Raadscommissie Samenleving en Inwoners 01 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: -

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergaderingen van 4 en 5 november zijn geen toezeggingen gedaan. Van de toezeggingen in de raadsvergadering van 12 november wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Verzocht wordt het amendement lokale media (raadsvergadering 4 en 5 november) op de voortgangsrapportage te zetten.

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • -De vraag over aan de raad gerichte brief 616 (ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire is hier in Weert ook sprake van en hoe wordt hiermee omgegaan?) wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

  -Verzocht wordt om het antwoord op de aan de raad gerichte brieven 569, 591, 592, 595, 603, 607, 608, 609, 611, 619.

  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van de heer Smolenaers over de Lokale Inclusie Agenda is voldoende beantwoord.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  ·De vraag over het jaarverslag leerplicht RMC en leerlingenvervoer.
  ·De vragen over het museum: planning verbouw, datum oplevering, kosten openingstentoonstelling.

  De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord:
  Waarom staat in de museumvisie een ander bedrag dan in de  begroting 2021? (TOEZEGGING)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  In te stemmen met de slotwijziging 2020.

  Toezeggingen
  De vraag over de middelen transformatie jeugdzorg (waarom wordt de uitbreiding van de formatie Centrum Jeugd en Gezin gefinancierd uit overhevelingsgeld?) wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen-W. van Eijk.

  Voorstel
  1. Kennis nemen van de werkelijke energie- en onderhoudskosten 2019 van het zwembad.
  2. Akkoord gaan met het terugvorderen van € 489.883,- uit het bestemmingsfonds huurdersonderhoud en installaties van Stichting Zwembad De IJzeren Man en dit bedrag in 2021 toe te voegen aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed en bezittingen. 
  3. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van € 100.000,- aan Stichting Zwembad IJzeren Man ten behoeve van het uitvoeren van calamiteiten onderhoud en deze in 2021 ten laste van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed en bezittingen te brengen.

  Toezeggingen
  De vraag over de exacte onderhoudskosten 2019 zwembad de ijzeren man wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de ontvangen compensatiegelden via de Rijksoverheid (€ 407.039,-) ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in Weert;
  2. Hiervan een bedrag  van maximaal € 60.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2021 aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil als cofinanciering voor door De Bosuil ontvangen gelden van Fonds Podiumkunsten;
  3. Hiervan een bedrag van maximaal € 75.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2021 aan Stichting Munttheater als cofinanciering voor de provinciale ondersteuning;
  4. Hiervan een bedrag van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2020 aan Stichting RICK;
  5. Het college opdragen de beslispunten onder 1 tot en met 4 behorende subsidiebesluiten te nemen ten laste van de ontvangen compensatiegelden algemene uitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de compensatiegelden ontvangen via de provincie Limburg;
  6. Het restant van de compensatiegelden (€ 172.039,-) te reserveren voor nog uit de Coronacrisis voortkomende ondersteuningsvragen vanuit de lokale culturele voorzieningen, onder voorbehoud van instemming van de raad met het overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in de slotwijziging 2020.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. v.d. Heuvel.

  Voorstel
  De verordening “Beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Weert 2021” vast te stellen. 

  Toezeggingen
  De vraag of indien de beslistermijn op een aanvraag wordt overschreden er meteen een toekenning volgt wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. v.d. Heuvel.

  Voorstel
  Armoedebeleid 2021-2024 vast te stellen.

  Toezeggingen
  -Bufferberekenaar: er wordt uitgezocht hoe dit in elkaar zit (wat zijn de tools van de gemeente om daarmee aan de slag te gaan en wat houdt dat financieel in?).
  -Boekenkosten jeugdigen: wordt doorgegeven aan de coördinator om te kijken wat er al is en wat de gemeente nog kan doen binnen de bestaande middelen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 19 januari 2021,

  De commissiegriffier,                                   De voorzitter,

  P.A.W. Otten                                                L.F.A. Heuvelmans

   

   

  vergroten verkleinen laden...