Raadscommissie Ruimte en Economie 14 oktober 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda


 •  

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk 

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters) enkel op 14-10-2020, P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD) enkel op 14-10-2020, C.G.E. Grijmans (CDA) enkel op 14-10-2020, N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal) enkel op 14-10-2020, L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal) enkel op 14-10-2020, G.D. Knoop (D66), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD) enkel op 14-10-2020, H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert) enkel op 14-10-2020, P.H.H.G. Mols (CDA) enkel op 14-10-2020, P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA) enkel op 14-10-2020, P.H.H. Weekers (DUS Weert) en J.H. Wiezer (VVD).
   

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M. Marzouk (VVD), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).
   

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer R. van Dooren, mevrouw M. Engelen, mevrouw S. Winters, mevrouw M. van den Bergh en de heer M. Smolenaers.

  De voorzitter wijst alle aanwezigen erop een mondkapje te dragen bij verplaatsing in en buiten de raadzaal. En daarnaast de anderhalve meter afstand van elkaar aan te houden.

  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende verzoeken om spreekrecht voor agendapunt 8 (locatieonderzoek tijdelijke woningen) zijn ontvangen:

  Voor de locatie Kesselstraat op Groenewoud zijn dit mevrouw M. Marijnissen, de heer E. de Leeuw, de heer W. Bergman en mevrouw M. Salden.

  Voor de locatie Helmondseweg op Molenakker zijn dit de heer H. Frankhuizen, mevrouw J. Frankhuizen, de heer A. Baten, mevrouw C. Raaijmakers en mevrouw M. Schütz (VHA Legal) namens de besloten vennootschap Wetron Beheer BV.

  Aan het begin van het betreffende agendapunt vraagt de voorzitter de insprekers naar voren om gebruik te maken van het spreekrecht en krijgt iedere inspreker 3 en een halve minuut de tijd om in te spreken. Volgens het reglement mag de inspreektijd maximaal 30 minuten bedragen. Dit is met de insprekers gecommuniceerd.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Gabriëls beantwoord de volgende vraag:
  Toezegging inzake de Bosontwikkeling: Wordt het landschapsplan ook voor de 1e tranch nageleefd? (CDA).

  Verder geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties Duijsters, DUS Weert en CDA vragen antwoordbrieven op van de aan de raad gerichte brieven nummers:
  479 (DJ-1137476 - Communicatie mogelijke locatie tijdelijke woningen)
  484 DJ-1139568 (Veiligheid bij milieustraat)
  486 DJ-1142523 (Voornemens realiseren tijdelijke woningen Helmondseweg Weert)
  489 DJ-648325 (Verkeersveiligheid Laarderweg en Rietstraat)
  490 DJ-1075851 (Rappel brieven m.b.t. afsluiten Breyvensweg)
  498 DJ-1145590 (Alertheid geboden bij nieuwe plannen Kazerneterrein)
  510 DJ-1111659 (Omgevingsvergunning bosontwikkeling)
  517 DJ-1121179 (Reactie n.a.v. de beantwoording aanvullende vragen bewoners Buitenwiek)
  518 DJ-1121179 (Reactie update proces tijdelijke woningen Helmondseweg)
  530 DJ-1127421 (Rappel - toestand bomen Ursulinentuin)
  532 DJ-1156446 (Contact inzake informatieverstrekking China)
  worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).

  Wethouder van Eijk geeft aan dat bij brief 498 geen afzender bekend is en daarmee de brief niet beantwoord kan worden. Indien de afzender alsnog bekend wordt zal deze wel worden beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Gabriëls beantwoordt de volgende vragen:

  - Wat is de reden van de bomenkap op de Kettingdijk over een lengte van 1 kilometer (330 stuks moeraseiken - aangevraagd door Natuurmonumenten)? Is hier inmiddels een vergunning voor aangevraagd? (Fractie Duijsters)
  - Bosontwikkeling: Hoe geloofwaardig is de reactie op de ingediende zienswijze tegen de aangevraagde vergunning als op het moment dat die gemaakt wordt de boomplantdag daar al half georganiseerd is en Natuurmonumenten al geld ontvangen heeft van leden voor het planten van bomen daar? Dan zitten we in een fase dat we heel moeilijk nog terug kunnen. Is dat verstandig om voortaan op die manier te werken? (CDA)
  - Veeroosters aan de Pruiskensweg (n.a.v. de uitspraak van de rechtbank over de vergunning voor het mogen oversteken van vee): Wat is de consequentie daarvan voor de veeroosters zelf? Wat gaat er nu verder gebeuren? (CDA)
  - Wat is de stand van zaken van de afsluiting van de Breijvensweg? (CDA)
  - De verleende vergunning voor de verbouwing van de Martinusschool: er is een bericht dat onderdelen in het gebouw van het interieur die deel uitmaken van het  monument vernietigd zijn. Kunnen we daar een keer informatie over krijgen? (CDA)
  - Is op de Pruiskensweg de Verkeerswet van toepassing? En wat als daar dan vee of dieren op de weg loopt? (DUS Weert)

  Wethouder van Eijk beantwoordt de volgende vragen:

  - Wat is de stand van zaken van de afhandeling van de brieven met vragen over grondstortingen bij CZW? (CDA)
  - Wat is de stand van zaken van de plan bouw aan de Emmasingel (van Smolenaers)? (CDA)
  - Wanneer begint HQ - Novaform met de renovatie van openlucht theater de Lichtenberg? Is daar inmiddels meer over bekend? (CDA)
  - Wat is nu concreet de afspraak over het gebruik van het grasveld met de omwonenden van de Industrieweg (nabij huisvesting arbeidsmigranten aan de Industrieweg)? (DUS Weert)
  - Huisvesting arbeidsmigranten aan de Industrieweg: Gaat de vergunning voor 10 jaar pas in bij ingebruikname van het pand? Dat gaat dan bijna 2 jaar schelen. Stopt dit na 10 jaar of kan dit dan nog verlengt worden? (DUS Weert)
  - Heijlen: Wat is de stand van zaken ten aanzien van de gederfde inkomsten in verband met de erfpachtkanon? En wanneer gaat mogelijk de ontwikkeling van Heijlen van start? (DUS Weert)

  Wethouder van den Heuvel doet de volgende toezegging:

  - De ingediende vragen van fractie VVD over verkeersveiligheid rotondes Maaseikerweg en St. Jobstraat - Randweg Oost worden schriftelijk beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  SPREEKRECHT
  Met betrekking tot de locatie Kesselstraat wordt er gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer E. de Leeuw, mevrouw M. Salden, de heer W. Bergman en mevrouw M. Marijnissen. Door de insprekers is verzocht op de achtergrond een presentatie te vertonen (zie bijlage).
  De petitie en handtekeningen vanuit de wijk Groenewoud wordt aan wethouder Van Eijk overhandigd.

  Met betrekking toto de locatie Helmondseweg wordt er gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer H. Frankhuizen, mevrouw J. Frankhuizen, de heer A. Baten en mevrouw C. Raaijmakers. De vier insprekers geven gezamenlijk een presentatie (zie bijlage).
  De handtekeningenactie onder bewoners van de Buitenwiek, Achtkantmolen en Helmondsweg wordt aan wethouder van Eijk overhandigd.

  Namens de besloten vennootschap Wetron Beheer BV had mevrouw M. Schütz van VHA Legal zich aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Door omstandigheden was zij verhinderd en heeft haar vervanger niet kunnen inspreken. Wel is de tekst van het spreekrecht aangeleverd. Deze is openbaar bij de stukken toegevoegd (zie bijlage).

  VOORSTEL:
  1. In te stemmen met het locatieonderzoek tijdelijke woningen.
  2. De locaties Helmondseweg en Kesselstraat aan te wijzen als voorkeurslocaties voor de bouw van tijdelijke woningen.

  TOEZEGGINGEN
  (Toezegging gedaan door wethouder van Eijk namens het college) In gesprek gaan met omwonenden van de Kesselstraat over de aanwezige overlast-problematiek (m.n. wateroverlast, parkeeroverlast, zwerfafval, rioolproblematiek, dealen en drugsgebruik).

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter schorst de vergadering. Deze vergadering zal worden voortgezet op 15 oktober 2020 om 19:30 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 15-10-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/15-oktober/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 15-10-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/15-oktober/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 15-10-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/15-oktober/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 15-10-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/15-oktober/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 15-10-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/15-oktober/19:30

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)