College van B&W 25 juni 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van bijgevoegd concept-projectplan Experimenteerruimte; Regeling gemeente Weert.
  2. Op basis hiervan een aanvraag subsidie in te dienen bij de provincie Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-660386
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met inrichtingsvariant 1 'Huidige locatie' als oversteek over de Ringbaan Noord bij de Hushoverweg.
  2. In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Voorstel is met 4 tegen 2 aangenomen. De veiligheid rondom het voorstel is een discussiepunt.

  (R&E) Registratienummer: DJ-670800
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met afwijken van aanbestedingsbeleid voor het onderhoud van vaste plantenconcept Green to Colour van Griffioen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-718969
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de cijfers voortijdig schoolverlater 2017/2018
  2. De raad te informeren via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-757948
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019 vast te stellen.
  2. De vastgestelde regeling te publiceren.
  3. De raad via de TILS-lijst te informeren over het besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Na 1 jaar een eerste evaluatie.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-759396
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Van de beschikking herijking subsidie stedelijke ontwikking Weert kennis te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-761802
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Aanbieders een schriftelijk voorstel voor te leggen om de uitvoeringsovereenkomsten 2019 voor Gespecialiseerde Jeugdhulp, Crisishulp Jeugd en Wmo begeleiding voor de duur van één (1) jaar, dus voor het jaar 2020, te verlengen overeenkomstig de optie tot verlenging uit de uitvoeringsovereenkomsten (Bijlage 1);
  2. De indexering voor het contractjaar 2020 vast te stellen op 2,1 %;
  3. De voor het contractjaar 2020 geldende tarieven vast te stellen op de per aanbieder overeengekomen tarieven voor het contractjaar 2019 vermeerderd met indexering conform beslispunt 2, met uitzondering van het Wmo tarief “Vervoer regulier retourrit” (Productcode 08A03), waarvoor in de tarievenlijst voor het jaar 2020 een aangepast tarief wordt voorgesteld van € 11,97 exclusief indexering;
  4. Voor aanbieders waarmee voor het contractjaar 2019, via de escalatieprocedure, afwijkende afspraken zijn gemaakt, als uitgangspunt ook de overeengekomen tarieven 2019 + (plus) indexering, vast te stellen tenzij andere afspraken noodzakelijk zijn;
  5. Het producten- en dienstenboek Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West 2020 vast te stellen en als nieuwe bijlage toe te voegen aan de te verlengen uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan onderdeel gaat uitmaken (Bijlage 2);
  6. Het producten- en dienstenboek Wmo begeleiding Midden-Limburg West 2020 vast te stellen en als nieuwe bijlage toe te voegen aan de te verlengen uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan onderdeel gaat uitmaken (Bijlage 3);
  7. Het producten- en dienstenboek Crisishulp Jeugd 2020 vast te stellen en als nieuwe bijlage toe te voegen aan de te verlengen uitvoeringsovereenkomst waardoor deze hiervan onderdeel gaat uitmaken (Bijlage 4);
  8. De tarievenlijst Jeugdhulp Midden-Limburg West 2020 vast te stellen (Bijlage 5);
  9. De tarievenlijst Wmo begeleiding Midden-Limburg West 2020 vast te stellen (Bijlage 6);
  10. De uitvoeringsovereenkomsten, inclusief productenboeken, en tarievenlijsten vrij te geven voor publicatie in Negometrix ten behoeve van inschrijving door nieuwe (nog niet gecontracteerde) aanbieders;
  11. Het kader Midden-Limburg West voor onderhandeling en beoordeling van de verlenging en nieuwe inschrijvingen voor de producten en diensten voor Jeugdhulp en Wmo begeleiding 2020 vast te stellen (Bijlage 7);
  12. De portefeuillehouder Wmo begeleiding en de portefeuillehouder Jeugdhulp mandaat te verlenen voor de escalatieprocedure;
  13. Met ingang van de dag na datum publicatie, aan de regionaal inkoopadviseur Jeugdhulp en Wmo, verbonden aan het regionaal verwervingsteam Midden Limburg West, verleende mandaat en volmacht tevens te verlenen aan diens vervanging (O. Ramos Antonio, A.H. Poell, en J. Brouwer), met aansluitende publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving;
  14. Het verder toe te staan van buiten contractuele plaatsingen voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en Crisishulp Jeugd, wanneer dit op grond van het woonplaatsbeginsel noodzakelijk is;
  15. Vanaf het contractjaar 2020 het besluit mandaat, machtiging en volmacht te verlenen conform bijgaand conceptbesluit “Mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanager en hun vervangers”, met aansluitende publicatie in het digitale gemeenteblad en plaatsing op overheid.nl bij decentrale regelgeving (Bijlage 8);
  16. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid onder b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding voor de resterende looptijd van de onderliggende basisovereenkomsten op te leggen ten aanzien van bijlage 7 (beoordelingskader MLW 2020 uit beslispunt 11);
  17. Besluiten om het collegevoorstel met bijlagen op de TILS-lijst van de raad te zetten, met uitzondering van bijlage 7.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-762876
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De bijgaande regeling voor het wijzigen van enkele subsidieregelingen vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-763168
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het concept beleidsplan sociaal domein Midden-Limburg West 2020-2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de in dit voorstel opgenomen inspraakprocedure.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-763949
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-764176
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het gunnen van de opdracht voor de vervanging van de toplaag van 2 kunstgrasvelden.
  2. De concern directeur te mandateren de opdracht te ondertekenen voor het vervangen van de toplaag van 2 kunstgrasvelden.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OG) Registratienummer: DJ-764353
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te stemmen van het verslag van de auditcommissie over het onderzoek van de jaarstukken 2018 op 17 juni 2019.
  2. De antwoorden op de vragen van de auditcommissie vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (F&C) Registratienummer: DJ-766307
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met bijgevoegd jaarverslag van de Wet Kinderopvang 2018 en dit in te dienen bij de rijksinspectie.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-733066
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...