College van B&W 09 februari 2021 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Drie maanden marktgelden kwijt te schelden aan de standplaatshouders voor het jaar 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1150163

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Een subsidie van € 2.100,- te verlenen en direct vast te stellen aan de stichting Parkmanagement Weert voor de auditkosten van de (her)certificering KVO-B.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1163314

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voor 2021 een subsidie te verlenen van maximaal

  € 246.102,- aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1185394

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Af te wijken van de pachtvoorwaarden in ruil voor de bestrijding van de knolcyperus.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1262916

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad een overzicht van de corona-compensatie-pakketten te verstrekken, via bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1268522

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met de monitoring 2020 en de actualisatie van het woningbouwprogramma van de gemeente Weert per 1 januari 2021 in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1271201

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Ouch Zo voor het jaar 2021 een incidentele subsidie te verlenen ad € 7.215,- voor de kosten van de projecten Out of the Box, Qafé! en Community Meets Community conform bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1271632

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Subsidie te verlenen Meerderweert voor de transformatie van het Spark Tech Lab naar Spark Tech Lab 2.0 binnen de gemeente Weert, voor een bedrag van maximaal € 25.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1272014

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het maken van het stedenbouwkundig plan van fase 4 van Laarveld enkelvoudig onderhands aan te besteden.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO ) Registratienummer: DJ-1273897

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de conclusies van het rapport Herijking monumentenlijst.

  2.    In te stemmen met de lijst van geselecteerde panden voor nader onderzoek.

  3.    Af te zien van intrekking van de aanwijzing van ongewijzigde monumenten.

  4.    In te stemmen met het polsen van het animo bij de eigenaren van geselecteerde objecten via bijgevoegde conceptbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Persbericht aanpassen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1274255

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding "Bouwrijp maken Laarveld fase 3".

  2.    In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk aan de laagste geldige inschrijver, BAM Infra Regionaal Helmond, voor een bedrag van € 2.277.000 exclusief BTW en alle inschrijvers van de voorgenomen gunning op de hoogte te stellen met de mogelijkheid van bezwaar.

  3.    De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1274392

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de Ontwerp RES Noord- en Midden-Limburg 1.0 d.d. 28-01-2021

  2.    In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief

  3.    In te stemmen met het consulteren van de raad middels het schriftelijk kenbaar maken van opmerkingen


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1275322

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de voorbereiding voor de organisatie van de Stadstriathlon 2021 en het programma;

  2.    Een subsidie van maximaal € 15.000,- te verlenen voor de Stadstriathlon 2021, conform bijgevoegde conceptbeschikking;

  3.    De bij punt 2 genoemde subsidie te dekken uit het budget voor bovenregionale evenementen 2021 en het subsidiebudget voor evenementen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Beslispunt 4 toevoegen: Een subsidie van maximaal       € 3.000,- te verlenen voor de voorbereidingskosten indien de Stadstriathlon 2021 niet doorgaat.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1278539

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het handhavingsverzoek inzake het bouwdepot aan de Boender af te wijzen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1279193

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.

  2.    Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de gemeente Weert.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-1279531

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1281310

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voor te stellen:

  1.    de in (herzieningen van) exploitatieplannen op te nemen externe rente- en discontovoet voor ramingen van kosten en opbrengsten vanaf een peildatum van op of na 1 januari 2020 vast te stellen op een percentage van 1,66 per jaar.

  2.    het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  3.    het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.

  4.    het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010,   3 e herziening’, waarbij de toelichting, de exploitatieopzet, de regels en de bijlagen van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ vervangen worden door de toelichting, de exploitatieopzet en regels van deze herziening inclusief de hierbij behorende bijlagen, zoals nader omschreven in het dictum van dit besluit, met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.EPKampershN2010H3-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

  5.    het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.

  6.    Op een voor de datum van vaststelling van het besluit onder punt 5 ingediende aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden binnen het exploitatieplangebied waarop voor de datum van vaststelling van dit besluit nog niet is beslist, van toepassing is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ zoals dit geldt na de vaststelling van dat besluit.

  7.    Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ mag worden overgegaan.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1271388

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 5.000,- uit het raamkrediet voor het uitvoeren van onderzoek naar consolidatie van de poort van de Nijenborgh, Biest 3 en het nemen van noodmaatregelen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. . Persbericht laten uitgaan in overleg met wethouder Gabriëls en wethouder Van den Heuvel.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1283229

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...