College van B&W 14 april 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig:
  Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-960786
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Af te wijken van artikel 10 lid 1 van de Algemene subsidieverordening (termijn van indiening) door de hardheidsclausule (art. 22) toe te passen.
  2. Een subsidie van € 2.000,- te verlenen en direct vast te stellen aan de LLTB ten behoeve van uitvoering door de werkgroep Grensverleggend ondernemen conform bijgaande conceptbeschikking.
  3. Subsidie te verlenen van € 5.000,- en direct vast te stellen aan de LLTB ten behoeve van uitvoering door de Pilot Knolcyperus Weert – Nederweert – Leudal bijgaande conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-986043

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het bouwen van een loods op de locatie Grotehegsteeg 31 in principe en onder voorwaarden in te stemmen met een Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure);
  2. De principetoestemming in afwachting van een definitieve (ontvankelijke) aanvraag voor een omgevingsvergunning in tijd te beperken tot 1 oktober 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-987001
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde projectopdracht.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (CS) Registratienummer: DJ-987337
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan vrijwilligersorganisaties, professionele instellingen en evenementenorganisaties over de mogelijke effecten van de coronacrisis op de gesubsidieerde activiteiten.
  2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd OCSW om betalingen van reeds toegekende subsidievoorschotten of termijnbetalingen in geval van nood naar voren te halen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-990102
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven:
  1. De hardheidsclausule artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 toe te passen en de subsidieaanvraag voor het jaar 2020 ontvankelijk te verklaren.
  2. De jaarlijkse subsidie 2020 te verlenen tot een bedrag van maximaal € 12.500,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
  3. In te stemmen om de te betalen huur van ’t Kwintet over de maanden december 2019 tot en met maart 2020 (voor een totaalbedrag van € 5.637,-) in mindering te brengen op de uit te betalen subsidievoorschotten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-990831
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het Bouwhistorisch onderzoek van IDEN Onderzoek naar de Sint Josephkerk.
  2. Het onderzoeksrapport, met uitzondering van de pagina’s 68 en 69, als toetsingskader te hanteren bij het beoordelen van plannen voor herbestemming en aanvragen voor een wijzigingsvergunning voor het monument.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-990894
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:
  1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanbesteding van de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Noord- en Midden- Limburg, zoals beschreven in bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.
  2. De raad te informeren over deze ontwikkelingen middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-993301
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaarschriften gegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen het oordeel dat de aanvraag onder de reguliere voorbereidingsprocedure valt;
  3. de bezwaarschriften voor het overige ongegrond te verklaren;
  4. het bestreden besluit te herroepen wegens de verkeerde wettelijke grondslag en
  na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure een nieuw besluit op de aanvraag te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-994034
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe in te stemmen met het realiseren van een tentoonstellingsruimte met woning met kantoor aan de IJzerenmanweg 5B middels een herziening van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, tot uiterlijk 1 september 2020.
  2. Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-995973
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Akkoord te gaan met maximaal 80% doorbetaling van de contractwaarde van voor rekening van Weert geplande, niet gereden ritten onder nog vast te stellen voorwaarden aan De Vier Gewesten (DVG) voor niet gereden ritten in de periode vanaf 16 maart 2020 tot het moment dat de scholen weer geopend zijn.
  2. Het hoofd van de afdeling WIZ te mandateren om een overeenkomst te sluiten met DVG over de voorwaarden van doorbetaling.
  3. Niet akkoord te gaan met kostendeclaratie voor aanpassen rolstoelbussen van Taxi Geerets de Leeuw.
  4. Niet akkoord te gaan met een annuleringsregeling niet gereden ritten gymvervoer.

  BESLUIT: Akkoord met advies. De voorwaarden nog wel naar het college brengen.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-1002507
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: het tijdelijk nachtverblijf onder voorwaarden te gedogen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1002701
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgaande antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: DJ-1007246
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriels

  vergroten verkleinen laden...