Gemeenteraad 05 juli 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken wensen ten aanzien van de anterieure overeenkomst inzake het bouwen van ruimte voor ruimte woningen op het
  MOB-complex.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met voorgestelde oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak;
  2. € 68.625 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit bedrag ten laste te brengen van de beschikbare middelen binnen de reserve sociaal domein.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018, de primaire (concept)begroting 2019 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en
  van Risse Holding BV.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de begrotingen kenbaar te maken.
  3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2019 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen stukken.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van de fractie DUS Weert over de stand van zaken van de renovatie van het Muntcomplex wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord. De vraag van de fractie SP hoe het college de grap van de columnist op het VNG-congres over de aanslag op De Telegraaf interpreteert wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord. De vraag van de fractie CDA naar de aanvullende informatie over IKC Leuken wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 5 juli om 20.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), H. Stals (CDA) en J.H. Wiezer (VVD).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk (SP).

  AFWEZIG DE WETHOUDER:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering. De voorzitter stelt voor om bij agendapunt 5 de commissieleden-niet-raadsleden te benoemen door middel van acclamatie. De raad stemt hiermee in. Na afloop van de vergadering is er een borrel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van de vraag van de CDA-fractie hoe de jaarrekening te behandelen nu de laatste stukken pas om 17.15 uur beschikbaar zijn gekomen, wordt besloten de jaarrekening vanavond vast te stellen. Eventueel resterende vragen worden behandeld in de commissievergadering van september.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen mededelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De volgende personen namens de fracties te benoemen tot commissielid-niet-raadslid in de achter hun naam aangegeven raadscommissie:
  Namens Weert Lokaal: J.C. Kleinmoedig (R&E) en R.J.B. Dörenberg (S&I).
  Namens CDA: C.G.E. Grijmans (S&I) en J. Weekers (M&B).
  Namens VVD: F.M.W.M. Kurvers (S&I) en M. Marzouk (S&I).
  Namens DUS Weert: M.J. Marechal-Wolter (S&I) en P.H.H. Weekers (R&E).
  Namens D66: L.A.W. Steinbach (R&E) en J. Tammel (M&B).
  Namens PvdA: A. Koc (S&I) en L.F.A. Heuvelmans (R&E).
  BESLUITVORMING
  De commissieleden worden bij acclamatie benoemd.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De eedaflegging van de benoemde commissieleden-niet-raadsleden.
  BESLUITVORMING
  De commissieleden leggen in handen van de burgemeester de eed dan wel de verklaring en belofte af. De commissieleden J. Weekers en A. Koc zijn niet aanwezig. Zij worden in september beëdigd. De SP-fractie laat nog weten of zij commissieleden voordragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • HAMERSTUKKEN
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De programma-indeling begroting 2019-2022 vast te stellen op basis van de taakvelden conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2017;
  2. Vaststelling van de Jaarstukken 2017.
  BESLUITVORMING
  De heer Van de Loo, voorzitter van de auditcommissie, leest een verklaring voor namens de auditcommissie.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De nota "Reserves en Voorzieningen 2018" vast te stellen.
  2. Te besluiten tot het niet meer toerekenen van rente aan reserves.
  3. Te besluiten voor de reserve Majeure projecten (R2100) een jaarlijkse storting in de begroting van enig jaar op te nemen.
  4. Actualisatie m.b.t. huisvesting onderwijs uit te voeren bij de totstandkoming van de nota reserves en voorzieningen (per 4 jaar).
  5. De Inkomensreserve Huisvesting Onderwijs (R2126) op te heffen en het saldo van € 7.000.000,--over te hevelen naar de Algemene reserve.
  6. De Reserve wijkenbudget (R2135) te wijzigen in de Reserve ondersteuning burgerinitiatieven.
  7. De Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg op te heffen en het saldo van € 2.870.509,22 toe te voegen aan de Algemene reserve.
  8. De Reserve restauratie en digitalisering museum- en archiefcollectie (R2153) in de jaarrekening 2018 af te romen tot € 19.950,-- en de reserve bij de jaarrekening 2019 op te heffen.
  9. In te stemmen met de opheffing van reserves en voorzieningen waarvan het saldo € 0,-- is.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van alle fracties over de reserve ondersteuning burgerinitiatieven wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2017.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van de SP-fractie naar de stand van zaken in de rechtszaak over logo van de Partij voor Weert wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  De burgemeester nodigt de raads- en commissieleden uit om op 13 juli a.s. om 16.00 uur op het Bospopterrein het veiligheidsdorp te bezoeken.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Motie aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt aangehouden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)