Gemeenteraad 19 december 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de navolgende belastingverordeningen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2020
  - Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
  - Wegsleepverordening 2020.
  BESLUITVORMING
  Bij dit voorstel is door het college een erratum uitgebracht, dat in de legestarieventabel 2020 (3.1.d) en de verordening precariobelasting 2020 (3.1.h) zoals deze ter besluitvormig voorliggen is verwerkt.

  Het amendement van de fractie VVD inzake de reinigingsheffing wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 alsmede raadslid Goubet van de fractie FGD (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert, CDA en raadslid Duijsters van de fractie FGD (9 stemmen tegen) aanvaard.
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA inzake de reinigingsheffing wordt ter vergadering gewijzigd en met voorstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA alsmede raadslid Duijsters van de fractie FGD (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 alsmede raadslid Goubet van de fractie FGD (18 stemmen tegen) verworpen.
  Het amendement van de fractie DUS Weert inzake de parkeerbundel wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert en raadslid Duijsters van de fractie FGD (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA en raadslid Goubet van de fractie FGD (19 stemmen tegen) verworpen.

  Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, FGD, D66 en PvdA (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en CDA (7 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De Grondprijsbrief 2020 vast te stellen.
  2. De Grondprijsbrief 2019 per 1 januari 2020 in te trekken.
  3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 3 van de Grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor een periode van 10 jaar.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen.
  2. De Nota Grondbeleid 2014 in te trekken.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van het rapport inzake de verschillende scenario’s.
  2. In te stemmen met uitstel van een definitief advies op basis van uitwerking tot eind tweede kwartaal 2020.
  3. In te stemmen met de uitwerking van vier varianten voor de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties FGD, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Een budget van € 82.500,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van leegstand binnenstad door de Stichting Streetwise, waarvan € 41.250,- ten laste van de versterking van de binnenstad en € 41.250,- ten laste van de algemene reserve.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlage voor een termijn van 5 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties Weert Lokaal en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterput op te nemen in de historische route en deze ‘zichtbaar’ te maken.
  2. Een bedrag van € 30.500,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een stalen tegel, een markeringsrand, het aanbrengen van een definitieve fundering en het
  eindrapport van de archeologische begeleiding.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties FGD, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties FGD, DUS Weert en PvdA (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties FGD en DUS Weert tegen het voorstel en van de fractie PvdA vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties FGD en DUS Weert (5 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg.
  BESLUITVORMING
  Raadslid Goubet (FGD) neemt vanwege een persoonlijk belang bij het agendapunt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming.
  De wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal, VVD en DUS Weert worden unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.
  - Brief van mevrouw S. Winters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 11 oktober 2019 inzake vragen aan het college over handboogvereniging De Batavierentreffers.
  - Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 16 oktober 2019 inzake vragen aan het college over veldweg achter Grensweg 11 te Stramproy.
  - Brief van de heer M. Smolenaers namens de fractie Weert Lokaal d.d. 30 oktober 2019 inzake vragen aan het college over verhoging waterschapsbelasting van Waterschap Limburg.
  BESLUITVORMING
  De vragen en antwoorden zijn behandeld. De vragen van de VVD naar aanleiding van de antwoorden van het college op de brief inzake de veldweg achter Grensweg 11 worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019;
  d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
  e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten. De VVD merkt op dat overzicht sub c niet correct is gelet op de afboeking van € 81.000,- voor de EK triatlon. Wethouder Van Eijk geeft aan dat de financiële gevolgen van de door de raad in onderhavige vergadering genomen besluiten worden verwerkt in het overzicht dat de raad voor de februarivergadering beschikbaar wordt gesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De stukken liggen in het geheime kastje voor u ter inzage.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 19 december 2019 om 23.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)