Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners 10 oktober 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), J.W.J. Goubet (SP), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal)

  Ambtelijke ondersteuning: N. Kemmerling
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Geelen, Linskens en Zaâboul en de heren van Buuren, Heesakkers en Yücel.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.
  laden...
 • Toezegging 2605: de commissie krijgt bericht wanneer het verslag van de archiefverordening aan de orde komt.
  laden...
 • -TILS-stukken (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/);
  -vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  De schriftelijke ingediende vragen met betrekking tot de kermis.

  De volgende vragen worden ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord:
  • De vraag over het communicatieplan.
  • De vraag over de uitbreiding van het samenwerkingsverband ICT NML.

  De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
  Nagegaan wordt of de verhoogde bijdrage ICT NML is vermeld in de bestuursrapportage en de commissie krijgt daarover bericht.
  laden...
 • Portefeuillehouders: Allen

  Geen toezeggingen gedaan.
  laden...
 • laden...
 • A-stuk
  Portefeuillehouders: Allen

  Toezeggingen
  -De toelichting op de afwijking personele knelpunten van 531.000 euro (zie pagina 41) wordt nog toegevoegd.
  -Indien mogelijk krijgt de commissie cijfers van de personeelsformatie eind 2016 en eind 2017 en hetgeen in 2018 erbij zou moeten komen.
  -De vraag hoe de motie andere grondslag toeristenbelasting (V.M.3: 2-11-2016) is uitgevoerd wordt schriftelijk beantwoord.
  -De vraag waarop de kostentoename van 4,5% bij de afvalstoffenheffing is gebaseerd wordt schriftelijk beantwoord.
  -Er wordt gekeken naar de lijst met prioriteiten en de begeleidende tekst. Daar waar in de tekst aangegeven wordt dat er nog een raadsvoorstel volgt dienen deze prioriteiten op de lijst ook vetgedrukt te worden.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  laden...
 • A-stuk
  Portefeuillehouders: allen

  Toezeggingen
  -De vragen met betrekking tot de extra personeelskosten (1,3 miljoen euro) te weten hoe wordt de overschrijding betaald?, kan de notitie personele knelpunten beschikbaar worden gesteld?, kan de commissie de besluiten waarmee de bedragen beschikbaar zijn gesteld krijgen?, hoe is er in de organisatie financieel naar gekeken? worden schriftelijk beantwoord vóór de begrotingsbehandeling.
  -De raming huur materieel bij kermis is structureel met 17.000 euro naar boven bijgesteld. Welk materieel betreft dit?
  -Bij de turnhal KMS is bij het krediet de plaatsing van de losse inrichting niet meegenomen. Nu is er een verhoging met 63.500 euro. Waarom is deze niet voorgelegd aan raad door middel van een raadsvoorstel?
  -De vraag waarom de inkomsten uit de toeristenbelasting achter blijven bij de raming wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouder: M. v.d. Heuvel

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  laden...
 • A-stuk
  Portefeuillehouder: Gabriëls

  Toezeggingen
  -Het bedrijf HEVO wordt gevraagd een garantie te geven dat het bedrag 4,1 miljoen euro blijft (met een post onvoorzien van 200.000 euro). Het bedrijf onderzoekt dit en zo mogelijk komt er voor de raadsvergadering een bericht hierover naar de commissie.
  -De vraag over de kosten van het in stand houden van de Franciscaner kunst wordt schriftelijk beantwoord.
  -Er wordt geprobeerd het RCE te bereiken om de door hen gedane uitspraak te verduidelijken en de commissie krijgt daarover bericht.
  -In de toekomst wordt de organisatie van het museum onderzocht en de commissie krijgt daarover te zijner tijd bericht.
  -De vraag wat de gemeente aan huur aan Cwartier betaald en wat de gemeente aan huur ontvangt wordt schriftelijk beantwoord (heeft niet direct betrekking op kredietaanvraag museum).
  -De schetsontwerpen van het museum worden ter informatie aan de commissie aangeboden.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 14 november 2017,
  De commissiegriffier,

  De voorzitter,
  laden...

Downloaden audiofragment(en)