Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig:
  Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.140.485,- aan Stichting RICK conform bijgevoegde conceptbeschikking.
  2. De raad te informeren over de voortgang van KU+CU via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-DJ-729563
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.140.485,- aan Stichting RICK conform bijgevoegde conceptbeschikking.
  2. De raad te informeren over de voortgang van KU+CU via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( R&E) Registratienummer: DJ-805398
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De aangepaste ‘Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater, groene daken en gevels gemeente Weert’ vast te stellen.
  2. De 'Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert' van 9 juli 2019 in te trekken.
  3. De raad voor te stellen de 'Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert' van 29 maart 2017 in te trekken.
  4. Het afdelingshoofd Openbaar Gebied te mandateren om te beslissen op de aanvragen en tot het verlenen van ondermandaat.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-859674
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de ‘Conclusie en Verslag Tussentijdse Evaluatie Routeplanner Cultuur 2018 en 2019’.
  2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassing in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-941600
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: A. Met betrekking tot het ingediende bezwaarschrift d.d. 11 december 2019:
  1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
  2. De geheimhouding die bij collegebesluit van 20 augustus 2019 inzake de aanpak van (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond (zaaknummer 730063) is opgelegd omtrent de bijlagen 3, 4, en 7 op te heffen.
  3. De bijlagen 3, 4 en 7 openbaar te maken door plaatsing op de openbare besluitenlijst op de website, met uitzondering van de vier foto’s in bijlage 3.
  4. Een bedrag van € 512,- vast te stellen als kostenvergoeding wegens door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.
  B. Gelet op voorgaande onderdelen A2. en A3.:
  1. De geheimhouding die bij genoemd collegebesluit van 20 augustus 2019 is opgelegd omtrent de bijlagen 5 en 6 op te heffen.
  2. De bijlagen 5 en 6 openbaar te maken door plaatsing op de openbare besluitenlijst op de website.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-942512
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen een bedrag van € 97.338,-- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve als bijdrage in de kosten voor onderhoud en restauratie van de Paterskerk.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-947262
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' en het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
  2. Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' door het ter inzage leggen van het ontwerpplan in te stemmen.
  3. Met de anterieure en planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-DJ-954055
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 2-2020" vast te stellen;
  2. "Beleidskalender 2-2020" na vaststelling door te sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CC) Registratienummer: DJ-956959
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De nalevering bestuurlijke verantwoording BAG en BGT 2018 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INF) Registratienummer: DJ-958598
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de bouw van een nieuwe kindvoorziening in Altweerterheide waarin de functies (primair) onderwijs, kinderopvang en sociaal-cultureel in elkaar verweven zijn.
  2. Voor de realisatie van de kindvoorziening een taakstellend investeringsbudget ter hoogte van € 1.893.176,- beschikbaar te stellen, gebaseerd op het normbedrag voor nieuwbouw, prijspeil 2020.
  3. Aanvullend op het taakstellende normbedrag beschikbaar te stellen:
  a. een bedrag van maximaal € 131.000,- voor sloop en asbestsanering, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.
  b. een bedrag van maximaal € 64.000,- voor tijdelijke huisvesting, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.
  c. een bedrag van maximaal € 33.000,- voor verhuiskosten, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.
  4. De uit de adviespunten 2 en 3a voorvloeiende lasten, zijnde € 50.605,- (50 jaar tegen 0,5% rente), ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs
  (€ 38.905,-) en het begrotingsresultaat (€ 11.700,-).
  5. De in de adviespunten 3b en 3c genoemde bedragen eenmalig ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.
  6. Een bedrag van € 13.175,-, zijnde de huuropbrengst van de 150 m2 opvangfunctie (€ 17.250,-) na aftrek van de gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud (€ 2.375,-) en overige voor de gemeente blijvende kosten (€ 1.700,-), ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen.
  7. Voor de opwaardering van de kindvoorziening ten behoeve van de huisvesting van kleinschalige sociaal-culturele activiteiten (100 m2) geen huur in rekening te brengen.
  Te besluiten om:
  8. Het gewijzigde programma van eisen van de kindvoorziening Altweerterheide vast te stellen en de raad hiervan kennis te laten nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-961856
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de definitieve uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden- Limburg.
  2. Aan de raad voor te stellen de definitieve uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-968415
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Eenmalig subsidie te verlenen aan Stichting De Aldenborgh voor het organiseren van het schouwspel 'De Paersmêrrentj' op 14 maart 2020 en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 5.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-968700
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Duijsters om dhr. mr. drs. H.M.G. Duijsters te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Weert en mw. H.C.M. Duijsters te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert, beiden namens de fractie Duijsters.
  2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-969548
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de
  afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:
  • de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 28-01-2020, 04-02-2020, 06-02-2020, 11-02-2020, 18-02-2020, 21-02-2020;
  • de memo van het college d.d. 11-02-2020 inzake het integriteitsonderzoek.
  • * de niet-openbare besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 28-01-2020 nummers 4 en 5.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-973858
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Besluiten het gymvervoer te gunnen aan Kupers Touringcars VOF.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-974241
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept Raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-974661
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad de coördinatieregeling van artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te laten verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 voor de vestiging van een hotel-restaurant met casino op de locatie Ringbaan-Noord/A2 en op alle ambtshalve of op aanvraag in verband hiermee te nemen besluiten, waaronder in elk geval de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-975259
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het voorontwerp bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening' in te stemmen.
  2. Met het opstarten van het vooroverleg voor dit plan in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-959251
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriels

  vergroten verkleinen laden...