Raadscommissie Ruimte en Economie 27 februari 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: T.J.J. van Gemert (VVD).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: T. Huijbers (agendapunt 11).
  laden...
 • laden...
 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom.
  Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn 3 verzoeken voor spreekrecht ontvangen vanuit de heer I. Doslu over het kappen van bomen bij de IJzeren Man (een niet-geagendeerd onderwerp), vanuit de B. Meijboom over het onderwerp Houten sociale huurwoningen Sportstraat Leuken (agendapunt 9) en vanuit de heer D. de Rijke over het onderwerp . Voorafgaand aan de behandeling van de agendapunten 9 en 11 zullen de heren de gelegenheid krijgen om in te spreken.
  De heer Doslu maakt gebruik van het spreekrecht, toont hierbij een film en gaat met de pet rond (opbrengst komt ten goede van de natuur).
  Dhr. Van Dooren vraagt of deze kap nodig is om het bos te revitaliseren. De vraag wordt beantwoord door Wethouder Van den Heuvel.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om agendapunten 9 en 11 na agendapunt 6 te behandelen (i.v.m. de insprekers), vervolgens agendapunt 8 (i.v.m. externe presentator) en 10 te behandelen en dan agendapunt 7 (de rondvraag) te behandelen.
  De agenda wordt zo vastgesteld.
  laden...
 • Mevr. Duijsters merkt op dat bij agendapunt 9 de toezegging niet compleet is weergegeven. Aan de toezegging moet de volgende regel nog worden toegevoegd “en wat hiertegen gedaan kan worden”.
  De advieslijst wordt gewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende fracties stellen vragen betreffende:
  - Bermen en biodiversiteit – Is het mogelijk om aanleg wilde bloemen op geluidswal Molenakker hierin mee te nemen? (Goubet-Duijsters): wethouder Gabriëls beantwoord de vraag en zegt toe dat dit wordt meegenomen in het bermbeheerplan (TOEZEGGING);
  - 17940 Natuur inclusief bouwen - Is dit meegenomen in plan Tungelroy? (Goubet-Duijsters): wordt beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 17942 Motie woonproblematiek – Vergissing gemaakt in tekst onder kolom toelichting “mantelzorgregeling voor parkeren”? (CDA): worden beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 6179 Ringbanenvisie 2017 – Informele sessie met raad in 1e kwartaal, vindt deze binnenkort plaats? (CDA): wordt beantwoord door wethouder Van den Heuvel;
  - 16387 Noordelijk gedeelte Werthaboulevard – Moet daar niet Beekpoort Noord staan? (CDA): wordt beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 2822 Hoe gaat het verder met het zaaltje Rick in Muntcomplex (CDA): wordt beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 28315 Kap zilveresdoorns Zuiderstraat – Hoe is het gesprek met de bewoners verlopen en hoe zijn de deelnemers uit elkaar gegaan? (CDA): wordt beantwoord door wethouder Van den Heuvel;
  Mevr. Duijsters merkt op dat ook bij 28321 (Knelpunt riolering) de toezegging niet compleet is weergegeven. Aan de toezegging moet de volgende regel nog worden toegevoegd “en wat hiertegen gedaan kan worden”.
  laden...
 • Dhr. Sijben vraagt naar de stand van zaken over de Pol werklocaties.
  De vraag wordt beantwoord door Wethouder Van den Heuvel.
  Geen verdere vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De stand van zaken betreffende aan de raad gerichte brief nummer 23 (Bezwaar aanbrengen veeroosters op locaties Kettingdijk, Pruiskesweg en Leukerweg) is beantwoord door wethouder Gabriëls.
  De stand van zaken betreffende aan de raad gerichte brief nummer 25 (Update dossier Graafschap Hornelaan 115A) is beantwoord door wethouder Van Eijk.
  De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 3 (Protest tegen het nieuwe parkeervergunningen beleid), 16 (Suggesties straatnamen), 20 (Overlast dennenboom Hogerweide), 22 (Herzien beslissing bomenkap Baetenhof Tungelroy), 23 (Bezwaar aanbrengen veeroosters op locaties Kettingdijk, Pruiskesweg en Leukerweg), 25 (Update dossier Graafschap Hornelaan 115A), 26 (Klacht snoeien en kappen van bomen) en 27 (Brandbrief Bomenbeleidsplan 2019) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • De door de fracties van te voren ingediende vragen zullen schriftelijk worden beantwoord (TOEZEGGING).

  Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Verduidelijking m.b.t. beantwoorde vragen over huisvesting arbeidsmigranten? (DUS Weert);
  - Hoe beschouwd u de brief van SKICE inzake verkoop of verhuur ontroerend goed van de Poort van Limburg, is dit een bieding of voorstel voor een tijdelijke functionele invulling? (DUS Weert);
  - Is het mogelijk om te starten met 1 locatie voor huisvesting arbeidsmigranten, na evaluatie bekijken of er een 2e locatie wordt ingezet? (DUS Weert);
  - Wordt er op dit moment gecontroleerd wie er verblijven op het voormalige terrein van de KMS en is er door de controle zichtbaar als er mensen weggaan na hun verblijf en er andere mensen binnenkomen? (CDA);
  - Is er een mogelijkheid te voorkomen dat er nieuwe mensen daar binnenkomen? CDA);
  - Komt de overeenkomst naar de gemeenteraad wanneer met een partij een overeenstemming zou moeten worden bereikt over het verkopen, verhuren, in het gebruik geven of in erfpacht geven van het terrein voor huisvesting arbeidsmigranten? (CDA);
  - Wordt er werk gemaakt van de controle op arbeidsmigranten in woonhuizen en kamerverhuur? (CDA);
  - Het voorstel wat in de brief van SKICE staat wordt dat meegenomen als een aanbod waarop we te zijner tijd nog kunnen teruggekomen en dat we mee kunnen nemen in de afweging van alle aanbiedingen? (CDA).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Kan de herinrichting van gebied Lichtenberg (zonder parkeerplaatsen) nog doorgaan wanneer de parkeerplaats bij Dennenoord niet doorgaat? (CDA);
  - Hoe wordt de inspraak / de participatie over planvorming stadspark vorm te gegeven? (CDA).

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezeggingen:
  - Komt (vanwege zijn afwezigheid tijdens de rondvraag) schriftelijk terug op de volgende vraag: Is er contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de kraan, en dat de Rijksdienst in de veronderstelling is dat de gemeente de kraan gaat terugplaatsen en ook van mening is dat er een verplichting is om dat te doen? (CDA).
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het rapport "onderzoek warenmarkt binnenstad Weert".
  2. Voor de verdere uitwerking € 50.000,- ter beschikking te stellen ten laste van de algemene reserve.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer R. Eijkelkamp van DTNP.

  TOEZEGGINGEN
  Komt technisch terug op vraag over gefaseerd afschrijven van aanschaf stroomvoorziening van 28.000 euro.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor een woningbouwplan aan de Sportstraat in Leuken.
  2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt maakt de heer Meijboom gebruik van het spreekrecht.

  TOEZEGGINGEN
  geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 814 en B1B Stramproy' met planidentificatienummer NL.IMRO.09SS.BPBergerothwegSlab-V401 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg B1A en 818 Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Bergerothweg B1A en B18 Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4.Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL
  Akkoord te gaan met bijgevoegd concept definitief ontwerp herinrichting Keent 1e fase.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt maakt de heer De Rijke gebruik van het spreekrecht en vindt een presentatie plaats door de heer T. Huijbers.

  TOEZEGGINGEN
  De vragen door fractie Goubet-Duijsters worden schriftelijk beantwoord.
  Gaat voor 13 maart as. in gesprek met de inspreker i.v.m. aantal parkeerplaatsen.
  De raad ontvangt voor de raadsvergadering een overzicht van kosten (n.a.v. de vraag welke onderdelen hoeveel kosten en wat de dekking daarvan is) en onderhoudskosten.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 27 februari 2019 om 23.12 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 3 april 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)