Raadscommissie Ruimte en Economie 29 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda


 •  

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter heropend om 19:30 uur de openbare vergadering van de commissie Ruimte & Economie van 23-06-2020 op 29-06-2020 en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom.
  Bericht van verhindering zijn ontvangen van mevrouw K. Duijsters, mevrouw M. Marechal, mevrouw S. Winters en de heer T. van Gemert.
  De heer P. Mols en de heer J. Weekers hebben aangegeven wat later bij de vergadering aanwezig te zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  De leden en een plaatsvervangend lid te benoemen voor de monumenten-welstandscommissie voor de periode vanaf 1 september 2020 voor maximaal drie jaar.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting BIZ Weerter Boulevard.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdraqe en op de subsidie voor bedrijventerrein Weerter Boulevard 2021-2025".

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBegijnenh11aen13-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' geen exploitatieplan vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL 
  1. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020 vast te stellen.
  2. De grondexploitatieberekeningen 2020 vast te stellen.
  3. De door het college opgelegde geheimhouding - voor de duur van 15 jaar - met betrekking tot bijlage 1 (grondexploitatieberekeningen) van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020 op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub f en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
  4. Kennis te nemen van de informatie betreffende de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL
  De nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL
  In te stemmen met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Ruimte en Economie met 1 fte voor landbouw.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL
  1. De kernwaarden en doelen, zoals beschreven in de ‘Weerter Routekaart Energietransitie’, vast te stellen als kader voor de lokale energietransitie.
  2. Kennis te nemen van de voorgestelde route, mogelijke activiteiten en financiële verkenning beschreven in de notitie ‘Weerter Routekaart Energietransitie’.

  TOEZEGGINGEN
  Een lijst van definities wordt aan de raad beschikbaar gesteld.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL
  1. De experimentele beleidsnotitie “Extra ruimte voor zonneweides” vast te stellen.
  2. In te stemmen met het uitvoeren van een tender conform de experimentele beleidsnotitie en de beoordelingscriteria in het najaar van 2020.
  3. Kennis te nemen van het eindverslag inspraak.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit om 23:15 uur de openbare vergadering met dank aan alle aanwezigen en luisteraars thuis.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 9 september 2020,

  De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

   

   

  P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek

   

   

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)