Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • De beelden van de raadsvergadering kunt u terug zien via het “archief” op https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad.

  Attentie: door een storing in één van de camera's is een aantal sprekers niet in beeld. 

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER

  P.J.H. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter)

  GRIFFIER

  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:

  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:

  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA) en drs. W.P.J. van Eijk (VVD).

  AANWEZIG: dhr. drs. Th. Bovens (Commissaris van de Koning in de provincie Limburg) en de plaatsvervangend kabinetschef, mw. R. van Dinther.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom in deze bijzondere raadsvergadering. In het bijzonder worden welkom geheten de Commissaris van de Koning, dhr. drs. Th. Bovens en de plaatsvervangend kabinetschef, mw. R. van Dinther.

  Hij vermeldt de berichten van verhindering van de raadsleden H. Duijsters (fractie Duijsters), T. Winters (CDA) en J. Kleinmoedig (Weert Lokaal). Daarnaast is een aantal raadsleden en wethouder Sterk niet aanwezig zijn vanwege corona. Burgemeester Leppink-Schuitema heeft laten weten niet aanwezig te zijn omdat zij geen rol heeft in de procedure om te komen tot benoeming van een nieuwe burgemeester voor Weert.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is geen spreekrecht aangevraagd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen mededelingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de burgerpeiling.

  2. In te stemmen met de inhoud van de profielschets voor de burgemeester van Weert.

  3. Te besluiten in de profielschets aan te geven dat het houden van een assessment met een of meerdere kandidaten tot de mogelijkheden behoort.

  BESLUITVORMING

  De Commissaris van de Koning geeft aan een nadere duiding van de profielschets na te streven. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen. De antwoorden van de raad daarop zorgen voor een inkleuring van de tekst. Hetgeen in deze raadsvergadering wordt besproken geldt als een toevoeging op de profielschets.

  Er wordt gesproken over de visie van de raad op de rol van de burgemeester bij de strategische visie en in regionale samenwerkingsverbanden. Ook wordt besproken welke leeftijd de burgemeester dient te hebben, hoeveel termijn hij/zij burgemeester moet kunnen zijn en over welke bestuurlijke ervaring hij/zij dient te beschikken. Verder komt aan de orde in hoeverre de burgemeester geacht wordt deel te nemen aan lokale tradities en welke persoonlijkheidskenmerken het belangrijkst zijn.

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer H. Stals, overhandigt namens de raad de vastgestelde profielschets aan de burgemeester.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Commissaris licht de verdere procedure toe.

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020,

   

  De griffier,                               De voorzitter,

   

   

   

  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)