Raadscommissie Ruimte en Economie 14 mei 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Alleen aanwezig bij punt 1,8 en 9::
  M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), T. Winters (CDA)

  Afwezig de leden:
  M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), M. Marzouk (VVD), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en W.P.J. van Eijk (VVD)
  Alleen aanwezig bij punt 1, 8 en 9: T.E.C. Geelen (CDA) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning:
  De heren M. Jans, O. Hermus en P. Heuts.
  laden...
 • laden...
 • De geluidsfragmenten van deze 3 agendapunten kunt u naluisteren bij de vergadering van de raadscommissie S&I van 14-05-2019 via: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Samenleving-en-Inwoners/2019/14-mei/19:30/
  laden...
 • De (plv.) voorzitter F. Kurvers van de raadscommissie S&I opent het gezamenlijke deel van de vergadering waarin de punten 1, 8 en 9 worden behandeld.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Engelen en Verhees en de heren Marzouk en Smolenaers.
  laden...
 • Dit agendapunt wordt gezamenlijk met de raadscommissie S&I in de raadzaal behandeld.

  Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL:
  Kennis te nemen van de Kadernota 2020.
  TOEZEGGINGEN:
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  laden...
 • Dit agendapunt wordt gezamenlijk met de raadscommissie S&I in de raadzaal behandeld.

  Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL:
  1. In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen.
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten.
  TOEZEGGINGEN:
  - Er wordt een informatieavond georganiseerd over energietransitie.
  - De financieel technische gang van zaken met betrekking tot de pachtinkomsten Ringbaan Noord (Heylen) wordt nader uitgelegd.
  -Inspectie hoofdriolen: bijraming waarom in eerste rapportage en niet voorzien in begroting 2019?
  -Nieuwe aanbesteding grof huishoudelijk afval in 2018 met hogere kosten: waarom niet in begroting 2019 meegenomen? Is dat een budgetair structureel nadeel (€145.000,-)?
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter van de raadscommissie R&E vermeldt dat het eerste deel in de raadzaal heeft plaatsgevonden gezamenlijk met de raadscommissie S&I en dat de geluidsbestanden van de opening en de agendapunten 8 en 9 bij de commissie S&I te beluisteren zijn.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • Verzocht wordt om agendapunt 11 (voorbereidingsbesluit geitenhouderijen) voor de rondvraag te behandelen vanwege de aanwezigheid van wethouder Gabriëls bij de raadscommissie S&I. Hier wordt niet mee ingestemd.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Door de fractie CDA worden vragen gesteld betreffende:
  - 28492 Spoor naar Hamont-Antwerpen – Kloppen de beperkingen op het aantal treinen wat op dit spoor mag rijden n.a.v. Natura 2000 welke in de raadsinformatiebrief wordt genoemd? Wat kan nu nog wel op dit spoor? (CDA): Wethouder van Eijk beantwoord de vraag.
  - 28494 Openbare weg in Stramproy welke door een particulier voor het verkeer is afgesloten – De antwoordbrief hierop blijft erg lang uit? (CDA): Wethouder van de Heuvel komt hier schriftelijk op terug (TOEZEGGING).
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Via mail en in de vergadering worden antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven opgevraagd.
  De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 71 (Bezwaarschrift beschikking omgevingsvergunning Kettingdijk en Pruiskensweg), 77 (Bezwaarschrift jaarmarktpaardenmarkt en uiting ongenoegen over de marktmeester), 78 (Bezwaarschrift 6 op Besluit aanbrengen veeroosters Kettingdijk, Pruiskesweg en Leukerweg), 89 (Blaftaks in de media), 90 (Zienswijze en bezwaarschriften inzake veeroosters klaphekjes en vangkraal), 91 (Plannen huisvesting 204 arbeidsmigranten op bedrijventerrein Savelveld Stramproy), 99 (brief dorpsraad Stramproy), 107 (Formulier Melding Openbare Ruimte referentie 20176), 115 (Bezwaar tegen afwijzing vervangen eikenbomen), 117 (Afwijzing subsidieaanvraag inzake burgerinitiatief Maatschappelijke Raad Weert), 121 (Zorgen over correcte toetsing huisvesting 204 arbeidsmigranten Savelveld Stramproy), 123 (Oproep voor ruimte islamitisch begraafplaats in Weert), 124 (Brief aan de raad m.b.t. veeroosters), 126 (Bezwaar vee roosters en toelichting daar op), 130 (Bosbeheer en Biomassa – Een onterechte aanname van duurzaamheid en een zeer schadelijk duet van deze twee) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Gevraagd wordt alle genomen afwijzingen inzake overlast bomen in heroverweging te nemen. (VVD)
  - Wat betekent de negatieve uitslag voor de BIZ Kampershoek concreet voor de bijdrage die de gemeente doet in Parkmanagement? Zijn er verder nog consequenties nu dit besluit er ligt? (DUS Weert)
  - Het komt hoe langer hoe vaker voor dat er bergen vuil bij en rondom de ondergrondse
  containers (nabij de St. Martinuskerk) wordt geplaatst. Is de capaciteit van de containers voldoende voor de inwoners van de binnenstad? Heeft u een indicatie of ondernemers hun vuil in de containers gooien? Is een ondernemer verplicht om een eigen container te huren? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de binnenstad er weer schoon uitziet ook op zondag? (DUS Weert)
  - Wie is in het geval van noodkap bevoegde om een besluit te nemen? (DUS Weert)
  - Ingediende vragen inzake Roto Smeets: Wat gaat de gemeente i.s.m. met UWV en anderen doen om het ontslagen personeel snel weer aan het werk te krijgen? Wat gaat er gebeuren met de gebouwen? Is u bekend welke gevolgen dit heeft voor de andere gebruikers van het complex? Heeft het College inmiddels gesproken met de directie van Roto Smeets en wat was daarvan de uitkomst? Met name: De motivering sluiting Weert en een sociaal plan? Wat betekent de sluiting voor de verdere ontwikkeling van het betreffende industrieterrein Kanaalzone? (DUS Weert)
  - Wanneer wordt de vluchtheuvel op de Louis Regoutstraat teruggeplaatst? (DUS Weert)
  - Is het mogelijk om bij appartementencomplex Hubertus twee parkeerplaatsen (mogelijk een “kiss en ride zone”) aan te leggen zodat mensen gehaald en gebracht kunnen worden? (DUS Weert)

  Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Is er een vergunning gegeven voor het spandoek/bouwbord nabij de stadsbrug t.b.v. de verkoop van woningen Werthaboulevard? Dit geldt ook voor het spandoek welke achterop de Stienestraat staat over Saunaclub Lemiers? (CDA)
  - Hoe is het met de verkoop van het Kwintet t.b.v. winkelcentrum Boshoven? (CDA)

  Burgemeester Heijmans beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:
  - Voldoet dit gedeelte van de openbare begraafplaats aan de Nazarethsteeg nog aan de behoefte die er is vanuit de Islamitische doelgroep in Weert? Is er plaats op de openbare begraafplaats genoeg om nog te voldoen aan de vraag die er is binnen de doelgroep? (DUS Weert)

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezegging:
  - Komt schriftelijk terug op de gestelde vraag van fractie VVD: Is er n.a.v. het sprekersplein in Tungelroy inmiddels contact geweest met omwonenden en wat de status is inzake de Keenterstraat, de oversteek van Randweg Zuid en het fietspad richting de Maaseikerweg?

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezegging:
  - Komt schriftelijk terug op de ingediende vraag van fractie Goubet-Duijsters: Is het college bereid om met visvereniging St. Petrus in gesprek te gaan om de Eendeven uit de pachtovereenkomst te halen. Zo ja op welke termijn? Wij willen het college de tip meegeven om een zijde van de Eendeven te laten zoals hij is (begroeiing en riet) i.v.m. watervogels en bever en de andere zijde van de oever eventueel te snoeien zodat er vanaf die zijde geen blad meer in de Eendeven kan vallen, wat de waterkwaliteit ten goede zal komen.
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: J. Heijmans.

  VOORSTEL:
  Ten behoeve van de afronding van het project 'Koppeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) met Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)' een krediet van €90.000,- ter beschikking te stellen.
  TOEZEGGINGEN:
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer M. Jans van de gemeente Weert.

  VOORSTEL:
  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied
  van de gemeente Weert zoals bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.
  2. Te bepalen dat het verboden is om het aantal geiten toe te laten nemen en dat het
  verboden is om bestaande aantallen opfokgeiten om te wisselen naar melkgeiten in de
  gehele gemeente Weert.
  3a. Te bepalen dat het verboden is om op bestaande oppervlakte dierenverblijven een
  nieuwe geitenhouderij te vestigen. Deze verbodsbepaling geldt niet indien er minder dan
  10 geiten worden gehouden of na wijziging minder dan 10 geiten worden gehouden.
  3b. Te bepalen dat het verboden is de bebouwing en gronden uit te breiden ten behoeve
  van een bestaande geitenhouderij. Deze verbodsbepaling geldt niet indien er minder dan
  10 geiten worden gehouden of na wijziging minder dan 10 geiten worden gehouden.
  4. Te bepalen dat van het verbod zoals aangegeven onder de punten 2 en 3a en 3b het
  bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan
  afwijken indien er vóór 23 mei 2018 een mededeling is ontvangen als bedoeld in artikel
  7.16 lid 1 Wet milieubeheer.
  5. Te bepalen dat van het verbod onder punt 2 en 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken indien:
  a. de uitbreiding en of verandering van de inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer leidt tot een aantoonbare verbetering op het gebied van ammoniak en fijnstof ten opzichte van het plafond op basis van een geaccepteerde melding als bedoeld in artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer of op grond van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht, en
  b. de mest afkomstig van de geiten inpandig wordt opgeslagen.
  6. Te bepalen dat van het verbod onder punt 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken voor zover de verandering van de geitenhouderij noodzakelijk is voor verwijderen van asbest. Onder de verandering van de geitenhouderij wordt mede verstaan veranderingen die noodzakelijk zijn om de
  geitenhouderij na de verwijdering van het asbest functioneel te laten werken.
  7. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 6 juni 2019.
  8. Het voorbereidingsbesluit bekend te maken door plaatsing in de Limburger en in de Staatscourant.
  Dit voorstel vervalt indien vóór de raadsvergadering van 5 juni 2019 de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten in werking is getreden.
  TOEZEGGINGEN:
  Nagaan hoeveel er exact in de provinciale verordening staat hoeveel verlaging (definiëring) van de uitstoot moet zijn, zodat uitbreiding mag plaatsvinden?
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer O. Hermus van de gemeente Weert.

  VOORSTEL:
  1. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 vast te stellen.
  2. De grondexploitatieberekeningen 2019 vast te stellen.
  3. Het project Laurentius in 2019 af te sluiten in plaats van in 2018.
  4. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding – voor de duur van 15 jaar – met betrekking tot bijlage 1 (grondexploitatieberekeningen) van het MPG 2019 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
  TOEZEGGINGEN:
  Wat zijn de specifieke kosten in Kampershoek 2.0 (genoemd op pagina 44 onder overige kosten)?
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer P. Heuts van de gemeente Weert.

  VOORSTEL:
  1. In te stemmen met het rapport "Herijking beleid perifere en grootschalige detailhandel Weert" met uitzondering van het op voorhand niet toestaan van de speelgoedbranche en het loslaten van de ondergrens van 1.000 m² wvo.
  2. Met betrekking tot de speelgoedbranche de initiatiefnemer te verzoeken om een nadere effectenanalyse aan te leveren en aan de hand hiervan te besluiten over het al of niet toestaan van deze branche op de PDV/GDV-locatie.
  3. Voor perifere en grootschalige detailhandel een ondergrens van 500 m² wvo te hanteren.
  TOEZEGGINGEN:
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL:
  1. Het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPIndustrk32en34-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN:
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL:
  1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020.
  2. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 kenbaar te maken.
  TOEZEGGINGEN:
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE:
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 14 mei 2019 om 23.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 19 juni 2019,

  De commissiegriffier, De voorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)