Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners 19 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: A. Heijmans
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal ), J.H. Wiezer (VVD), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), W.P.J. van Eijk (VVD), P.P.H. Sterk (SP)

  Ambtelijke ondersteuning: R. Deneer (punt 10)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw T. Winters en K. Duijsters en de heren van Gemert, Goubet en Stals.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agendapunten 13, 14, 15 en 10 worden na punt 6 behandeld. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag over de punten 2605 en 5658 (verslag archiefverordening) wordt ter vergadering beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • incl.:
  - informatieve vragen;
  - vragen over TILS-stukken (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/);
  - vragen over artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:
  • De vragen over voetbalvereniging Wilhelmina ’08.
  • Het niet openbare verslag met betrekking tot voetbalvereniging Wilhelmina ’08 zal in het geheime kastje worden gelegd (TOEZEGGING).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  • De vragen over de hippische campus Weert.
  • De vragen met betrekking tot de subsidie van het Munttheater.
  • Na de begrotingsbehandeling 2019 zal het college met de raad spreken over de toekomst van de culturele instellingen (TOEZEGGING).
  • Met betrekking tot de dreigende sluiting van de basisschool in Swartbroek zal wethouder Gabriëls na een gesprek met Meerderweert de stand van zaken terugkoppelen in de eerste commissievergadering na de zomer (TOEZEGGING).

  De volgende vragen worden ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord:
  • De vragen over de formatie van de BOA’s en de aansprakelijkheid van Sinvest.
  • De vraag naar aanleiding van de introductie van Gmail adressen (is er geen ander goedkoper alternatief voor de @weert adressen?) wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord:
  • De vraag over de daling van jeugdigen die hulp krijgen, terwijl de wachtlijst langer wordt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouder: A. Heijmans

  Toezeggingen
  Bij de veiligheidsregio wordt nagegaan door welke posten de gelden voor de risk factory gedekt worden en de raad krijgt daarover bericht.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouder: A. Heijmans

  Toezeggingen
  Indien nodig wordt er in oktober een extra raadsvergadering gepland (Weert Energie bestemmingsplan windmolens).
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouders: G. Gabriëls

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouders: G. Gabriëls

  Toezeggingen
  Prognoses van leerlingenaantallen heel Weert worden aan de raad verstrekt.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouder: P. Sterk

  Toezeggingen
  Er wordt nagegaan wat het externe advies was op de verlaging van het weerstandsvermogen van de Risse en of dit van de accountant afkomstig was.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • A-stuk
  Portefeuillehouders: P. Sterk/ M. van den Heuvel

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouder: W. van Eijk

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk
  Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • B-stuk (stukken worden op 19 juni a.s. beschikbaar gesteld)
  Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Toezeggingen
  -In het verslag van de auditcommissie wordt meer duidelijkheid gegeven over de afwaardering van de Poort van Limburg.
  -De vraag waarom de overhead € 891.000,= hoger is dan begroot wordt schriftelijk beantwoord.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 11 september 2018 en commissievergadering M&B van 13 september 2018,
  De commissiegriffier S&I,  De voorzitter S&I,  De commissiegriffier M&B,  De voorzitter M&B,
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)