Raadscommissie Ruimte en Economie 24 oktober 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffiers: P.J.A. van Beerendonk (toekomstig griffiemedewerker) en M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afgemeld: J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal) en L.A.W. Steinbach (D66).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Afwezig de wethouder: G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: M.M.M. Smeets (agendapunt 12)
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende fracties vragen naar de stand van zaken betreffende:
  - 4170 Singelvisie Weert (CDA): beantwoord door wethouder Van den Heuvel;
  - 4239 Versnelde aanleg spitsstroken A2 Weert-Eindhoven (CDA): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 6225 Marktbeleid(Goubet-Duijsters): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 16762 Intensieve veehouderij (Goubet-Duijsters): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 16798 Hondenpoepbeleid (Goubet-Duijsters): beantwoord door wethouder Van den Heuvel;
  - 16901 Kleine verkeersknelpunten (Goubet-Duijsters): beantwoord door wethouder Van den Heuvel.
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 322 (Verzoek internetaansluiting en WIFI op Sint Annamolen), 328 t/m 403 (Bezwaren verleende omgevingsvergunning inrit Ambachtenhof), 424 (Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Werthaboulevard 2e fase), 428 (Reactie op brief gemeente aandachtspunten verkeersveiligheid in Laar), 439 (Groenbeleid en de bedrijventerreinen), 443 en 455 (Bezwaren plannen Herenboeren) en 448 (Bescherming flora en fauna rond Maasenweg 6 in Laarveld) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Waarom heeft het college destijds niet de raad gevraagd om wensen en bedenkingen over de aankoop van Moeselpeelweg 8 (DUS Weert);
  - Wat is er na 2016 op gebied van controle en sanctioneren gebeurt v.w.b. Moeselpeelweg 8 (DUS Weert);
  - Of er voldoende capaciteit is bij handhaving op dit soort calamiteiten (DUS Weert);
  - Is het college op de hoogte van de resultaten van onderzoek over de gezondheidseffecten rondom geitenhouderijen van 21-10-2018? (Weert Lokaal);
  - Wat zijn de gevolgen van het resultaat van dit onderzoek voor de bestaande geitenhouderijen in Weert? (Weert Lokaal);
  - Wat gaat het resultaat van dit onderzoek betekenen voor de lopende MER/vergunningaanvraag in Altweerterheide? (Weert Lokaal);
  - Wat gaat het resultaat van dit onderzoek betekenen voor de te ontwikkelen landbouwvisie ten aanzien van geitenhouderijen en wellicht andere diersoorten die niet gereguleerd zijn? (Weert Lokaal);
  - Moeten er ten aanzien van deze diersoorten ook voorbereidingsbesluit genomen worden om risico’s in de toekomst te verkleinen? (Weert Lokaal);
  - Of er dermate druk op het dossier arbeidsmigranten zit waardoor er geen andere keuze mogelijk was (DUS Weert);
  - Of de acquisitie van het bedrijf Alibaba (de coördinatie daarvan) inmiddels is overgenomen door het agentschap NFIA (DUS Weert);
  - Of er bij verhuizing het bezit van een parkeervergunning (parkeerzone) wordt gecheckt op rechtmatigheid inzake het parkeerbeleid (DUS Weert);
  - Inzake het krantenartikel over het Plan Singelvisie, graag verheldering over de genoemde bedragen renovatie Muntcomplex en herinrichting van de entree van het Munttheater (DUS Weert);
  - Wat zou de bijdrage van de gemeente aan het opknappen van de Munt zijn geweest als er geen subsidie over zou zijn (DUS Weert);
  - Wat doet de gemeente Weert als blijkt dat dit staatsteun is (DUS Weert);
  - Waarom besluiten we nu voor een gemeentelijke bijdrage, terwijl in de presentatie van de renovatie van de Munt (begin 2018) de gevels van WPM hetzelfde waren als de laatste presentatie, maar dan zonder gemeentelijke bijdrage (DUS Weert);
  - Of er toen een verwachting is gewekt op een gemeentelijke bijdrage en waaruit zou die dan uit betaald zijn geworden? (DUS Weert);
  - Komen hier nog raadsvoorstellen over naar de gemeenteraad (DUS Weert);
  - Wat is de stand van zaken en de planning Van der Valk hotel (CDA);
  - Is bekend dat de Businessclub van sporthal Boshoven te koop is, heeft of krijgt de gemeente hier nog een rol in (CDA);
  - Kunnen we schriftelijke informatie krijgen over het overleg tussen Stichting Hollandse Molen en Stichting Groen Weert (d.d. 18 oktober) over de verhouding tussen molenbiotoop en het belang van behoud van bomen (CDA);
  - Stand van zaken windpark Weert overleg met defensie over de belemmering van de windmolens voor de vliegbasis Kleine Brogel en de evt. noodzaak voor aanpassing in de hoogte van de windmolens (CDA);
  - Moeten we voortaan bij andere hoorzittingen ook een onafhankelijk voorzitter erbij halen, dit naar aanleiding van de hoorzitting uitweg Ambachtenhof waar de hoorzitting geleid werd door een hoorcommissie van 3 personen, 2 ambtenaren en een externe voorzitter i.v.m. de gevoeligheid van het dossier (CDA);
  - Komt het Handhaving Uitvoering Programma begin volgend jaar enkel weer ter kennis name naar de raad of krijgt de raad inspraak in de uitgangspunten van de handhaving, dit naar aanleiding van opmerkingen van diverse burgers dat er alleen maar wordt gehandhaafd wanneer er klachten zijn uit de omgeving (CDA).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Stand van zaken van de plannen Stationsplein en Parallelweg (presentatie in november 2017 door leerlingen van het Kwadrant gegeven) (DUS Weert);
  - Is de overlast van de foutgeparkeerde auto’s op de Parallelweg op te lossen door toebrengen van drie varkensruggen (DUS Weert);
  - Inzake het krantenartikel over het Plan Singelvisie, komen hier nog raadsvoorstellen over naar de gemeenteraad (DUS Weert);
  - Of er vanuit de prioriteiten 2018 al een bijdrage van € 50.000,- naar de Stichting Parkmanagement is gegaan (TILS 1445 Businessplan parkmanagement) (CDA);
  - Verduidelijking over waar subsidies vanuit de gemeente naartoe gaan (of doelen zijn welke het algemeen of maatschappelijk belang dienen) (CDA);
  - Zijn bedrijven welke grond aankopen op een bedrijventerrein verplicht zich aan te sluiten bij een Vereniging van eigenaren of BIZ (CDA);

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  - Het antwoord op de vraag: “Wat heeft de provincie (bevoegd gezag) gedaan inzake de Wet Bodembescherming en/of zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de provincie inzake overdragen taken / samenwerking activiteiten bij de gronden van de Moeselpeelweg 8” wordt schriftelijk aan de commissie R&E beschikbaar gesteld (DUS Weert);
  - Het antwoord op de vraag: “Wat is de status van de gewenste aangegeven activiteiten in de raadsvergadering op 7 november 2012 aanvaarde moties VI.M.1 en VI.M.7, beide betrekking hebbende op de bermen in het buitengebied” wordt schriftelijk aan de commissie R&E beschikbaar gesteld (Weert Lokaal);
  - Het antwoord op de vraag: “Of de afgegeven gedoogbeschikkingen (inzake de arbeidsmigranten) overdraagbaar zijn bij verhuur, verkoop van het complex of wijziging van de rechtsvorm” wordt schriftelijk aan de commissie R&E beschikbaar gesteld (DUS Weert);
  - Het antwoord op de vraag: “Of het college op de hoogte is van de verplichting onderzoek te doen naar brandgevaar en moet inventariseren welke gebouwen niet voldoen en welke gebouwen hierdoor risico lopen” wordt schriftelijk aan de commissie R&E beschikbaar gesteld (DUS Weert);
  - Schriftelijke informatie over de stand van zaken van herbouwen van het monumentale bakhuisje op Keenterstraat 43 wordt aan de commissie R&E beschikbaar gesteld (CDA);

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Het rapport van het onderzoek over de Westtangent (van 2012) (m.n. het hoofdstuk conclusies) wordt aan de commissie R&E beschikbaar gesteld (CDA);
  - Een afschrift van een onderzoek van Locatus naar het bezoek aan de binnenstad van Weert zal aan de commissie R&E beschikbaar worden gesteld zodra dit bekend is (CDA);
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  De begroting 2019 van de gemeente Weert vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  - De vraag waarom er een Landbouwvisie (pagina 56) nodig is (naast de Structuurvisie), wat hier in moet staan en wat de kosten zijn van het opstellen daarvan wordt schriftelijk beantwoord
  - De vraag wat de financiële consequenties zijn bij het onderbrengen van de verkeerscentrale voor de verkeerslichten (pagina 98) bij een andere gemeente wordt schriftelijk beantwoord
  - De vraag over openzetten van de duikers in het gebied Kempenbroek (pagina 99) waar eerder water moet worden vastgehouden wordt schriftelijk beantwoord
  - De vraag waarom de verbetering Maaspoort als vervallen prioriteit is opgevoerd wordt schriftelijk beantwoord
  - De vraag onder welke afdeling het budget voor de recreatieve fietsroutes (fietsmobiliteit) valt wordt schriftelijk beantwoord
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2019
  met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de
  Huurders Adviesgroep St. Joseph.
  TOEZEGGINGEN
  - De vraag of de onder 3A genoemde huurprijs (pagina 8 van de prestatieafspraken 2019), de kale huur betreft wordt schriftelijk beantwoord
  - De ingediende vragen over Prestatieafspraken ingediend door DUS Weert worden schriftelijk beantwoord
  - Het knelpunt dat de laag-midden inkomens (€ 35.000,- tot € 55.000,- ) buiten alle toeslagen vallen en huurdifferentiatie hiervoor toepassen wordt besproken met Wonen Limburg
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Dit agendapunt komt te vervallen, omdat de overeenkomst nog niet is getekend. Het wordt geagendeerd voor de decembercyclus.
  laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met het aanwenden van de bestemmingsreserve bodemsanering
  voor de dekking van de saneringskosten groot € 100.000,-- .

  Bij dit agendapunt vindt een presentatie plaats welke werd gegeven door mevr. S. Bosman van Bureau Donkergroen.
  TOEZEGGINGEN
  - De ingediende vragen over herinrichting openbaar gebied Weert-West ingediend door DUS Weert worden schriftelijk beantwoord
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1.Het bestemmingsplan 'Werthaboulevard' met identificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPWerthaboulevard-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2.Het bestemmingsplan ‘Werthaboulevard’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
  plan.
  3.Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Werthaboulevard’.
  4.Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de
  voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag
  worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  - In november zal de raadscommissie middels een raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het rapport onderzoek herbestemming mouttoren worden geïnformeerd
  - De vraag wie het rapport (inzake de verkeersontsluiting) van Royal Haskoning heeft geschreven wordt schriftelijk beantwoord
  - De vraag waarom de woontoren 8 meter hoger moet worden gebouwd dan de huidige mouttoren wordt schriftelijk beantwoord
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Onttrekken van de Energiestraat aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 167.500,- voor het planten van bomen.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 29.771,- voor spelaanleidingen.
  3. Een structureel budget van € 3.750,- voor beheer, onderhoud en inspecteren van bomen en spelaanleidingen op te nemen in de meerjarenbegroting.
  TOEZEGGINGEN
  - Bezien of verbetering van groeiomstandigheden van de bomen op het Collegeplein en Ursulinencomplex mogelijk is
  - Bezien of de bevoorrading door vrachtverkeer op de promenades in de binnenstad maar tot 11:00 uur toe te staan (in plaats van 12:00 uur) mogelijk is
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 6 december 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)