Raadscommissie Samenleving en Inwoners 14 mei 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter (plv.): F.M.W.M. Kurvers (VVD)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), T. Winters (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal) (niet bij 1,8 en 9)

  Alleen aanwezig bij punt 1,8 en 9: I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers, (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), M. Marzouk (VVD), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk
  Alleen aanwezig bij punt 1, 8 en 9: A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester) en W.P.J. van Eijk (VVD)

  Ambtelijke ondersteuning:
  -
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering. De punten 1,8 en 9 worden gezamenlijk met de commissie R&E behandeld.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Engelen en Verhees en de heren Marzouk en Smolenaers.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  Kennis te nemen van de Kadernota 2020.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  1. In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen.
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten.
  Toezeggingen
  -Er wordt een informatieavond georganiseerd over energietransitie.
  -De financieel technische gang van zaken met betrekking tot de pachtinkomsten Ringbaan Noord (Heylen) wordt nader uitgelegd.
  -Inspectie hoofdriolen: bijraming waarom in eerste rapportage en niet voorzien in begroting 2019?
  -Nieuwe aanbesteding grof huishoudelijk afval in 2018 met hogere kosten: waarom niet in begroting 2019 meegenomen? Is dat een budgettair structureel nadeel (€145.000,-)?
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vragen over toezegging 5669 (museum) en 28355 (armoedeplan) worden ter vergadering beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Mevrouw Duijsters heeft een overzicht van brieven waarvan ze het antwoord wil ontvangen naar de griffie gestuurd.
  De vraag over de stand van zaken brief ENTC (brief 134) wordt ter vergadering beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van de fractie G-D over het loket armoede is reeds beantwoord.

  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
  -Nagevraagd wordt hoe het zit met de sluiting van de Stegel in relatie tot de verantwoordelijkheid van het onderhoud.
  -De commissie krijgt een terugkoppeling van het gesprek op 16 mei 2019 met Centrum Management betreffende het Huis van Nicolaas.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: P. Sterk/M.v.d. Heuvel

  Voorstel
  1. Vast te stellen van voorliggende conceptnota: Samen aan de slag! – Op weg naar een waarden gedreven samenwerking;
  2. Experimenteerruimte beschikbaar te stellen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 tot een bedrag van jaarlijks € 56.897,00 en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein;
  3. De kosten voor een aanjager beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 19.345,00 voor 2019 en € 38.690,00 per jaar voor 2020 en voor 2021 en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017.
  2. In te stemmen met het beleidskader voor de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
  3. Het beschikbare restantbedrag, na beëindiging van de huidige subsidieregeling op 1 juli 2019, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
  4. Het saldo van de reserve Wijkenbudget van €131.576,00, dat geoormerkt is toegevoegd aan de algemene reserve, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
  5. Eventuele verschillen tussen raming en realisatie, in de jaren 2019 tot en met 2022, in de jaarrekening te verrekenen met de algemene reserve, waarbij het beschikbare totaalbedrag taakstellend is.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • In dit deel vindt een presentatie plaats en komt ook het voorstel tot vaststelling van de concept-advieslijsten van de besloten commissievergaderingen van 26-08-2014 en 12-09-2017 aan de orde (liggen ter inzage in het geheime kastje).
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 18 juni 2019,
  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten
  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)