Gemeenteraad 18 december 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (FGD), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (FGD; niet aanwezig bij agendapunt 30), J. Heesakkers (CDA; niet aanwezig op 19 december), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD; niet aanwezig op 19 december), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal; op 18 december aanwezig tot circa 21.45 uur en op 19 december niet aanwezig), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA; op 19 december niet aanwezig) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) en R.H.M. Houben (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent op 18 december om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad en de jongerenraad. Mw. P. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) en dhr. R. Houben (Weert Lokaal) hebben zich afgemeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • • Vanwege het spreekrecht, aangevraagd door de jongerenraad, wordt agendapunt 22 (experimenteerruimte onderwijs) behandeld vóór agendapunt 18.
  • De raad besluit agendapunt 29 (EK triatlon) te behandelen na de agendapunten 19 (eindrapport rekenkamer uitbesteding buitendienst) en 20 (concessie Renewi).
  • De agendapunten 19 en 20 worden in samenhang met elkaar besproken.
  • De raad stemt niet in met het voorstel van de fractie FGD om de punten waarover niet per se nog dit jaar besluitvorming dient plaats te vinden, door te schuiven naar januari.
  • De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er wordt spreekrecht uitgeoefend door de jongerenraad m.b.t agendapunt 22 (experimenteerruimte onderwijs).
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter deelt mede dat op 3 januari om 16.00 uur de nieuwjaarsreceptie in het stadhuis plaatsvindt. Ook geeft hij aan dat er vandaag in Weert geen actie is gevoerd door boeren.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 7 en 13 november 2019.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Mevrouw L.A.W. Steinbach namens D66 te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Weert.
  BESLUITVORMING
  Mw. L.A.W. Steinbach wordt bij acclamatie benoemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De heer N.J.M. Gruijthuijsen te benoemen als commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal.
  BESLUITVORMING
  Dhr. N.J.M. Gruijthuijsen wordt bij acclamatie benoemd en legt in handen van de voorzitter de eed af.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de hiervoor gevraagde structurele bijdrage met ingang van 2020 beschikbaar te stellen van € 22.000.
  2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  BESLUITVORMING
  De raad stemt in met het indienen van de zienswijze, zoals voorgesteld door het college. Het voorstel wordt aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 vast te stellen conform bijgevoegd uitvoeringsprogramma.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met de Mobiliteitsvisie (in de vorm van een animatiefilm).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De door het college eerder opgelegde en door uw raad bekrachtigde geheimhouding op raadsvoorstellen of bij raadsvoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit voorstel op grond van artikel 25 lid 4 op te heffen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Het controleprotocol 2019 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De gewijzigde controleverordening 2019 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 te Weert.'
  2. Een krediet van € 1.500.000 beschikbaar te stellen ter uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst en de kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.
  3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 2 Onderliggende taxatie, artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst en bijlage 4 bij de Vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.
  BESLUITVORMING
  Raadslid P. Küsters van de fractie Weert Lokaal legt namens de gehele raad een stemverklaring vóór het voorstel af.
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de verwerving van het pand Beemdenstraat 38.
  2. In te stemmen met het storten van de huurinkomsten van € 49.148,40 in een bestemmingsreserve om het eigenaarsonderhoud en de eigenaarslasten te dekken en deze reserve vrij te laten vallen in 4 jaar.
  3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage 2 Taxatie op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BsGW;
  2. Het college toestemming te geven te beslissen tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsvoorstel;
  3. In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
  Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, ulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo en Voerendaal en het dagelijks bestuur van het Waterschap
  Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
  4. In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo en
  Voerendaal en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Eventuele wensen en / of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van Boshoverweg 57 (Het Kwintet) inclusief parkeerterrein kenbaar te maken.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het taxatierapport te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 10 jaar.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2019 inclusief bijlagen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van en over te nemen de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Uitbesteding buitendienst gemeente Weert".
  2. Het college op te dragen een procedurevoorstel voor de raad uit te werken met betrekking tot de overgenomen aanbevelingen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties Weert Lokaal en VVD wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van bijgevoegd addendum inhoudende een gewijzigde voorzetting concessie Reinigingsdienst Weert.
  2. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet wensen en bedenkingen kenbaar te maken aangaande het voornemen om de concessieovereenkomst Reinigingsdienst
  Weert gewijzigd voort te zetten voor de periode 2020-2025.
  3. Een aanvullend bedrag van structureel € 394.868,00 beschikbaar te stellen vanaf 2020 om de samenwerking tussen de gemeente Weert en Renewi te continueren.
  De financiële gevolgen worden in de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt.
  4. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet voor wat betreft het bijgevoegde addendum en het rapport van BDO Advisory tot en met 2025.
  BESLUITVORMING
  De wensen en bedenkingen van de fractie Weert Lokaal worden met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en raadslid Goubet van de fractie FGD (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, D66, CDA en raadslid Duijsters van de fractie FGD (12 stemmen tegen) aanvaard.
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, PvdA, D66 en FGD (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Vensteeg 1' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPVensteeg1-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Vensteeg 1' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Vensteeg 1' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, FGD, PvdA en D66 (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (9 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de infographic voortkomend uit de ophaalacties met leerlingen en docenten.
  2. Bijgaande subsidieverordening Experimenteerruimte Onderwijs 2020 tot en met 2022 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en FGD wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, CDA, PvdA en FGD (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD en DUS Weert (7 stemmen tegen) aanvaard.
  Het amendement van de fracties VVD en DUS Weert wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  Vaststellen van de navolgende belastingverordeningen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2020
  - Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
  - Wegsleepverordening 2020.
  BESLUITVORMING
  Bij dit voorstel is door het college een erratum uitgebracht, dat in de legestarieventabel 2020 (3.1.d) en de verordening precariobelasting 2020 (3.1.h) zoals deze ter besluitvormig voorliggen is verwerkt.

  Het amendement van de fractie VVD inzake de reinigingsheffing wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 alsmede raadslid Goubet van de fractie FGD (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert, CDA en raadslid Duijsters van de fractie FGD (9 stemmen tegen) aanvaard.
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA inzake de reinigingsheffing wordt ter vergadering gewijzigd en met voorstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA alsmede raadslid Duijsters van de fractie FGD (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 alsmede raadslid Goubet van de fractie FGD (18 stemmen tegen) verworpen.
  Het amendement van de fractie DUS Weert inzake de parkeerbundel wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert en raadslid Duijsters van de fractie FGD (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en raadslid Goubet van de fractie FGD (19 stemmen tegen) verworpen.

  Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, FGD, D66 en PvdA (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en CDA (7 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  1. De Grondprijsbrief 2020 vast te stellen.
  2. De Grondprijsbrief 2019 per 1 januari 2020 in te trekken.
  3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 3 van de Grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor een periode van 10 jaar.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  1. De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen.
  2. De Nota Grondbeleid 2014 in te trekken.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van het rapport inzake de verschillende scenario’s.
  2. In te stemmen met uitstel van een definitief advies op basis van uitwerking tot eind tweede kwartaal 2020.
  3. In te stemmen met de uitwerking van vier varianten voor de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties FGD, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  1. Een budget van € 82.500,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van leegstand binnenstad door de Stichting Streetwise, waarvan € 41.250,- ten laste van de versterking van de binnenstad en € 41.250,- ten laste van de algemene reserve.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlage voor een termijn van 5 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties Weert Lokaal en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterput op te nemen in de historische route en deze ‘zichtbaar’ te maken.
  2. Een bedrag van € 30.500,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een stalen tegel, een markeringsrand, het aanbrengen van een definitieve fundering en het
  eindrapport van de archeologische begeleiding.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties FGD, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties FGD, DUS Weert en PvdA (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties FGD en DUS Weert tegen het voorstel en van de fractie PvdA vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties FGD en DUS Weert (5 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het negatief financieel resultaat van het EK Triatlon 2019 en de Stadstriatlon 2019 te dekken uit de algemene reserve.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie VVD wordt unaniem aanvaard.
  Stemverklaringen van de fracties PvdA, CDA en VVD tegen de motie van Weert Lokaal. De motie van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fractie Weert Lokaal (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert, PvdA, FGD en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaring van raadslid Stals (CDA) tegen en van raadslid Kadra (PvdA) vóór de motie treurnis van de fracties VVD, DUS Weert, PvdA, FGD en D66. De motie wordt na hoofdelijke stemming met 12 stemmen vóór en 14 stemmen tegen verworpen.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg.
  BESLUITVORMING
  Raadslid Goubet (FGD) neemt vanwege een persoonlijk belang bij het agendapunt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming.
  De wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal, VVD en DUS Weert worden unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.
  - Brief van mevrouw S. Winters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 11 oktober 2019 inzake vragen aan het college over handboogvereniging De Batavierentreffers.
  - Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 16 oktober 2019 inzake vragen aan het college over veldweg achter Grensweg 11 te Stramproy.
  - Brief van de heer M. Smolenaers namens de fractie Weert Lokaal d.d. 30 oktober 2019 inzake vragen aan het college over verhoging waterschapsbelasting van Waterschap Limburg.
  BESLUITVORMING
  De vragen en antwoorden zijn behandeld. De vragen van de VVD naar aanleiding van de antwoorden van het college op de brief inzake de veldweg achter Grensweg 11 worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  VOORSTEL
  Kennisnemen van de financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019;
  d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
  e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten. De VVD merkt op dat overzicht sub c niet correct is gelet op de afboeking van € 81.000,- voor de EK triatlon. Wethouder Van Eijk geeft aan dat de financiële gevolgen van de door de raad in onderhavige vergadering genomen besluiten worden verwerkt in het overzicht dat de raad voor de februarivergadering beschikbaar wordt gesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het beeldfragment van dit agendapunt vindt u bij de voortzetting van de raadsvergadering op 19 december 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • De stukken liggen in het geheime kastje voor u ter inzage.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 19 december 2019 om 23.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 februari 2020,

  De griffier, De waarnemend voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.H. Sijben
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)