Raadscommissie Ruimte en Economie 19 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)

  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

   

  Aanwezig de leden:

  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert) en J.H. Wiezer (VVD).

   

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken, J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), C.G.E. Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

   

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

   

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Er wordt een minuut stilte gehouden voor commissielid-niet-raadslid Erik Duijsters van de Fractie Duijsters welke afgelopen vrijdag is overleden.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van K. Duijsters, R. Houben, F. Kurvers, H. v.d. Loo, S. Winters en wethouder T. Geelen.
  Mevrouw M. van den Bergh zal wat later bij de vergadering aanwezig zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties DUS Weert, Duijsters en CDA vragen antwoordbrieven op van aan de raad gerichte brieven.
  De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers:

  183 (DJ-1001793 – Vragen over verkoop kazernecomplex), 194 (DJ-1001795 - WOB verzoek inzake verkoop en overdracht van Horne kazerne), 195 (DJ-1006616 - Oproep aan gemeenten stop alle 5G activiteiten nu het

  democratisch proces stagneert!), 199 (DJ-1007648 - Brief aan gemeenteraad m.b.t. geluidsoverlast Ringbaan-Noord zijde Molenakker), 201 (DJ-1008802 - Zienswijze bestemmingsplan Laarveld 2020), 203 (DJ-1009105 - Brug voor fietsers en voetgangers tussen Laarveld en Molenakker) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).

  Het CDA stelt vragen over brief 199 van bewoners Poldermolen parallel aan Ringbaan-Noord over geluidsoverlast Ringbaan-Noord zijde Molenakker. Wethouder Van den Heuvel beantwoord de vragen.

  Het CDA stelt vragen over brief 175 van Raad van State over beroep - Niet vaststellen BP Mollenakkersteeg 1 Weert - Ruimte voor Ruimte Limburg CV. Wethouder Van Eijk beantwoord de vragen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De ingediende vragen door de fracties DUS Weert en CDA zijn inmiddels afdoende schriftelijk beantwoord. Of de schriftelijk ingediende vragen door de Fractie Duijsters afdoende zijn beantwoord is door omstandigheden niet duidelijk. Aanvullende vragen over de andere onderwerpen worden beantwoord ter vergadering door de wethouders.

   

  Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende vragen:

  - De bomen, de aanplant en kosten hiervan? (DUS Weert)

  - Foutieve boom geleverd op Vrakkerplein? Wanneer wordt dit rechtgezet? (DUS Weert)

  - Er wordt nu fors gemaaid langs de beken en de beken worden uitgediept van het Waterschap (biodiversiteit). Is er overleg met het waterschap over deze werkzaamheden?  (Weert Lokaal)

  - Wie bepaald waar oplaadpunten in de openbare ruimte worden geplaatst? (DUS Weert)

  - Zijn er ook oplaadpunten voorzien in de nieuwbouwwijk Werthaboulevard? (DUS Weert)

  - Er vinden ontzettend veel afvaldumpingen in de openbare ruimte m.n. rondom (onder- en bovengrondse) afvalcontainers plaats vinden. Bent u op de hoogte van deze toename in afvaldumpingen en wat ziet u als mogelijke oorzaak? Is het mogelijk op de overlast gevende locaties de onder- en bovengrondse afvalcontainers vaker te ledigen om afvaldumpingen te voorkomen? (DUS Weert)

   

  Wethouder Van Eijk beantwoord ter vergadering de volgende vragen:

  - Bestemmingsplan CZW? (CDA)
  - Wie besluit over oplaadpunten in parkeergarages van een VVE? Bij eigendom van de VVE, zijn zij dan verplicht dit te melden bij de brandweer om toestemming en advies te vragen? (DUS Weert)

   

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:

  - De vraag (DUS Weert) “Waarom is er in de Nieuwstraat een oplaadpunt voor 2 elektrische auto’s geplaatst terwijl dit een straat voor vergunning parkeren is?” wordt schriftelijk beantwoord.

  - De criteria voor de aanvraag van een oplaadpunt voor elektrische auto’s in de openbare ruimte wordt schriftelijk aan de raad beschikbaar gesteld.
   

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezegging:

  - De vraag (DUS Weert) “Aan welke voorwaarden / veiligheidseisen oplaadpunten in (gemeentelijke) parkeergarages moeten voldoen?” wordt schriftelijk aan de raad beschikbaar gesteld.
  - Komt schriftelijk terug op de vraag waar de 10 tot 15 laadpalen in de Centrumgarage worden geplaatst.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Door de heren T. Hagelstein en G. Moonen wordt een presentatie over Routeplan Keyport Next Level 2021-2024 gegeven.
  VOORSTEL

  Wensen en/of bedenkingen te maken ten aanzien van het concept Routeplan Keyport Next Level 2021-2024.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van het beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021- 2030.

  2. Het huidige jaarlijkse exploitatiebudget te continueren en niet te verhogen.

  3. De afweging omtrent een eenmalig krediet ad € 763.000,- (kapitaallasten
  € 27.442,-) voor het verlichten van de fietspaden naast de ringbanen en het verlichten van het fietspad Weert-Stramproy, mee te nemen bij de besluitvorming over het “uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan”.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030.

  2. Akkoord te gaan om de jaarlijkse storting in de “reserve civieltechnische kunstwerken” ad € 115.760,- te verhogen naar € 122.550 per jaar en deze kosten ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020.

  3. Akkoord te gaan om de grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en de vervangingen van civieltechnische kunstwerken, via de lijst prioriteiten en vervangingsinvesteringen in de meerjarenbegroting te laten lopen.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL

  Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in te stemmen.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL

  1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021.

  2. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 kenbaar te maken.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 19 mei 2020 om 22.39 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 23 juni 2020,

  De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

   

   

  P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek

   

   

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)