleinen laden...
 • De vergadering zal rond 22.30 uur worden geschorst tot 27 september 19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2018 en de besluitenlijst van de vergadering van 5 juli 2018.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De eedaflegging van het op 5 juli 2018 benoemde commissielid-niet-raadslid J. Weekers (namens het CDA).
  BESLUITVORMING
  De heer Weekers legt in handen van de voorzitter de eed af.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De heer P.J.H. Sijben te benoemen tot eerste waarnemend raadsvoorzitter en mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen te benoemen tot tweede waarnemend raadsvoorzitter.
  BESLUITVORMING
  De heer P. Sijben wordt na een schriftelijke stemming met 27 stemmen vóór en 1 blanco stem benoemd tot eerste waarnemend raadsvoorzitter. Mevrouw C. Jacobs-Verstappen wordt na een schriftelijke stemming met 28 stemmen vóór benoemd tot tweede waarnemend raadsvoorzitter.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De volgende raadsleden te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie griffie:
  C.J.C. Jacobs-Verstappen
  I.F.A.J. Beenders-Van Dooren
  T. Winters
  J.W.J. Goubet
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Raadslid M.T.H. van den Bergh (VVD) af te vaardigen als lid van de regiegroep en van de netwerkgroep Omnibuzz in het kader van het project Grip op Regionale Samenwerking.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 te wijzigen conform bijgevoegde concept-wijzigingsverordening.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Wethouder financiën mevr. drs. W.P.J.(Wendy) van Eijk als lid van het Algemeen Bestuur van de BsGW en de heer M.J. van den Heuvel als plaatsvervanger aan te wijzen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPEmmasingel37-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPSchepenlaan-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' met planidentificatie
  NL.IMRO.0988.BPTuurkesVloedm-VA01 ongewijzigd vast te stellen
  2. Het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Met de voorkeursvariant voor de oversteek tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker in te stemmen.
  2. De kosten ad. € 1.712.000,-- mee te nemen bij de prioriteiten in de Begroting 2019.
  BESLUITVORMING
  De motie van alle fracties wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPBinnenstad2017-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties PvdA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert en CDA (8 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, D66, Weert Lokaal en SP (19 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties PvdA en DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vergadering is na agendapunt 16 geschorst tot donderdag 27 september 2018 19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  I. De APV te wijzigen op de volgende onderdelen:
  1. artikel 2:12 uitweg;
  2. artikel 2:65b kouderegeling (nieuw);
  3. artikel 2:25 evenementenvergunning;
  4. artikel 2:10, zesde lid sub d;
  II. Aan de APV de volgende artikelen toe te voegen:
  artikel 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 inzake standplaatsen (nieuw)
  III. De APV de standplaatsenverordening, vastgesteld d.d. 14 juli 2010, in te trekken.
  e.e.a. conform het bij dit voorstel behorende concept-raadsbesluit.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, SP en CDA (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66, VVD en Weert Lokaal (17 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties SP, DUS Weert en CDA vóór het voorstel.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1.Kennis te nemen van het projectplan voor de periode 2018 t/m 2022 van de Stichting Huis van Nicolaas ten behoeve van behoud van de activiteit Huis van Nicolaas in Weert.
  2.Een subsidie van voorlopig maximaal € 30.000,- te verlenen voor de inrichting van het Franciscushuis, uit te voeren conform het projectplan en bijgevoegde concept subsidiebeschikking.
  3.Het bedrag van € 30.000,- ten laste brengen van het begrotingssaldo 2018.
  BESLUITVORMING
  Mw. Van Lierop biedt de burgemeester een petitie aan namens ondernemers in de binnenstad.
  De motie van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ter vergadering geamendeerd en met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, Weert Lokaal en D66 (17 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, SP en VVD (10 stemmen tegen) aanvaard.
  Stemverklaringen van de raadsleden Verhees (Weert Lokaal) en Beenders (DUS Weert) tegen het voorstel.
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA, SP, D66, VVD, de raadsleden Van Dooren en Scholten van de fractie DUS Weert en de fractie Weert Lokaal met uitzondering van de raadsleden Verhees en Engelen (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Beenders (DUS Weert), Verhees (Weert Lokaal) en Engelen (Weert Lokaal) (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het dekken van het financieel tekort van de nieuwbouw brandweerkazerne Stramproy als gevolg van noodzakelijke meerkosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 45.000.
  2. Dit onder voorwaarde dat de Veiligheidsregio het volledig restant budget nieuwbouw kazerne Stramproy, dat aan het einde van het bouwproces nog aanwezig is, met de
  gemeente verrekent.
  3. De meerkosten ten laste te brengen van de algemene reserve.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het advies om over te gaan tot het opstellen van een Masterplan Digitale Transitie 2019-2021, als vervolg op het Masterplan Informatiearchitectuur 2016-2018.
  2. Het resterende krediet van het Masterplan Informatiearchitectuur (circa € 750.000,=) over te hevelen naar 2019 e.v. ten behoeve het Masterplan Digitale
  Transitie 2019-2021.
  3. Kennis te nemen van de ingediende prioriteit Digitale Informatie Agenda (€400.000,=) voor de begroting 2019 teneinde de uitvoering van de Digitale
  Agenda 2020 (DA2020) van de VNG en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het Rijk te integreren in het Masterplan Digitale Transitie 2019-2021.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie DUS Weert over het krediet wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en PvdA (24 stemmen tegen) verworpen.
  Het amendement van de fracties DUS Weert en D66 over de programmamanager wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en D66 (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.
  De motie van de fractie DUS Weert over ICT NML wordt ingetrokken.
  De motie van de fracties DUS Weert en D66 over een structureel budget wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en D66 (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, SP en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties D66 en DUS Weert vóór het voorstel.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De raad voor te stellen:
  1. een eenmalig bedrag van € 3.700.000,-- beschikbaar te stellen voor de personele knelpunten;
  2. akkoord te gaan met het temporiseren van WinD;
  3. bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage Personele knelpunten op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vast te stellen de wijzigingen van de "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die
  functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt" van 24 september 2014,
  welke wijzigingen in de bijgevoegde verordening geel gearceerd zijn aangegeven.
  BESLUITVORMING
  Raadslid mw. Beenders (DUS Weert) verlaat de zaal.
  Het amendement van de fracties Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, VVD, PvdA en D66 (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA en de raadsleden Van Dooren en Scholten van de fractie DUS Weert (7 stemmen tegen) aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Meerjarige subsidieverstrekkingen vanaf het subsidiejaar 2019 mogelijk te maken.
  2. De verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Weert 2017, conform bijgevoegd concept, vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt niet rijp voor behandeling geacht en van de agenda afgevoerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  -Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen".
  -Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
  samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen".
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het inrichtingsplan fase 2, voor de locatie van de Centrale Zandwinning Weert.
  BESLUITVORMING
  De schriftelijk ingediende wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal en PvdA worden met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, DUS Weert, CDA en SP (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en VVD (5 stemmen tegen) aanvaard.
  De mondeling door de fractie D66 ingediende wensen en bedenkingen (“Bij het uitwerken van de plannen voor de gebouwen en de parkeerplaats rekening houden met de duikers”) worden unaniem aanvaard.
  De motie van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, VVD, DUS Weert, SP en CDA (15 stemmen tegen) verworpen.
  Van het voorstel wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in te stemmen.
  Stemverklaring van de fractie VVD vóór de motie.
  De motie van de fracties SP, DUS Weert, PvdA en D66 wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van raadslid Goubet (SP) of de burgemeester vooraf zijn deelname aan diverse programma’s in het college bespreekt wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Motie aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Motie aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt ingetrokken.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 28 september 2018 om 00.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)