Raadscommissie Ruimte en Economie 12 september 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: op 12 september 2018: A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  Op 18 september 2018: J.H. Wiezer (VVD)
  Commissiegriffiers: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier) en P.J.A. van Beerendonk (toekomstig griffiemedewerker)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal; op 18-09-2018 niet aanwezig), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), L.F.A. Heuvelmans (PvdA; niet aanwezig op 18-09-2018), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA; op 12-09-2018 aanwezig tot 22.15 uur (agendapunt 8)), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal; op 18-09-2018 niet aanwezig).

  Afgemeld: J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal; niet aanwezig op 18-09-2018).

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts.
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.
  laden...
 • Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:
  • dhr. J. Smolenaers over de fietsoversteek Hushoven/Laarveld (agendapunt 8);
  • dhr. T. van de Kruys (voorzitter Dorpsraad Laar) over de fietsoversteek Hushoven/Laarveld (agendapunt 8);
  • dhr. E. de Monte over de fietsoversteek Hushoven/Laarveld (agendapunt 8);
  • dhr. F. Smit (Ecologische Werkgroep Weert Zuid) over het inrichtingsplan CZW (agendapunt 12).
  laden...
 • De fractie DUS Weert verzoekt om de uitrit Ambachtenhof en de huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda van de commissie te plaatsen. De commissie stemt hiermee in. Deze onderwerpen worden geagendeerd als agendapunten 7A en 7B. Vanwege het aangevraagde spreekrecht bij agendapunt 12 (inrichtingsplan CZW), worden de agendapunten 11 en 12 na agendapunt 8 behandeld.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende fracties vragen naar de stand van zaken betreffende:
  - 2783 Waterput Markt (CDA): beantwoord door wethouder Gabriëls;
  - 4239 Spitstroken A2 Eindhoven (CDA): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 6187 Uitplaatsen Swinnen (CDA): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 6205 Fietsverbindingen en mobiliteitsplan (CDA): beantwoord door wethouder Van den Heuvel;
  - 16387 “Werthaboulevard” moet zijn “Beekpoort Noord” (CDA);
  - 16798 hondenpoepbeleid (SP): beantwoord door wethouder Van den Heuvel;
  - Groen lint (SP): beantwoord door wethouder Van den Heuvel.
  laden...
 • Er is deze cyclus geen actuele beleidskalender beschikbaar.
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 307 (overlast Louis Regoutstraat), 309 (molenbiotoop), 223 (overlast bomen) en 230 (overlast platanen) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Of de uitspraak van Gedeputeerde Mackus gevolgen heeft voor de geitenstop in Weert (DUS Weert);
  - Wat de gevolgen zijn van het faillissement van Bruekers aan de Moeselpeelweg voor de gemeente en hoe de sanering van dit bedrijfsterrein is verlopen (SP);
  - Of de bewering van de provincie klopt dat de gemeente het verplichte vooroverleg ingevolge artikel 3.1.1 BRO in de procedure voor het hotel heeft nagelaten (CDA);
  - Dat in het kader van de besluitvorming over het hotel van de Chinese investeerders breder zou moeten worden bekeken wat deze vestiging betekent voor Weert en wat Weert voor de toekomst wil (CDA);
  - Of de gemeente Focus nog behulpzaam is bij het vinden van terreinen om logistieke bedrijven naar Weert te halen (CDA);
  - Hoe ernstig de situatie bij zwembad De IJzeren Man is en of dit voor beide baden geldt (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Of door Parkmanagement 3.0 is voldaan aan de voorwaarden voor ondersteuning door de gemeente en of Parkmanagement 3.0 in eerste instantie om een hoger bedrag heeft gevraagd (SP);
  - Of Parkmanagement 3.0 een hogere bijdrage van de gemeente vraagt (SP);
  - Of de in de Hegstraat t.b.v. de kermis gekapte boom wordt herplant (SP);
  - Wanneer de herfstbladeren worden opgeveegd en of er een veegplanning beschikbaar is (Weert Lokaal);
  - Of er een overzicht beschikbaar is van de rotondes in het stedelijk gebied waar een vrijliggend fietspad wordt aangelegd, inclusief situatieschetsen en kosten (CDA);
  - Wat de stand van zaken is in het zoeken naar de oplossing voor de parkeerproblemen bij het WOZOCO aan de Hushoverweg (CDA);
  - Welke maatregelen er bij de milieustraat genomen kunnen worden om ongevallen zoals recentelijk gebeurd te voorkomen (VVD);
  - Wat het beoogde effect is van de recente maatregel bij de milieustraat om te controleren of het pasje en het ID-bewijs van personen met elkaar in overeenstemming zijn (DUS Weert).

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  - De raad ontvangt een overzicht van de parkeerinkomsten in 2017 (CDA);
  - De raad wordt schriftelijk geïnformeerd of de gemeente restaurant OH30 gaat aanschrijven vanwege de faciliteiten die het restaurant bezoekers biedt die niet in het bestemmingsplan passen, zoals het houden van recepties (CDA);
  - De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de brandveiligheid van het appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan 115A (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - De raad schriftelijk informeren of de door de gemeente deze zomer op het maaien van gras bespaarde kosten kunnen worden aangewend voor het extra snoeien van bomen vanwege hun waterscheuten (Weert Lokaal);
  - De raad schriftelijk informeren over de vraag waarom er in diverse informatiebijeenkomsten voor omwonenden informatie wordt verstrekt over rioleringswerkzaamheden en herinrichtingswerkzaamheden, terwijl de raad de rioleringsplannen niet kent (CDA);
  - De raad schriftelijk informeren over de inkomsten van de passantenhaven en het aantal vaartuigen (DUS Weert).
  laden...
 • De commissie bespreekt de volgende aspecten:
  • de gevolgde procedure;
  • de relatie met het bestemmingsplan;
  • de verkeersbewegingen;
  • mogelijke alternatieven voor de inrit;
  • de afstand tussen de toegangspoorten en de turnhal;
  • het open karakter van het terrein;
  • het overleg met de omwonenden;
  • de met HQ gemaakte afspraken om de poort te sluiten;
  • maatregelen waarmee vrachtwagens van het terrein worden geweerd.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  laden...
 • De commissie bespreekt de volgende aspecten:
  • de oorspronkelijke plannen voor het HQ-terrein: vijf pleinen waar bedrijven en instellingen zich vestigen op het gebied van sport, educatie, zorg en ontwikkeling;
  • het besluit tot een voornemen tot last onder dwangsom;
  • de gevolgde procedure voor het gedoogbesluit van 28 augustus 2018;
  • de relatie met de planologische regelingen;
  • wanneer bij de gemeente en de eigenaar bekend was dat er arbeidsmigranten zijn gehuisvest op het kazerneterrein;
  • het door het college op 4 september jl. wijzigen van het op 28 augustus jl. genomen besluit;
  • het aantal gehuisveste arbeidsmigranten;
  • de leefomstandigheden van de arbeidsmigranten;
  • de overwegingen om de huisvesting te gedogen;
  • beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de toekomst;
  • het innen van toeristenbelasting voor het verblijf van arbeidsmigranten;
  • de overlast en het handhavend daartegen optreden;
  • de relatie tussen de overlast en de poort die het HQ-terrein ontsluit naar de Ambachtenhof.
  TOEZEGGINGEN
  • Er wordt een paragraaf over incidenten met arbeidsmigranten toegevoegd aan de periodieke rapportage over het AZC.
  • Het verslag van het overleg d.d. 18-09-2018 van wethouder met huurder en verhuurder wordt aan de raad beschikbaar gesteld.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  1. Met de voorkeursvariant voor de oversteek tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker in te stemmen.
  2. De kosten ad. € 1.712.000,-- mee te nemen bij de prioriteiten in de Begroting 2019.
  De presentatie kunt u zien via https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
  TOEZEGGINGEN
  Een voorbeeld van een fietsbrug met een hellingspercentage van 3% aan de raad beschikbaar stellen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De vergadering is na agendapunt 8 geschorst tot dinsdag 18 september 2018 19.30 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 21.30 uur – 21.45 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 21.45 uur – 22.15 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
  Behandeltijd: 21.00 uur – 21.15 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
  Behandeltijd: 21.15 uur – 21.30 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.15 uur – 22.45 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.45 uur – 22.50 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.50 uur – 22.55 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.55 uur – 23.00 uur.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)