Raadscommissie Ruimte 22 maart 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.G. Mook (VVD), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  Afgemeld de leden: L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.F. van Eersel (VVD), M. van den Heuvel (Weert Lokaal) en G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Bericht van verhindering is ontvangen van de heren E. Werps (D66) en L. Kusters (Weert Lokaal).
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Er zijn geen toezeggingen gedaan.
  laden...
 • - actie 523: de antwoordbrief aan Buurtschap Moesel, die op 28 maart in het college wordt behandeld, wordt naar de raad gestuurd (DUS Weert) (TOEZEGGING).
  - actie 935: de parkeerinkomsten 2016, die op 21 maart in het college aan de orde zijn geweest, worden aan de raad beschikbaar gesteld (DUS Weert) (TOEZEGGING).
  - actie 492 (zebrapad Graafschap Hornelaan): wethouder Van den Heuvel meldt de stand van zaken (DUS Weert).
  - acties 357 en 361 (hertenkamp): de commissie wordt op de hoogte gesteld van de stand van zaken (CDA) (TOEZEGGING).
  - bezien of de letters van de voortgangsrapportage groter kunnen worden (CDA) (TOEZEGGING).
  - de motie inzake het voedselbos wordt op de voortgangsrapportage gezet (D66) (TOEZEGGING).
  laden...
 • Wethouder Gabriels beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Hoeveel fruitbomen en -struiken waren er over na de uitdeelactie van afgelopen weekend? (SP)
  - Wanneer wordt de kermis uit de APV gehaald? (VVD)

  Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Wat is de stand van zaken van de ontgrondingsvergunning CZW en graaft men binnen de concessie? (SP)
  - Wanneer kan er in CZW worden gezwommen? (SP)
  - Wat doen we in het kader van de versterking van het stadshart in de andere straten dan genoemd in het artikel dat vandaag in Dagblad De Limburger staat? (Weert Lokaal)
  - Is de wethouder op de hoogte van de vestiging van een kliniek voor knie- en heupprothesen in Weert-west? (PvdA)
  - Is de eerste activiteit waarbij de gemeente als verhuurder opereerde, die afgelopen weekend in de Poort van Limburg plaatsvond, goed verlopen? (Juist495)
  - Kan er iets gezegd worden over de resultaten van de Chinareis? (D66)
  - Welke functies zijn er op grond van het bestemmingsplan Kazerneterrein in het gebied mogelijk? (CDA)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt te vergadering de volgende vraag:
  - Is het de wethouder bekend dat de bestrating in de Beekstraat en Nieuwe Markt-Van Berlostraat los ligt? (CDA)

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Bezien of er bij de Parkflat fietsenstallingen kunnen worden geplaatst en de commissie hierover informeren (Weert Lokaal).
  - Rooien meidoornhagen langs Randweg als bezuiniging op onderhoud openbaar groen heroverwegen en als het verstandiger is om deze bezuiniging te schrappen wordt de raad hiervan in kennis gesteld (CDA).
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Een krediet van € 168.526,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een
  groenactiviteitenterrein in Laar.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis nemen van het convenant op basis waarvan de provincie Limburg € 3,075
  miljoen bijdraagt aan het plan met programma voor de versterking van het stadshart
  Weert.
  2. Met het uitvoeringsprogramma in te stemmen.
  3. In te stemmen met het aanwenden van de middelen van de provincie alsmede de
  prioriteit van € 1 miljoen zoals opgenomen in de begroting 2017, voor de uitvoering
  van het programma.
  4. In te stemmen met het voorstel om via afzonderlijke raadsvoorstellen het krediet per
  project/combinatie van projecten beschikbaar te stellen.
  5. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor
  programmamanagement/externe advieskosten.
  TOEZEGGINGEN
  Aanvankelijke, uitgebreidere projectenlijst college aan de raad beschikbaar stellen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaren op de vestiging van een ambulancepost ter hoogte van de Ringbaan-Noord en de Rakerstraat in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  A.Instemmen met:
  1.Het rapport ‘Haalbaarheidsstudie Turnaccommodatie’, definitieve versie d.d. 20-2-2017.
  2.Het uitvoeren van het door het college voorgestelde scenario voor de realisatie van een permanente turnaccommodatie.
  3.Het betalen een jaarlijkse huurlast van € 62.000,-- excl. BTW voor een permanente turnaccommodatie uit de exploitatielasten.
  4.Het betalen van de inrichtingskosten ad. € 200.000,-- excl. BTW en bijkomende kosten uit de Vervangingsinvestering Sport.
  B.Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor wat betreft de bijgevoegde kostenramingen bijlage 3, 4 en 5 van het rapport op grond van artikel 10 lid 2 onder b en g Wob.
  TOEZEGGINGEN
  De vraag hoe de gemeente als huurder omgaat met de zorgplicht voor de gymnastiektoestellen, die onderdeel zijn gaan uitmaken van de accommodatie en daardoor onroerend zijn geworden, wordt schriftelijk beantwoord.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 556.900,-- uit de beschikbare prioriteit ‘Weert-West’ voor de ontwikkelingen Weert-West en in het bijzonder de omgeving Lichtenberg.
  2. Beschikbaar stellen van een krediet van € 381.600,-- voor de ontwikkelingen Weert-West en in het bijzonder de omgeving Lichtenberg, met als dekking de boekwinst uit de verkopen van vastgoed in Weert-West.
  3. Inzetten van de reserve bestemmingsplan Weert-West ter dekking van het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 250.000,--.
  4. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de ruilovereenkomst tussen Provisus Stichting St.-Jozef en de gemeente Weert inzake het complex De Lichtenberg en het evenemententerrein aan de Kazernelaan.
  5. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de verkoopovereenkomst tussen de gemeente Weert en Horne Quartier inzake het complex De Lichtenberg inclusief de Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, De Helmonder en de Boostenzalen.
  6. Bekrachtigen van door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen zonder einddatum op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25 lid 1 Gemeentewet.
  TOEZEGGINGEN
  • Bijeenkomst plannen waarin toelichting wordt gegeven op de overeenkomsten en technische vragen kunnen worden gesteld.
  - vraag of Provisus te weinig betaalt wordt schriftelijk beantwoord.
  • Als er een ontwikkelvisie bestaat wordt deze aan de raad beschikbaar gesteld.
  • Kaart beschikbaar stellen met afbakening gebied.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 12 april 2017,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,


  M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.R.L. Verheggen
  laden...

Downloaden audiofragment(en)