Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met opdrachtverlening aan de Stichting Streetwise conform bijgaande offerte van oktober 2019.
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de niet openbare bijlage voor een termijn van 5 jaar op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  3. De raad voorstellen voor de inzet van de Stichting Streetwise een budget van € 82.500,- beschikbaar te stellen, waarvan € 41.250,- ten laste van de versterking van de binnenstad en € 41.250,- ten laste van de algemene reserve.
  4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlage voor een termijn van 5 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-807933
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding van het project "Renovatie, restauratie en inrichting van het Jacob van Hornemuseum", onderdelen bouwkundige werken, W-installatie en E-installatie.
  2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk, onderdeel "bouwkundige werken" aan de laagste inschrijver, Koppen Bouw B.V. voor een bedrag van € 2.189.700,- excl. BTW.
  3. In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk, onderdeel "W-installatie" aan de laagste inschrijver, Wiel Coolen B.V. voor een bedrag van € 406.196,34.
  4. In te stemmen met het voornemen tot gunning van het werk, onderdeel "E-installatie" aan de laagste inschrijver, Elektro Scheppers voor een bedrag van € 571.810,16.
  5. De concerndirecteur te machtigen tot ondertekening van de opdrachten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PPS) Registratienummer: DJ-808572
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Vast te stellen de:
  a. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2020
  b. Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen 2020
  c. Beleidsregels toekennen ambtshalve vermindering belastingaanslagen 2020
  d. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2020
  e. Besluit privaatrechtelijke tarieven 2020
  f. Tarieventabel staangeld 2020.

  2. In te trekken de Beleidsregels voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij gemeentelijke belastingen 2019.

  3. De raad voor te stellen in te stemmen met de:
  a. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
  b. Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2020
  c. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
  d. Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
  e. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020
  f. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
  g. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
  h. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
  i. Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
  j. Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2020
  k. Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2020
  l. Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2020
  m. Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
  n. Wegsleepverordening 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-DJ-857854
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. te stemmen met en uitvoeren van de arbeidsmarktagenda Weert;
  2. Wethouder Van den Heuvel volmacht te verlenen om namens de gemeente Weert de arbeidsmarktagenda te ondertekenen;
  3. De raad te informeren via de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-871985
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met de 'Intentieovereenkomst Keent en Moesel' in te stemmen.
  2. Wethouder Van Eijk te machtigen de overeenkomst namens uw college te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-872286
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Vensteeg 1' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPVensteeg1-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Vensteeg 1' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Vensteeg 1' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-872387
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de gemeenteraad voorstellen:
  In te stemmen met de Mobiliteitsvisie (in de vorm van een animatiefilm).

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.
  Raadsvoorstel aanpassen:
  In te stemmen met de Mobiliteitsvisie (in de vorm van een animatiefilm).

  (R&E) Registratienummer: DJ-875020
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...