Raadscommissie Samenleving en Inwoners 18 juni 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), J.W.J. Goubet (Goubet-Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), T. Winters (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers, (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: P. Dekker (punt 11)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Beenders en mevrouw Marechal en de heren Scholten en Wiezer.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij agendapunt 11 wordt vooraf nog een presentatie gegeven. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de voortgangsrapportage wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de lijsten wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er worden geen vragen gesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: alle portefeuillehouders

  Voorstel
  1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2018;
  2. Vaststelling van de Jaarstukken 2018.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: P Sterk en M. v.d. Heuvel

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019, de primaire (concept)begroting 2020 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en van Risse Holding BV.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting 2020 kenbaar te maken.
  3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2020 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  4. Op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 202.255,- en € 135.169,- in de jaarschijven 2022 en 2023 van de begroting 2020 op te nemen ten laste van de reserve sociaal domein.
  5. Met ingang van de jaarschijf 2021 een aanvullend bedrag van € 118.000,- in de begroting 2020 op te nemen ten laste van het begrotingsresultaat ten gevolge van de kostprijsverhoging van de re-integratiedienstverlening door Werk.Kom.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: P. Sterk

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019-1, de concept begroting 2020 het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 van Omnibuzz.
  2. Geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2019-1 en het jaarverslag 2018.
  3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  Voorstel
  1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor sportpark Boshoven.
  2. Een investeringsbudget van € 205.900 beschikbaar te stellen waarvan € 114.700 voor onderzoek, voorbereiding en begeleiding en € 91.200 voor ledverlichting bij twee sportvelden.
  3. Op basis van beslispunt 2 een structureel bedrag van € 27.733 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 (en verder) te brengen.
  4. De investeringsbudgetten voor de jaren 2020 t/m 2023, zoals opgenomen in de uitgewerkte financiële paragraaf, mee te nemen bij de prioriteiten 2020 t/m 2023.
  5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlages Financieel Overzicht en SKK-kostenraming op grond van artikel 25 lid 3, voor een periode van 4 jaar.
  Toezeggingen
  -De raad krijgt bericht over de laatste stand van zaken van de HangOut.
  -Het college geeft inzicht in de bijdrage die uit de SPUK-financiering komt.
  -Nagegaan wordt of de onder punt 4 van het raadsvoorstel genoemde investeringsbudgetten voor de jaren 2020 t/m 2023 als vetgedrukte prioriteit kunnen worden opgenomen in de prioriteitenlijst van de begroting 2020-2023 en hoe de raad verder in het traject kan worden betrokken.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 10 september 2019,
  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten
  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)