College van B&W 13 december 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2017 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.277.683,- aan RICK conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009824
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) van maximaal € 577.187 voor de activiteiten zoals omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde beschikking;
  2. In te stemmen met de voorgestelde compensatieregeling 2017;
  3. In te stemmen met bijgevoegde concept-convenant AMW-ML Gemeenten Midden-Limburg;
  4. Wethouder P. Sterk te machtigen om namens de burgemeester het onder 4 genoemde convenant te tekenen, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009863
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis nemen van de consequenties van het zijn van etappeplaats voor de Holland Ladies Tour 2017
  2. Positief reageren op de vraag van de stichting Holland Ladies Tour om als gemeente medewerking te verlenen aan dit wielerevenement
  3. Instemmen met de wijze van dekking van de kosten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-010096
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het aansluiten van de gemeente Weert bij de aanbestede raamovereenkomst gedaan door het Inkoopcentrum Zuid voor de levering van EHBO en BHV diensten.
  2. Instemmen met het ondertekenen van de Overeenkomst BHV-dienstverlening CURA – Gemeente Weert 2017-2021 door dhr. Bertus Brinkman, directeur Dienstverlening (en tevens Organisatorisch Hoofd BHV).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-010111
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-010160
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Subsidie te verlenen aan peuterspeelzaal stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide voor 2016 € 10.500
  2. Op basis van keuze voor optie 2, subsidie te verlenen voor peuteropvang stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide 2017 € 7.114
  3. Subsidie te ramen voor gemeenteplekken tot maximaal € 6.500 voor Korein Kinderplein, kdv Bengeltje en Vlinder Villa.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010186
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van het promotieplan 2017-2020 en
  Akkoord gaan met:
  2. continuering van de financiering van € 1,19 per inwoner voor 2017 onder de voorwaarden zoals vermeld onder het kopje uitvoering in dit advies en bijgevoegde brief aan VVV Midden-Limburg
  3. besluiten tot continuering van de financiering voor 2018 t/m 2020 met een indexering voor 2018 met 3%, nadat de raad een besluit heeft genomen over de definitieve resultaten van het herijkingsproces inzake stadspromotie.

  BESLUIT: Akkoord; mandaat wethouder tot tekstuele aanpassingen.

  (RB) Registratienummer: BW-010195
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Akkoord gaan met de volgende fase Herontwikkeling Waterfront, de reconstructie van het kruispunt Bassin en aanliggende straten conform het definitief ontwerp.
  2. Geheimhouding op te leggen voor wat betreft de bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wob;
  3. De raad voorstellen de door het College van B&W opgelegde geheimhouding voor wat betreft de bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wob te bekrachtigen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: BW-010196
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010202
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Besluiten om geen apart traject op te starten zoals genoemd in de motie.
  2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010205
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1) Intrekken aanwijzing Mw. M. van Dijke (GIMD B.V.) als externe vertrouwenspersoon integriteit.
  2) Aanwijzen de heer C. Heeren (GIMD B.V.) als externe vertrouwenspersoon integriteit.
  3) Aanwijzingsbesluit en bijgevoegde brief te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: BW-010217
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het verlenen van een projectopdracht aan Spirato voor het project herschikking voorzieningen Boshoven.
  2. Een bedrag van €10.000,00 beschikbaar te stellen.
  3. Het budget burgerinitiatieven 2016 als dekking te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010218
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het verlenen van subsidie voor het project Heel Weert Wenst;
  2. Een bedrag van € 19.000,- als subsidie te verlenen;
  3. De subsidie te verlenen uit het budget burgerinitiatieven 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010219
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de coalitie om het aantal wethouders te handhaven op vier en de formatie van het college op 4 fte (exclusief burgemeester) en de opengevallen wethoudersfunctie voor 1 fte in te vullen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Gr) Registratienummer: BW-010222
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie Kermis Weert 2016.
  2. In te stemmen met de aanbevelingen in dit rapport.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief enkele tekstuele wijzigingen. Over een paar maanden presentatie in B&W over voortgang uitvoering aanbevelingen.

  (OG) Registratienummer: BW-010173
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De raad conform bijgevoegd concept voorstel en besluit, voor te stellen om:
  • De museumvisie vast te stellen;
  • Het Medium scenario als uitgangpunt te hanteren bij de toekomstige exploitatie van het museum met een mogelijke doorgroei naar het Full scenario;
  • Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van €100.000 om de kostenspecificatie van de renovatie, herinrichting en eventuele glazen overkapping uit te werken ten behoeve van een nieuw raadsvoorstel aangaande de investeringen.
  2. Kennis te nemen van de zienswijzen en in te stemmen met de notitie omtrent de verwerking van de zienswijze.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-010179)
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Instemmen met het raadsvoorstel om het bestemmingsplan ‘Sint Sebastiaanskapelstraat 6 en 32’ niet vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-010216
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De raad voorstellen om in te stemmen met het uitvoeren van de door het college voorgestelde aanpassingen aan de inrichting van het Stationsplein.
  2. De raad voorstellen om in te stemmen om de kosten voor de aanpassingen ad. € 136.000,-- te betalen uit het restant van de kapitaalskredieten van het project herinrichting stations- en stadhuisomgeving.
  3. Geheimhouding op te leggen voor wat betreft de bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 10 lid 2 onder b en g Wob.
  4. De raad voorstellen de door het college opgelegde geheimhouding voor wat betreft de bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wob te bekrachtigen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009470
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:  - Vaststellen van de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) en 10 november 2016 (ECWGO/U201601310), die het gevolg zijn van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017, en deze op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Weert overeenkomstig de bijlage A bij dit voorstel.
  - Vaststellen van de aanvullende afspraken aangaande het IKB geformuleerd in “Lokale aanvullende regeling in het kader van het Individuele Keuze Budget CAR-UWO” per 1 januari 2017, op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Weert overeenkomstig de bijlage B bij dit voorstel.
  - De van toepassing zijnde “regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden tegemoetkoming woon-werkverkeer gemeente Weert” per 1 januari 2017 in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (B&W) Registratienummer: BW-010189
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...