vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 •  

  AANWEZIGEN

  Advies uitbrengen aan de raad
  Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66) (aanwezig vanaf 20.10 uur), F.B.C. Werps (D66), M. Zaaboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, A.F. van Eersel (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en G. Gabriëls (Weert Lokaal)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Bericht van verhindering is ontvangen van de heer H. Stribos (CDA); hij komt mogelijk iets later.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer M. Ramakers bij agendapunt 7 (begroting 2017). Deze spreker heeft zich echter afgemeld i.v.m. ziekte.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Litjens beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - wanneer het bomenbeleidsplan aan de orde komt (CDA);
  - stand van zaken subsidie IKL (CDA);
  - stand van zaken plan van aanpak LED-verlichting (VVD); de reden van de vertraging zal worden vermeld (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Litjens beantwoord:
  - passantenhaven: waarom er nog een bordje hangt dat verwijst naar de brugwachter, vraag over type kraan en drinkwater (DUS Weert);
  - afspraken met NS en handhaven daarvan indien bussen worden ingezet bij werkzaamheden aan het spoor (VVD).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord:
  - het ontbreken van sanitair in de St. Jansmolen Stramproy (DUS Weert);
  - hippische campus: waarom wordt er soms over huurovereenkomst gesproken en soms over gebruiksovereenkomst? (DUS Weert);
  - projectstructuur hippische campus in relatie tot overeenkomsten(CDA);
  - gang van zaken paardenbak (CDA);
  - stand van zaken afstemming Midden-Limburg POL-werklocaties (CDA);
  - gevolgen beroep tegen bestemmingsplan winkelcentrum Leuken (CDA);
  - stand van zaken geschil lunchroom en projectontwikkelaar winkelcentrum Leuken (CDA);
  - splitsing installaties bistro en zalencentrum Poort van Limburg en kosten daarvan (CDA).

  De volgende vragen worden ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord:
  - Arbeidsrelatie Keyport – dhr. T. Schreurs (CDA);
  - Of gemeente vergoeding vanuit Keyport krijgt voor werkzaamheden secretaresse (CDA).

  De volgende TOEZEGGINGEN worden gedaan:
  - In voorjaar samen met waterschap open dag organiseren bij rioolfiltermoeras op de voormalige voetbalvelden van DESM (SP);
  - Bekijken of straatverlichting per wijk kan worden ingesteld (SP);
  - Schriftelijke uitleg over geldstromen HCE, GOML en Stichting Horne Hippique (CDA).
  - Overzicht uitgaven op verschillende kredieten Poort van Limburg aan raad beschikbaar stellen (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De begroting 2017 van de gemeente Weert vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  - p. 27: overzicht gemeentelijke bijdrage stadspromotie en centrummanagement Weert naar raad;
  - p. 155: raad schriftelijk informeren over wat er onder economische promotie valt;
  - overzicht van uitgaven die nodig zijn om de knelpunten in het onderhoud van de recreatieve fietsroutes op te lossen naar de raad zenden;
  - de actuele stand van de parkeeropbrengsten 2016 tot nu toe aan de raad beschikbaar stellen;
  - prioriteit 19 (versterking centrumfunctie voor de regio) vetgedrukt in de begroting aangeven;
  - prioriteit 5 (Weert west): overzicht uitgaven op 2 kredieten De Lichtenberg en overzicht projectkosten aan raad beschikbaar stellen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Akkoord te gaan met de aanpassing van de T-splitsing Maaseikerweg - Beatrixlaan.
  2. Akkoord te gaan met het voorstel om de kosten voor de uitvoering, begroot op € 220.000,- te dekken uit het restant van het krediet Houtstraatlossing fase 2.
  3. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot de kostenramingen als niet-openbare bijlage, gelet op art. 10 lid 2 onder b en g WOB.
  TOEZEGGINGEN
  Raad informeren over:
  - kosten verleggen kabels en leidingen in relatie tot bestrating;
  - verschil in uitvoeringskosten raadsvoorstel 16-12-2015 (175.000 euro) en voorliggend voorstel (220.000 euro);
  - hoeveel het project tot nu toe heeft gekost.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 16 november 2016,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  P.A.W. Otten P.J.R.L. Verheggen
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)