College van B&W 17 april 2018 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor cliëntondersteuning voor 2018 van maximaal € 42.630,-, conform bijgevoegde beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-475230
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de tussentijdse bevindingen 2017 van de accountant;
  2. Akkoord te gaan met de opgestelde reactie op de belangrijkste bevindingen;
  3. De managementletter 2017 en de reactie ter bespreking te brengen naar de auditcommissie.

  BESLUIT: Akkoord met advies. College wil voortgang zien van de aanbevelingen.

  (FIN) Registratienummer: DJ-481989
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. de invorderingsbeschikking in stand te laten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-483613
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom het uitstel van het nieuwe objectieve verdeelmodel Wmo;
  2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-484511
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: May Steen en Angelique Adriaens aan te wijzen als toezichthouder APV, op grond van het bepaalde in artikel 6:2, lid 3, APV.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-484958
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde afwijzing van het verzoek tot instellen vergunning parkeren in de Blekerstraat en Louis Regoutstraat.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-485157
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het Keyport Jaarplan 2018.
  2. De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Het verzoek om in de 1e helft 2019 een evaluatie te vragen wat moet leiden tot een nieuw routeplan 2020 – 2024.

  (R&E) Registratienummer: DJ-486070
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het verslag "Evaluatie verzustering Weert met Yuhang district of Hangzhou" dat betrekking heeft op de periode 2015-2018.
  2. De bijgevoegde verzusteringsovereenkomst opnieuw te tekenen op 9 mei 2018.
  3. De gemeenteraad via de TILS-lijst te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (CS) Registratienummer: DJ-486156
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: a. Kennis te nemen van de Maartcirculaire Algemene uitkering/ Gemeentefonds 2018;
  b. De mutaties voor de jaren 2018 t/m 2021 mee te nemen in de 1e tussenrapportage 2018.
  c. De opgaven uit het interbestuurlijke programma (IBP) meen te nemen in het nieuwe college- en raadsprogramma (2019-2022).

  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassing in overleg met de portefeuillehouder.

  (FIN) Registratienummer: DJ-486361
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1) Kennis te nemen van bijgevoegde brief van 10 april 2018 afkomstig van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Weert. 2) In te stemmen met aanvullende financiering voortgezet onderwijs als gevolg van de extra instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen als bewoners AZC in het tweede kwartaal van 2018 onder voorbehoud dat de COA gelden toereikend zijn. 3) In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde concept-brief aan de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Weert.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-486477
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het aangaan en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Weert en Leudal op het gebied van Leerplicht – RMC. 2. In te stemmen met het BOA convenant, zodat de BOA’s van beide gemeenten op elkaars grondgebied hun bevoegdheden kunnen uitoefenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-486496
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Geen gebruik te maken van de door HEVO aangeboden zekerheid inzake de kosten voor ontwerp en realisatie van renovatie en herinrichting van het museum.
  2. In te stemmen met de aangepaste planning waarbij het gerenoveerde en heringerichte museum wordt opgeleverd in het 2e kwartaal van 2020.
  3. Kennis nemen van de uitkomsten van de second opinion met betrekking tot de kostenraming van renovatie en herinrichting van het museum.
  4. In te stemmen met het afwijken van het gemeentelijke inkoop- en
  aanbestedingsbeleid en architect Maurice Mentjens opdracht te verstekken voor het maken van een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp van het museum Jacob van Horne.
  5. In te stemmen met bijgevoegd raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in overleg met wethouder van Eersel en wethouder Gabriëls. Wethouder Gabriëls toevoegen als portefeuillehouder.

  (PPS) Registratienummer: DJ-486925
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...