Raadscommissie Ruimte 11 oktober 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66) en R.L.A.T. Zincken (Juist495).

  Afgemeld de leden: H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), F. Kadra (PvdA) en M. Zaâboul (PvdA)

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD), M. van den Heuvel (Weert Lokaal) en A.A.M.M. Heijmans (burgemeester) (deels)
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Er is bericht van verhindering ontvangen van H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), F. Kadra (PvdA) en M. Zaâboul (PvdA).
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • De commissie stemt ermee in dat een deel van de vergadering in beslotenheid plaatsvindt om te spreken over de Poort van Limburg. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - N.a.v. het regeerakkoord: wat is de stand van zaken van het lobbytraject inzake de verbreding van de A2? (VVD)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Komt er een evaluatie van de herinrichting van het Bassin? (VVD)
  - Is het college bekend met de gevaarlijke situatie als de brug dicht is op het moment waarop de scholen uitgaan? (CDA)

  De vragen van de fractie DUS Weert over het Bassin zijn schriftelijk beantwoord.

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezegging:
  - Nagaan of het signaleringsbord aan de Eindhovenseweg onophoudelijk aangeeft dat de brug openstaat en de commissie hierover schriftelijk informeren (D66).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezegging:
  - Met de provincie bespreken of er langs de Kempenweg een afrastering tegen wild kan worden geplaatst en de commissie hierover schriftelijk informeren (CDA).

  De burgemeester beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - N.a.v. het regeerakkoord: hoe de gemeente gaat meedoen met het experiment wietteelt? (D66)
  - Is de Veiligheidsregio Limburg Noord bereid tot een kleine aanpassing in het plan van de brandweerkazerne in Stramproy zodat het probleem met de linkerburen kan worden opgelost? (CDA)
  - Hoe gaat het nu verder met de twee oliebollenkramen? (CDA)
  laden...
 • Er was geen behoefte aan bespreking. De commissie heeft dit agendapunt niet behandeld.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  De Begroting 2018 van de gemeente Weert vast te stellen.
  TOEZEGGING
  Woningmonitor naar de raad zenden zodat de raad inzicht krijgt in de manier waarop de gemeente in het woningmarktbeleid rekening houdt met de stijging van het aantal 1-persoonshuishoudens.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2017 (inclusief erratum 2e tussenrapportage 2017), inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
  2. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
  4. In te stemmen met de stelselwijziging van de voorzieningen grondexploitatie van Netto Contante Waarde naar Eindwaarde met ingang van het boekjaar 2017.
  5. In te stemmen om de financiële gevolgen van bovenstaande voorstellen bij de Jaarstukken 2017 te verwerken.
  TOEZEGGINGEN
  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord:
  - De raming van de opbrengst van de toeristenbelasting wordt met € 80.000,- verlaagd. De daadwerkelijke opbrengst was in 2016 € 90.000,- lager en in 2018 wordt ook een lager bedrag geraamd. Waarom is in 2017 een hoger bedrag geraamd?
  - Op pagina 25 wordt het krediet van 2009 voor de ontwikkeling van de Lichtenberg genoemd met een forse overschrijding. Wat is de relatie met de kredietstellingen die in 2016 en 2017 hebben plaatsgevonden?
  - Bij de 1e tussenrapportage 2018 kritisch kijken naar de in het totaaloverzicht van de kredieten aangegeven kredieten waarvan (nagenoeg) niets is uitgegeven en eventueel een heroverwegingsvoorstel aan de raad voorleggen:
  Bocholterweg fase 2 (2010; € 262.000,-), gemeentelijk rioleringsplan (2012; € 2 miljoen), beplating stationstunnel (2013; 50.000,-), afsluitpalen binnenstad (2016), Mastenbroekweg (2016), rotonde OnzeLieveVrouwenstraat (2016).
  Fietsparkeren (2016).
  ADVIES COMMISIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • laden...
 • Dit onderwerp is in beslotenheid behandeld.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  VAN DE SLUITING IS GEEN GELUIDSFRAGMENT BESCHIKBAAR.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 15 november 2017,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,


  M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.R.L. Verheggen
  laden...

Downloaden audiofragment(en)