Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
  € 30.090,- aan Stichting Halt conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW ) Registratienummer: DJ-807824
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:
  1. In te stemmen met de concept-stedenbouwkundige visie voor Beekpoort-Noord.
  2. Aan de raad voorstellen in te stemmen met de stedenbouwkundige visie voor Beekpoort-Noord.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-836966
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen aan:
  1. Stichting Slachtofferhulp Nederland, Bureau Roermond tot maximaal € 12.750,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
  2. Stichting Dagopvang Weert tot maximaal € 30.539,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
  3. Stichting PSW tot maximaal € 11.879,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
  4. Stichting Tafeltje-Dek-Je tot maximaal € 21.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-843597
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen aan Stichting RICK ten behoeve van Beiaardcomité St. Martinus Weert en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 6.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
  2. Voor het jaar 2020 nog niet in te stemmen met een jaarlijkse indexering van het subsidiebedrag.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Akkoord met voorstel 1. Voorstel 2 laten vervallen. Tekstuele aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-847076
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Voor 2020 een subsidie te verlenen aan Stichting MET ggz van maximaal € 87.734,- ten behoeve van de activiteit ‘Open Inloop’, conform bijgevoegde conceptbeschikking.
  2. Voor 2020 een subsidie te verlenen aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg van maximaal € 22.841,- ten behoeve van de activiteit ‘De Hoeëskamer’, conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-857996
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor het jaar 2020 de jaarlijkse maatwerksubsidie te verlenen aan Dorpsbelangen Laar ten behoeve van het maatschappelijke gebruik van zaal Beej-Bertje tot een bedrag van maximaal € 12.500,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-863355
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor het jaar 2020 de jaarlijkse maatwerksubsidie te verlenen aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy ten behoeve van groot onderhoud aan wijkaccommodatie 'De Zaal' tot een bedrag van maximaal € 11.964,- volgens bijgevoegde concept–beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-863577
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het aanwijzingsbesluit van 21 november 2017 in te trekken per 31 december 2019.
  2. De heer R.J.M. Bladder, concerndirecteur, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als comptabele voor opdrachten met een onbeperkt limiet.
  3. De heer C.J.W.M. Joosten, concerndirecteur, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend comptabele voor opdrachten met een onbeperkt krediet.
  4. Mevrouw M. Andringa, hoofd afdeling Financiën & Control (F&C), met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als comptabele voor opdrachten tot € 3.000.000.
  5. Mevrouw L.A. Coninx, financieel adviseur afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend comptabele voor opdrachten tot € 3.000.000.
  6. De heer J.W.M. Camp, financieel adviseur afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend comptabele voor opdrachten tot € 3.000.000.
  7. Mevrouw M.H.G. Aerdts, financieel adviseur afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend comptabele voor opdrachten tot € 3.000.000.
  8. Mevrouw P.A.J.H Vos, financieel adviseur afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend comptabele voor opdrachten tot € 3.000.000.
  9. Mevrouw S.E.G.W. Vaes-Leenen, teamleidster afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als kassier.
  10. Mevrouw M.J. van Alebeek, medewerkster financiële administratie afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als kassier.
  11. Mevrouw M.A.M.L. van Kimmenade, medewerkster financiële administratie afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als kassier.
  12. Mevrouw L.A. Hertog, financieel consulent afdeling F&C, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als kassier.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-870065
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De hardheidsclausule artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 toe te passen en voor veertien organisaties de subsidieaanvragen voor het jaar 2020 ontvankelijk te verklaren.
  2. Voor Fanfare Sint Willibrordus, Stichting Wijkraad Keent en Stichting Kimpe Veld de jaarlijkse subsidie 2020 te verlenen tot een totaalbedrag van maximaal € 32.391,80 volgens bijgevoegde conceptbeschikkingen.
  3. Voor Schutterij St. Catharina, Ouderenkoor Wij Willen Zingen, De Landelijke Rijvereniging ‘Weert’, Jazz Dansstudio Release Weert, Modelbouwclub Weert, R.K. Sportvereniging Laar, Rijvereniging Equinus Stramproy, Lokaal Zorgvragers Overleg, Senioren Koepel Weert, Creatref Leuken en Stichting Bospop de jaarlijkse subsidie 2020 direct vast te stellen op een totaalbedrag van € 31.376,08 volgens bijgevoegde conceptbeschikkingen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-870913
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Bijgaande "Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2019", inclusief de daarbij behorende 4 bijlagen, vast te stellen.
  2. De huidige "Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2016" in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PuZa ) Registratienummer: DJ-877563
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met het invoeren van een nieuw werkproces waarin voor elke raadsvergadering een raadsvoorstel wordt geagendeerd om de geheimhouding te bekrachtigen die in die raadscyclus is opgelegd op documenten die beschikbaar zijn gesteld aan de raads- en commissieleden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffi ) Registratienummer: DJ-878956
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Onder voorwaarde een bijdrage van € 1.643,-- te verlenen voor gevelverbetering van Hoogstraat 11 ten laste van het Gevelfonds.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-880466
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het Privacy Beleid vast te stellen met ingang van 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (INF) Registratienummer: DJ-886148
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In principe met het realiseren van een logiesgebouw voor maximaal 8 personen en het legaliseren van een buitenbak op de locatie Rietbroek 9 in te stemmen middels een omgevingsvergunning (uitgebreid) tot uiterlijk 1 augustus 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-886589
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Besluiten om:
  1. het convenant ‘Beschermd wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2020-2021’ aan te gaan;
  2. de daarbij behorende verwerkersovereenkomst ‘Uitvoering Convenant Beschermd wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2020-2021’ aan te gaan;
  3. aan de centrumgemeente Venlo mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, conform bijgevoegd concept-besluit ‘Mandaat, volmacht en machtiging Beschermd wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2020-2021’;
  4. het ‘Besluit beschermd wonen en opvang’ vast te stellen;
  5. het huidige ‘Besluit Beschermd wonen en opvang Weert 2018’ in te trekken, conform het bepaalde in het nieuwe besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-887597
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar en verhuurder van de bedrijfswoning aan de Sint Sebastiaanskapelstraat 9A te Weert.
  2. De begunstigingstermijn te stellen op vijf weken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-889767
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De GGD opdracht te geven voor implementatie van het project Nu Niet Zwanger.
  2. Een subsidie van € 41.631 te verlenen aan de GGD voor het project Nu Niet Zwanger voor de periode 1-10-2019 tot 31-12-2021.
  3. Wethouder Sterk te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen namens de gemeente Weert.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-892745
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De "Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Weert 2019", conform bijlage vast te stellen.
  2. De huidige "Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 2014" in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PuZa ) Registratienummer: DJ-893983
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Wethouder W.P.J. van Eijk aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de GR RUD LN en wethouder M.J. van den Heuvel aan te wijzen als vervangend lid.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-894831
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 (Gevelfonds) vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie van het Gevelfonds.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-895367
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-896571
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...