College van B&W 09 juni 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk

  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig: Wethouder P.P.H. Sterk

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De notitie algemene voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1011209

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Subsidie te verlenen aan Stichting Cultureel Lint Weert voor het jaar 2020 tot een bedrag van maximaal  € 25.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1028690

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie DUS Weert om dhr. P. Weekers tot lid van de auditcommissie gemeente Weert te benoemen.

  2.    Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1032687

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de fractie VVD om de heer T. van Gemert en mevrouw M. v.d. Bergh respectievelijk ontslag te verlenen als lid en plv. lid van de auditcommissie Weert en de heer T. van Gemert en mevrouw v.d. Bergh vervolgens respectievelijk weer te benoemen tot plv. lid en lid van de auditcommissie Weert.

  2.    Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1032847

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Gebruik te maken van de mogelijkheid om de periode van subsidieverlening op basis van de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022 te verlengen met één jaar te weten voor het subsidiejaar 2021;

  2.    De aangepaste Bijlage 1 bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022 vast te stellen met de voor het jaar 2021 geldende tarieven en prognose;

  3.    De voor het jaar 2021 geldende Bijlage 1 bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022 zoals voorgeschreven te publiceren;

  4.    De bij de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Weert 2019-2022 behorende Bijlage 1 Tarieven en prognose en uitvoeren subsidiabele activiteiten, geldend voor het jaar 2020 in te trekken per 1 januari 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1034691

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Beide brieven van de Participatieraad te beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief;

  2.    De raadscommissie Samenleving en Inowners infomeren via de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1036538

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met:De Projectopdracht gebiedsvisie Keent-Moesel.

  2.    De Raadsinformatiebrief voortgang gebiedsvisie Keent-Moesel.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Projectopdracht en raadsinformatiebrief aanpassen.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1037353

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Raadsinformatiebrief aanpassen.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1050110

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De concept Nadere regels Jeugdhulp gemeente Weert 2020, versie 2 vast te stellen;

  2.    Inspraak te verlenen voor de concept Nadere regels Jeugdhulp gemeente Weert 2020, versie 2, op de in het voorstel opgenomen wijze.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1052139

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Aan de raad voorstellen de kernwaarden en doelen, zoals beschreven in de ‘Weerter Routekaart Energietransitie’, vast te stellen als kader voor de lokale energietransitie

  2.    Aan de raad voorstellen om kennis te nemen van de voorgestelde route, mogelijke activiteiten en financiële verkenning beschreven in de notitie ‘Weerter Routekaart Energietransitie’


  BESLUIT: Akkoord met advies. Weerter Routekaart Energiestransitie nog aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1052829

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De periode van 10 juni 2020 tot 1 december 2020 aan te wijzen als de periode, waarvoor een rookverbod geldt in bossen, op heide- of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan, zoals bepaald in artikel 2:18, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1054724

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Duijsters om dhr. P.J.D. Duisters te benoemen als lid van de auditcommissie gemeente Weert namens de fractie Duijsters.

  2.    Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1057677

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De raad voorstellen de geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de

  afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:

  -       de niet-openbare notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 21-04-2020, 28-04-2020, 05-05-2020, 12-05-2020, 14-05-2020, 19-05-2020, 26-05-2020 en 29-05-2020;

  -       het concept-verslag van de niet-openbare vergadering van het FVO d.d. 26-05-2020;

  -       de verslagen van de adviescommissie roerend erfgoed en beeldende kunst d.d. 02-09-2016, 21-08-2017, 11-09-2018 en 12-09-2019;

  -       het advies van de adviescommissie roerend erfgoed en beeldende kunst d.d. 28-11-2016;

  -       Het niet-openbare collegebesluit van 21 april 2020, nummer DJ-1010174, met de daarin genoemde bijlagen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-1058304

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...