Gemeenteraad 15 november 2017 17:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J.M. Cardinaal (VVD; aanwezig vanaf 18.45 uur en de besluitvorming over de amendementen II.A.2, II.A.3 en V.A.2), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA; aanwezig tot 23.40 uur), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos Qc (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (Juist495).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal).
  laden...
 • De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt een In Memoriam gehouden voor de heer G. van Buuren (VVD), die op 28 oktober is overleden.
  laden...
 • Het voorstel van de CDA-fractie om de 2e tussenrapportage 2017 na de begroting 2018 te behandelen wordt niet aanvaard. Het voorstel van de fractie Weert Lokaal om meteen na de behandeling van een amendement of motie daarover te stemmen wordt niet aanvaard. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer I. Doslu bij de begroting 2018 (onderwerp: bewaakte fietsenstalling).
  laden...
 • Er zijn geen mededelingen.
  laden...
 • laden...
 • Liggen niet voor.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2017 (inclusief erratum 2e
  tussenrapportage 2017), inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
  2. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
  4. In te stemmen met de stelselwijziging van de voorzieningen grondexploitatie van Netto Contante Waarde naar Eindwaarde met ingang van het boekjaar 2017.
  5. In te stemmen om de financiële gevolgen van bovenstaande voorstellen bij de
  Jaarstukken 2017 te verwerken.
  BESLUITVORMING
  De motie van afkeuring van de fracties CDA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA en D66 (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA, DUS Weert en Juist495 (19 stemmen tegen) verworpen.
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA, D66, DUS Weert en Juist495 (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  De begroting 2018 van de gemeente Weert behandelen.
  BEHANDELING
  De fracties starten met een pitch van drie minuten. Vervolgens reageert het college daarop met een pitch van drie minuten per portefeuillehouder. Daarna vindt er een raadsdebat plaats per programma uit de begroting en aan de hand van de moties en amendementen.

  PROGRAMMA 1 WOONKLIMAAT

  Amendement I.A.1 (Prioriteit 10: verhoging exploitatiebudget museum) van de fracties DUS Weert en Juist495 wordt ingetrokken.

  Amendement I.A.2 Vervallen.

  Amendement I.A.3 (Exploitatiebudget museum) van de fracties VVD en D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Juist 495, DUS, PvdA, CDA, SP en Weert Lokaal (22 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement I.A.4 (Prioriteit 10: verhoging exploitatiebudget museum) van de fracties D66 en Juist495 wordt met voorstemmen van de fracties D66, Juist495, PvdA, SP en Weert Lokaal (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, DUS en CDA (10 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement I.A.5 (Verkeersveiligheid scholen) van de fracties D66, VVD en PvdA wordt unaniemaanvaard.

  Amendement I.A.6 (Gratis bewaakte fietsenstalling) van de fracties SP, Weert Lokaal, VVD, PvdA, Juist495 en D66 wordt unaniem aanvaard.


  Motie I.M.1 (Trottoirs) van de fracties D66, PvdA en Juist495 wordt met voorstemmen van de fracties Juist495, DUS, D66, PvdA, CDA, SP en Weert Lokaal (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (3 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.2 (Statiegeld kleine flesjes en blikjes) van de fracties SP en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties Juist495, DUS, D66, PvdA, SP, VVD en Weert Lokaal (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.3 (Asbestdaken) van de fractie SP wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.4 (Fietspadverlichting N292) van de fracties SP en PvdA wordt ingetrokken.

  Motie I.M.5 (Verbetering fietsverbindingen) van de fracties Weert Lokaal, SP, VVD, PvdA, CDA, D66, DUS Weert en Juist 495 wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.6 (Verlichting fietspaden) van de fracties D66, DUS Weert, VVD, PvdA, SP en CDA wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.7 (Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven) van de fracties Weert Lokaal, SP, VVD, PvdA, Juist495, CDA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

  Motie I.M.8 (Aanpak bijensterfte) van de fracties D66, Juist495 en SP wordt met voorstemmen unaniem aanvaard.

  Motie I.M.9 Vervallen.

  Motie I.M.10 Vervallen.

  Stemverklaring raadslid Duijsters tegen motie I.M.11 (Fietsenstalling) van de fracties Juist495 en DUS Weert. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Juist495, DUS Weert, D66, Weert Lokaal, CDA, VVD en de raadsleden Geboers, Goubet en Peterse van de fractie SP (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie PvdA en raadslid Duijsters van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.12 (Stadspark) van de fracties Juist495, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Juist495, DUS Weert, D66, PvdA, CDA, VVD en Weert Lokaal (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie SP (4 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie I.M.13 (Parkeertarieven in parkeergarages) van de fracties PvdA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en DUS Weert (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en Juist495 (25 stemmen tegen) verworpen.

  Motie I.M.14 (Kamerwoningen) van de fracties PvdA en DUS Weert wordt ingetrokken.

  Motie I.M.15 (Sociale huurwoningen) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie I.M.16 (Parkeertarieven seniorenwoningen en sociale huurwoningen) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66, DUS Weert en Juist495 (26 stemmen tegen) verworpen.

  Motie I.M.17 (Starterswoningen) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66, DUS Weert en Juist495 (26 stemmen tegen) verworpen.


  PROGRAMMA 2 ECONOMIE

  Amendement II.A.1 (Prioriteit 3: bijdrage Keyport) van de fracties DUS Weert en Juist495 wordt ingetrokken.

  Raadslid Cardinaal van de VVD-fractie neemt vanwege een persoonlijk belang niet deel aan de besluitvorming over amendement II.A.2 (Prioriteit 11: parkmanagement) van de fracties DUS Weert en D66. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, D66, PvdA en CDA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, Juist495, SP en Weert Lokaal (16 stemmen tegen) verworpen.

  Raadslid Cardinaal van de VVD-fractie neemt vanwege een persoonlijk belang niet deel aan de besluitvorming over amendement II.A.3 (Parkmanagement) van de fracties VVD en Juist495. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Juist495, SP en Weert Lokaal (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, D66, PvdA en CDA (12 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement II.A.4 Vervallen.

  Amendement II.A.5 (SML) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Amendement II.A.6 Vervallen.

  Amendement II.A.7 (Basisschool Altweerterheide) van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, Juist495 en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, Juist495 en D66 (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

  Motie II.M.1 (1001 banen) van de fracties SP, VVD, DUS Weert, PvdA, Juist495, Weert Lokaal en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Motie II.M.2 (Poort van Limburg) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

  Motie II.M.3 (Aanduiding Weert-Zuid langs de A2) van de fracties PvdA, DUS Weert, Juist495 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert, Juist495 en CDA (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, VVD, SP en Weert Lokaal (18 stemmen tegen) verworpen.


  PROGRAMMA 3 ZORG

  Amendement III.A.1 (Opkomstbevordering) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

  Amendement III.A.2 (Verkiezingsborden) van de fracties Weert Lokaal, SP, PvdA, D66 en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, DUS Weert en D66 (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD en Juist495 (18 stemmen tegen) verworpen.

  Motie III.M.1 Vervallen.

  Motie III.M.2 (Zelfredzaamheid en digitalisering) van de fracties SP, DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, DUS Weert en PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en Juist495 (21 stemmen tegen) verworpen.

  Motie III.M.3 (Digitaal burgerplatform) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

  Motie III.M.4 (Dienstverlening en communicatie) van de fracties PvdA en DUS Weert wordt met ingetrokken.

  Motie III.M.5 (Gereguleerde wietteelt) van de fracties PvdA, Juist495 en D66 wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Juist495, D66, VVD, SP en Weert Lokaal (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie III.M.6 (Burgerhulpverlening) van de fractie SP wordt aangehouden.


  PROGRAMMA 4 PARTICIPATIE

  Amendement IV.A.1 (Vervanging hockeyvelden) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

  Amendement IV.A.2 Vervallen.

  Amendement IV.A.3 (Onderzoek topsport- en evenementenhal) van de fracties D66, PvdA en Juist495 wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, Juist495 en DUS Weert (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en CDA (21 stemmen tegen) verworpen.

  Stemverklaring fractie VVD tegen motie IV.M.1 (Combinatiefunctionaris) van de fracties D66 en DUS Weert. De motie wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS Weert en Juist495 (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (22 stemmen tegen) verworpen.

  Motie IV.M.2 (Swim2Play) van de fracties D66, DUS Weert en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS Weert, SP, Weert Lokaal, CDA, PvdA en Juist495 (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (3 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie IV.M.3 (Extra subsidie voetbalclubs) van de fracties DUS Weert, D66, PvdA en Juist495wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, D66, PvdA, Juist495 en CDA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

  Motie IV.M.4 (Betrekken inwoners) van de fracties SP, DUS Weert, PvdA en D66 wordt ingetrokken.

  Motie IV.M.5 (Huur sportaccommodaties) van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, Juist495 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, Juist495 en D66 (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

  Motie IV.M.6 (Leefbaarheidsprojecten) van de fracties CDA, DUS Weert, Juist495 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA, Juist495 en D66 (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

  Motie IV.M.7 Vervallen.

  Motie IV.M.8 (Beweging voor jeugd) van de fracties PvdA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert en SP (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en Juist495 (20 stemmen tegen) verworpen.


  PROGRAMMA 5 FINANCIËN

  Amendement V.A.1 Vervallen.

  Raadslid Cardinaal van de fractie VVD neemt vanwege en persoonlijk belang niet deel aan de besluitvorming over amendement V.A.2 (Precariobelasting) van de fracties VVD, DUS Weert, SP, Weert Lokaal en Juist495. Stemverklaringen van de fracties D66 en CDA tegen dit amendement. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, Juist495, SP, DUS Weert (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, CDA en PvdA (10 stemmen tegen) aanvaard.

  Amendement V.A.3 Vervallen.

  Amendement V.A.4 (Afvalstoffenheffing) van de fracties D66 en Juist495 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA, DUS Weert en Juist495 (24 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement V.A.5 (OZB) van de fracties D66 en Juist495 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en Juist495 (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (23 stemmen tegen) verworpen.

  Amendement V.A.6 (10% norm externe inhuur) van de fracties SP en Juist495 wordt gewijzigd in motie V.M.4 en met voorstemmen van de fracties SP, Juist495, D66, DUS Weert en CDA (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en PvdA (13 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie V.M.1 (Onderzoeksbudgetten) van de fracties VVD en Juist495 wordt ingetrokken.

  Motie V.M.2 (BsGW) van de fracties D66, DUS Weert en SP wordt unaniem aanvaard.

  Motie V.M.3 (Maatschappelijk verantwoord en duurzaam bankieren) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, PvdA, Juist495 en DUS Weert (20 stemmen tegen) verworpen.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  De begroting 2018 van de gemeente Weert vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  a. Kennis te nemen van de Gemeentefonds Septembercirculaire 2017.
  b. De mutaties voor het jaar 2017 te verwerken in een begrotingswijziging van het jaar 2017 en voor de jaren 2018-2021 in een begrotingswijziging van het jaar
  2018.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2017;
  d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  laden...
 • Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 01.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 november 2017,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  laden...

Downloaden audiofragment(en)