Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), bij agendapunt 15 S.A.M. Winters (Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afgemeld: T. van Gemert (VVD), T. Winters (CDA), J. Heesakkers (CDA), M. van den Bergh (VVD), F. Kadra (PvdA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66).

  Aanwezig de portefeuillehouders: G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), W.P.J. van Eijk (VVD) en M. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts en P. Trines.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de nieuwe raadsleden en wethouders die vandaag voor het eerst de commissie Ruimte bijwonen.
  Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • Spreekrecht is aangevraagd door:
  - de heren Jacobs en Posno bij agendapunt 10 (kiosk). Zij bieden namens de ondernemers van de binnenstad een petitie aan wethouder Van den Heuvel aan.
  - de heer B. Jansen van Stichting Verbreding Basisschool St. Jozef Altweerterheide bij agendapunt 15 over het bestemmingsplan voor de kerkdorpen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agendapunten 10 en 15 worden vanwege het aangevraagde spreekrecht na agendapunt 6 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Welke mogelijkheden er zijn om het plantsoen in Stramproy te vernoemen naar mw. Höppener, de eerste vrouwelijke wethouder in Limburg (DUS Weert).
  - De stand van zaken uitrit Ambachtenhof, het overleg met omwonenden en HQ (DUS Weert).
  - Of de Beelenhofweg, Lutenakkersteeg en aanliggende wegen dezelfde verharding krijgen (DUS Weert).
  - Of er plastic afvalcontainers worden geplaatst op Laarveld of dat de huidige container van IKC Laar hiervoor gebruikt moet worden (Weert Lokaal).
  - Of er onvoldoende fietsenklemmen zijn bij het station (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Bezien of het wegdek van de Heltenbosdijk slecht is (CDA).
  - De raad informeren over de resultaten van het overleg d.d. 14 juni jl. met Munckhof over de bussen bij het station (DUS Weert).

  Wethouder Gabriels beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Of er een portefeuillehouder binnenstad is (DUS Weert).
  - Of het pand van Centrummanagement Weert aan de Maasstraat niet erg groot is en daarom gebruik door anderen mogelijk zou moeten zijn (DUS Weert).
  - In welke portefeuille de economische functie van de binnenstad zit (CDA).
  - Wanneer de samenwerkingsovereenkomst Kempenbroek naar de raad komt (CDA).
  - De stand van zaken van het beheerplan van Natuurmonumenten inzake de Laurabossen (CDA).

  Wethouder Gabriels doet de volgende toezeggingen:
  - De raad schriftelijk informeren wanneer er wordt begonnen met de herinrichting van het openbaar gebied in Weert-west (CDA).
  - De raad schriftelijk informeren of het krediet voor de herinrichting van het openbaar gebied in Weert-west, dat onder andere bedoeld was voor het aanleggen van een plek voor paardentrailers, veranderd moet worden nu er geen paardentrailers komen (CDA).

  Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - De stand van zaken verbouwing Muntcomplex (DUS Weert).
  - Of er een pinautomaat komt in het nieuwe winkelcentrum in Leuken (Weert Lokaal).
  - Of er een kledingcontainer en een container voor plastic afval komt in het nieuwe winkelcentrum in Leuken (Weert Lokaal).
  - Of de belangen van de huurders zijn veiliggesteld, zoals afgesproken bij de overeenkomst met HQ tot herinrichting van de Lichtenberg (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWEP
  Vaststellen van de jaarstukken 2017.
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2017;
  2. Vaststelling van de Jaarstukken 2017.
  TOEZEGGINGEN
  De jaarverslagen 2017 van het Centrummanagement Weert en de investeringszones BIZ en ondernemers worden aan de raad beschikbaar gesteld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  1e tussenrapportage 2018.
  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de grondslagen voor de begroting 2019-2022 (bijlage 1);
  2. In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) en rapportage kredieten (bijlage 3);
  3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
  4. Concernbrede evaluatie Kiezen Met Visie uit te voeren voor het einde van het jaar.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Speelruimteplan 2018-2027.
  VOORSTEL
  1 Het (digitale) speelruimteplan 2018 – 2027 vast te stellen.
  2 In te stemmen met het besteden van de opgenomen vervangingsinvesteringen, in de begroting 2018, ter uitvoering van het speelruimteplan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Kiosk Sint Raphaëlpad.
  VOORSTEL
  Een krediet van € 25.000,- voor het plaatsen van een kiosk aan het Sint Raphaëlpad beschikbaar te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  • De raad informeren of er bij dit project voldoende rekening is gehouden met duurzaamheid.
  • De raad wordt in september geïnformeerd over de ontwikkelingen in de binnenstad.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Gebiedsgerichte aanpak riolering Onzelievevrouwestraat, Maaseikerweg en Sint
  Mathiasstraat.
  VOORSTEL
  1. Akkoord te gaan met een integrale aanpak voor een totale herinrichting van de Onzelievevrouwestraat, Maaseikerweg (van Maaspoort tot Sint Maartenslaan) en Sint Mathiasstraat.
  2. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept ontwerp.
  3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet à € 1.200.000,- exclusief btw vanuit het GRP.
  TOEZEGGINGEN
  Nagaan of de raad dit plan voor de rotonde al heeft goedgekeurd en de raad vóór de raadsvergadering dit besluit doen toekomen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, indien het besluit al door de raad is genomen als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Transformatie MOB-complex.
  VOORSTEL
  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken wensen ten aanzien van de anterieure overeenkomst inzake het bouwen van ruimte voor ruimte woningen op het MOB-complex.
  TOEZEGGINGEN
  De raad schriftelijk uitleg verschaffen over artikel 3.3 van de overeenkomst.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Ruiterstandbeeld ter herinnering aan Graaf Philips de Montmorency.
  VOORSTEL
  1. Van de overeenkomst Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency tussen Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency en de gemeente Weert kennis te nemen.
  2. Van de Opdrachtverstrekking Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency tussen Jos Dirix Sculptures en Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency kennis te
  nemen.
  3. Een krediet van € 50.000,- voor het ruiterstandbeeld ter herinnering aan Graaf Philips van Horne beschikbaar te stellen.
  4. Een krediet van € 80.000,- voor de sokkel van het ruiterstandbeeld ter herinnering aan Graaf Philips van Horne beschikbaar te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg'.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergsheisteeg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Bocholterweg-Bergsheisteeg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy'.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPAltLaaStrSwaTun-VA01 gewijzigd vast
  te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  • De raad een lijst doen toekomen met daarop de bouwmogelijkheden die na vaststelling van het bestemmingsplan per kerkdorp ontstaan.
  • De raad schriftelijk informeren of er in de prestatieafspraken met de woningcorporaties afspraken worden gemaakt over bouwen in de kerkdorpen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • ONDERWERP
  Bestemmingsplan Bergerothweg 58a.
  VOORSTEL
  1. Met het omzetten van de bedrijfswoning aan de Bergerothweg 58a naar burgerwoning in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergerothweg58ab-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Bergerothweg 58a' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering R&E van 12 september 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)