Raadscommissie Samenleving en Inwoners 26 januari 2021 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • 26-01-2021

  Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. Van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig de leden:

  J. Briels (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers, (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), H. Stals (CDA), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk.

  fwezig de portefeuillehouders: C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester) en G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...
 • LET OP! Deze commissievergadering vindt plaats aansluitend aan de commissievergadering Ruimte & Economie.
  De aanvangtijd van 20:15 uur is een inschatting. 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel

  1.    Kennis te nemen van het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijzen. 

  2.    De Gebiedsvisie Keent & Moesel vast te stellen.

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel

  1.    Instemmen met verdere uitwerking van het realiseren van een maatschappelijke voorziening voor Weert-Zuid op de locatie van het Microhalcomplex (Nassaulaan 5); 

  2.    Instemmen met het vastleggen van afspraken inzake beslispunt 1 in een intentieovereenkomst tussen gemeente Weert en Wonen Limburg;

  3.    Instemmen met de keuze om als gemeente niet het eigendom van de voorziening te nemen maar als huurder verplichtingen aan te gaan en dit in de intentieovereenkomst op te nemen;

  4.    Instemmen met een optimalisatie van het huidige programma van eisen om zo naast het bieden van onderdak voor wijkgebonden verenigingsactiviteiten ook de maatschappelijke behoefte zoals beschreven in de bewonersenquête mee te nemen.

  Toezeggingen

  Het functionele programma van eisen van de maatschappelijke voorziening Weert-zuid wordt door middel van een presentatie aan de raad toegelicht in plaats van middels een raadsinformatiebrief.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorstel

  1.    Het herziene meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 vast te stellen en hiervoor per saldo een aanvullend krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen.

  2.    Voor 3 kredieten uit 2020 in totaal een aanvullend krediet van € 5.514.050 beschikbaar te stellen.

  3.    In te stemmen met het onttrekken van € 191.000 en in te stemmen met het minder onttrekken van € 189.300 aan de reserve Groen (R2167).

  4.    In te stemmen met het onttrekken van € 1.292.111 aan de voorziening riolering (V1026).

  Toezeggingen

  De raad ontvangt een toelichting over de reden voor het naar voren halen van projecten en waarom dat een toegevoegde waarde heeft.

  De raad wordt schriftelijk geïnformeerd waarom de raad om instemming wordt gevraagd voor het onttrekken aan de voorziening riolering.

  Het GRP wordt in oktober ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit op 26 januari 2021 om 23.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I-M&B van 23 februari 2021,

  De commissiegriffier,

  P.A.W. Otten

  De voorzitter,

  L.F.A. Heuvelmans

  vergroten verkleinen laden...