Raadscommissie Samenleving en Inwoners 21 januari 2020 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), T. Winters (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: -
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Beenders en mevrouw Duijsters.
  laden...
 • Verzoek om spreekrecht is ontvangen van dhr. Jan Verbeek, secretaris van de Participatieraad Sociaal Domein Weert m.b.t. agendapunt 8.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Van de stukken wordt kennisgenomen.
  laden...
 • Van de stukken wordt kennisgenomen.
  laden...
 • Van de stukken wordt kennisgenomen.
  laden...
 • Van de lijsten wordt kennis genomen.
  laden...
 • De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:
  • De vragen over de overboeking onderhouds- en energiekosten zwembad de IJzeren Man (leidt dit tot precedentwerking voor andere verenigingen?).
  • De vragen over de communicatie vanuit de gemeente in Weert Magazine (m.b.t. analyse, bezorgklachten en verwijzing vanuit kabelkrant Weert FM).
  • De vraag over de regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie (wordt in de omgevingsvisie Weert aangesloten op de Provinciale Omgevingsvisie?).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  • De vraag over de regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie (is deze opgepakt in het overleg toekomst SML?).
  • De vraag over de aanbesteding van het museum.
  Nagekomen antwoord op de vraag: is er een boeteclausule als het winnende bedrijf / de winnende bedrijven niet conform tijd hun werkzaamheden afronden? Ja, wanneer de in het bestek aangegeven termijn wordt overschreden is een boete van toepassing.
  • De vraag of er voor periodiek onderhoud van openbare kunstwerken budget is.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord:
  De vraag of bij crisismaatregel wet verplichte GGZ de hoorfunctie ook fysiek i.p.v. telefonisch kan.

  De volgende vragen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
  • De vragen over het kunstwerk landbouwbelang (of alles gedekt is door € 375.000,- en de procedure van de Rijksdienst).
  • De vragen over de implementatie Wet verplichtte GGZ:
  -Aanmeldfunctie bij vraagwijzer: kan dit fysiek of telefonisch?
  -Indien telefonisch hoe is de privacy geregeld? (er wordt namelijk gevraagd waar het over gaat voordat er wordt doorverbonden)
  -Wat is de positie van degene die meldt en degene die wordt aangemeld?
  -Krijgt persoon die is aangemeld bericht dat er een melding is gedaan?
  -Hoe zit het met de privacy vanaf de melding?
  -Is er nazorg nadat de melding is afgedaan?
  -Bestaat er gevaar voor medicalisering door de wet verplichte GGZ?
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: P. Sterk/M. v.d. Heuvel.
  Voorstel
  1. De verordening Participatieraad Weert 2020 vast te stellen.
  2. De Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Weert 2015, vastgesteld 22 december 2014 en de verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert vastgesteld op 5 oktober 2010 in te trekken.
  Toezeggingen
  Het college past de zinsnede in de verordening betreffende het voorzitterschap aan (artikel 5, lid 7: “de voorzitter functioneert onafhankelijk”).
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: P. Sterk.
  Voorstel
  1. In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.
  2. Omnibuzz van het besluit in kennis te stellen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: P. Sterk.
  Voorstel
  Een voorgenomen besluit te nemen om:
  1. Af te wijken van het besluit om in 2019 het budget jeugdhulp te verevenen op basis van de overeengekomen berekeningsmethodiek.
  2. Vanuit het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking in 2019 en 2020, als alternatief voor het onder 1. gestelde, een bedrag van respectievelijk € 500.000 en € 250.000 beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in het sociale domein in Midden-Limburg West.
  3. Deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
  4. Omdat de uitgaven gefaseerd gedurende een aantal jaren gedaan worden, de werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen (maximaal tot en met 2023) tot een maximum van € 750.000 te verrekenen met de reserve sociaal domein.
  5. In 2021, na de herijking van het gemeentefonds, te bezien of, en zo ja welke, vervolgafspraken gemaakt dienen te worden.
  6. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeentebesturen van Leudal en Nederweert met de mogelijkheid om hierop voor 25 maart 2020 desgewenst een reactie te geven.
  7. In de raadsvergadering van 3 juni 2020 definitief te besluiten over (het alternatief voor) de verevening 2019 en 2020.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bepreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 18 februari 2020,
  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten
  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans
  laden...

Downloaden audiofragment(en)