Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal, voorzitter)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J.M. Cardinaal (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.J.J. van Gemert (VVD), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (Juist495) en M. Zaâboul (PvdA).

  Afgemeld: J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), K. Duijsters (SP)

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD), G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal) en M. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts en M. Van Dooren.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Hij geeft aan dat er vandaag een gecombineerde informatiebijeenkomst en commissievergadering plaatsvindt. Ook wordt gememoreerd dat het vandaag de laatste keer is dat de commissie Ruimte in deze raadsperiode bijeen komt.
  Er is bericht van verhindering ontvangen van J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), K. Duijsters (SP).
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer E. Kirkels namens de Bewonerscommissie Graafschap Hornelan 115a en de Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg over een niet-geagendeerd onderwerp: het appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan zou niet conform de omgevingsvergunning zijn gebouwd.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66 mist de toezegging van wethouder Van den Heuvel om de commissie te informeren over de resultaten van het overleg met de bewonerscommissie van het WOZOCO Hushoven op 1 maart jl. Wethouder Van den Heuvel licht ter vergadering de uitkomsten van het overleg toe.
  vergroten verkleinen laden...
 • Actiepunt 2684 (bomenbeleidsplan): het CDA is van mening dat er voor een goed bomenbeheer meer geld nodig is en vraagt aan de wethouder of de kwaliteit van het bomenbeleid gegarandeerd blijft als het college binnen het budget blijft.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van het CDA op welke manier het college brief nummer 38 (bedenkingen stichting Groen Weert tegen werkzaamheden Natuurmonumenten in Laurabossen) gaat afhandelen wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - de vragen over de verlening van een vergunning door de gemeente Nederweert voor een geitenhouderij (Weert Lokaal);
  - of Wonen Limburg er door de gemeente op is gewezen dat de EPC-norm per 2015 zou worden aangescherpt (DUS Weert);
  - of de Muntgarage geopend is tijdens de paardenmarkt (Weert Lokaal);
  - of de datum van afronding van de verbouwing van het Muntcomplex al bekend is (DUS Weert);
  - of de kickboksschool op het kazerneterrein past binnen de bestemming (DUS Weert);
  - of er nog overnachtingen plaatsvinden in de kazerne, die niet zijn toegestaan (DUS Weert);
  - TILS-1385 (zonnescherm Oelemarkt): of de gemeente andere exploitanten die zonneschermen willen plaatsen dat eveneens bij wijze van proef gaat toestaan (DUS Weert); of het college niet nu al een definitief besluit heeft genomen bij gebleken succes van de proef en dan ook nog in afwijking van het door de raad vastgestelde welstandsbeleid (CDA); of het gelet op de concurrentie met andere delen van de binnenstad verstandig is om de mogelijkheden voor daghoreca uit te breiden (CDA);
  - of het bestemmingsplan voor de vestiging van Heylen op Kampershoek in mei aan de raad wordt voorgelegd (CDA);
  - wat is de planning van het vervolg in de zaak Maaseikerweg-Beatrixlaan? (CDA).

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:
  - of het college naar aanleiding van de brief van de provincie over de beëindiging van de regiofondsen die eraan komt, het restant van de HCE-gelden gaat terugvragen met daarbij een verantwoording van de besteding van de uitgegeven gelden (CDA).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezeggingen:
  - in een informatiebijeenkomst zal het beleid op het gebied van fijnstof, ammoniak en stankcirkels worden toegelicht (Weert Lokaal);
  - de gemeente zal samen met Wonen Limburg en bewoners wordt naar een oplossing zoeken als het appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan 115a niet conform de eisen is gebouwd, de raad wordt daarover geïnformeerd (PvdA);
  - de raad krijgt een afschrift van de antwoordbrief op de brieven van de bewonerscommissie Graafschap Hornelaan 115a; hierbij wordt meegenomen of de gemeente over een toets- en toezichtsprotocol op grond van de wet VTH beschikt en of er ook steekproefsgewijs op andere zaken wordt gecontroleerd dan de veiligheidsaspecten (PvdA, D66, DUS Weert en CDA);
  - raad informeren of er sprake is van een begrotingstekort bij BIZ-ondernemers (Weert Lokaal);
  - aan Centrum Management Weert doorgeven dat ze de website moeten actualiseren (DUS Weert);
  - suggestie om afbeeldingen van de verbouwingsplannen voor het Muntcomplex op leegstaande panden op te hangen meenemen (DUS Weert);
  - de vragen over het verschil tussen de uren in het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving in 2017 en 2018 worden schriftelijk beantwoord (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De presentatie kunt u zien via https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
  Aandachtspunten: Positie raad bij uitvoeringsprogramma’s op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Oversteek over Zuid-Willemsvaart.
  Acties: geen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De presentatie kunt u zien via https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
  Aandachtspunten: meer aandacht voor energieneutraliteit bij nieuwbouwplannen.
  Acties: nagaan hoeveel Weert Energie in rekening brengt voor een schouw.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De verordening straatnaamgeving en nummering vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Van bijgevoegde inkomende brief, inhoudende het verzoek om medewerking te verlenen aan toepassing van de coördinatieregeling, kennis te nemen.
  2. De coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan dat nodig is voor de realisatie van het plan Werthaboulevard, plandeel Tennishal en Energiestraat tussen de Industriekade en de Penitentenstraat en op alle ambtshalve of op aanvraag in verband hiermee te nemen besluiten, waaronder in elk geval de omgevingsvergunning
  voor de activiteit bouwen.
  TOEZEGGINGEN
  De bij het voorstel behorende brief zal bij de digitale stukken worden gevoegd.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan ‘Pylsstraatje 2a’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPPylsstraatje2a-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Pylsstraatje 2a’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Pylsstraatje 2a’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Nagaan wat er bedoeld wordt met de bepaling dat er op grond met de bestemming tuin bouwwerken geen gebouwen zijnde van maximaal 5 meter hoog mogen worden gebouwd.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De heer Van Gemert vraagt waarom er voor de raadsvergadering van 27 maart als aanvangstijdstip is gekozen voor 17.00 uur, er worden immers alleen hamerstukken behandeld. De griffier zal het aanvangstijdstip met de raadsvoorzitter bespreken.
  Mevrouw Beenders bedankt namens de commissie Ruimte de voorzitter, de heer Verheggen, voor zijn uitstekende voorzitterschap in de afgelopen raadsperiode.
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van ……………………… 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,


  ……………………………… …………………………………………
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)