College van B&W 02 februari 2021 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor 2021 een subsidie te verlenen van maximaal

  € 1.216.296,- aan Stichting Bibliocenter conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( OCSW) Registratienummer: DJ-1182643

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de brief van Stichting Scarabee c.q. aansprakelijkstelling;

  2.    De aansprakelijkstelling te betwisten en het voorstel tot het inschakelen van een derde partij ter beoordeling van de door veronderstelde geleden schade af te wijzen;

  3.    Stichting Scarabee te berichten door middel van bijgevoegde concept-antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1190070

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Een subsidie te verlenen van maximaal € 1.000,- aan Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert voor de organisatie van het sportgala 2020 conform bijgevoegde beschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1210598

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Conform bijgevoegde beschikking aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie verlenen van maximaal

  € 1.754.344,- voor uitvoering van jeugdhulpactiviteiten in 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1219540

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen:

  1.    Het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPBeekpoortnaza-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1232559

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De dienstverlening 2021 door Bureau Jeugdzorg Limburg ten behoeve van het Beschermingsplein conform bijgevoegd aanbod in te kopen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1264078

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Kennis te nemen van de gevolgen van de Gemeentefonds decembercirculaire 2020 voor de jaren 2020 t/m 2024.

  De raad voor te stellen:

  1.    De gevolgen van de decembercirculaire 2020 voor het jaar 2020 mee te nemen in de Jaarrekening 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020.

  2.    De budgetten van de resultaatbestemming 2020 ad € 887.334,-, die een gevolg zijn van de maatregelen uit de decembercirculaire 2020 eerder beschikbaar te stellen (bij vaststelling van het raadsvoorstel).

  3.    Hiervan het te  bestemmen / over te hevelen bedrag ad € 697.250,- voor de decentralisatie-uitkering innovatieve aanpak energiebesparing’ te storten in de  nieuw te vormen reserve Pilot publieke ontzorging Energiebesparing en in te stemmen met de aanwending van deze reserve voor de bekostiging van het Convenant publieke ontzorging (meerjarenproject van 3 jaar).

  4.    De mutaties op basis van de decembercirculaire 2020 voor de jaren 2021 t/m 2024 te verwerken in een begrotingswijziging voor de jaren 2021 t/m 2024.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1258578

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het aanbod van de Veiligheidsregio Limburg Noord of de gemeente gebruik wenst te maken van het voorkeursrecht.

  2.    Te besluiten om af te zien van het voorkeursrecht zodat de Veiligheidsregio de grond kan verkopen aan een derde.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1260895

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de wijze waarop de flexibilisering van de maatschappelijke opvang in Midden-Limburg in 2021 en verder vorm en inhoud gaat krijgen, zoals beschreven in bijlage 1;

  2.    In te stemmen met de inrichting van een projectstructuur rondom de flexibilisering van de maatschappelijke opvang in Midden-Limburg waarin iedere gemeente vertegenwoordigd is.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1264029

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De inkoopstrategie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg & preventie OGGZ per 1 januari 2022 vast te stellen (bijlage 1 en 2);

  2.    Mandaat, volmacht en machtiging aan gemeente Venlo te verlenen om alle benodigde inkoopactiviteiten uit te (laten) voeren (bijlage 3);

  3.    De raad te informeren via de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1264898

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met verlenging verruiming tijden voor de bevoorrading van winkels in het promenadegebied.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1264905

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van bijgevoegd Wob-verzoek;

  2.    In te stemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1267940

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

  2.    De verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de panden gelegen aan de Molenstraat 9, 11 en 13, in stand te laten.

  3.    Het verzoek om vergoeding van de proceskosten, af te wijzen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1268226

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van bijgevoegd inkomend bericht;

  2.    In stemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-1268348

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Voor elk regulier stembureau dat op woensdag 17 maart 2021 geopend is, een geschikt stemlokaal aan te wijzen, conform bijlage.

  2.    Voor elk regulier stembureau dat op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 geopend is, een geschikt stemlokaal aan te wijzen, conform bijlage.

  3.    Een mobiel stembureau aan te wijzen en de zittingstijden en plaatsen van dit stembureau op 15 maart 2021 vast te stellen, conform bijlage.  

  4.    Een bijzonder stembureau aan te wijzen en de zittingstijd en plaats waar dit stembureau op dinsdag 16 maart 2021 zitting houdt bepalen, conform bijlage.

  5.    Afgiftepunten briefstemmen aan te wijzen en de openingstijden vast te stellen, conform bijlage.

  6.    Twee briefstembureaus aan te wijzen en de zittingstijden vast te stellen, conform bijlage.

  7.    Mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten en het uitvoeren van handelingen bij of krachtens de Kieswet en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, conform bijgevoegd mandaatbesluit.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PUZA) Registratienummer: DJ-1271178

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen om de Noodverordening wanordelijkheden Gemeente Weert januari 2021 te bekrachtigen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1275852

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:

  De niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 08-12-2020, 15-12-2020, 17-12-2020, 18-12-2020, 05-01-2021, 12-01-2021, 19-01-2021 en 26-01-2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1274248

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...