Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: R.L.A.T. Zincken (Juist495, plaatsvervangend voorzitter)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), J.M. Cardinaal (VVD; vanwege een persoonlijk belang niet aanwezig bij agendapunt 7), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP; vanwege een persoonlijk belang niet aanwezig bij agendapunt 9), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (Juist495) en M. Zaâboul (PvdA).

  Afgemeld: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal) en J. Heesakkers (CDA)

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD), G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal) en M. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts en W. Mentens.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal, voorzitter) en J. Heesakkers (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer A. Schouwenaars bij agendapunt 12 (bestemmingsplan Kazernelaan 101).
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 12 vóór de rondvraag behandeld. De commissie stemt ermee in dat de vragen van mw. Beenders over het Muntcomplex als apart agendapunt worden behandeld (agendapunt 13A). De heer Goubet (SP) zal vanwege een persoonlijk belang niet aanwezig zijn bij agendapunt 9 (windpark De Grijze Heide). De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:
  • de stand van zaken verplaatsing Swinnen (CDA).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:
  • wat is de rol van de provincie bij de Ringbanenvisie 2017? (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  • TILS-1379: wat zijn de kosten voor de gemeente bij de huur van de turnaccommodatie? (DUS Weert).
  • Stand van zaken snelheidsremmende maatregelen Maaseikerweg en overleg met buurtschap (VVD).
  • De vergunningssituatie voor de activiteiten in de Brouwschuur (DUS Weert).
  • De verlichting op het parkeerdek aan de Walburgpassage (DUS Weert).
  • Wat de mening van het college is over het artikel in Dagblad De Limburger over de geplande woningbouw langs het kanaal (PvdA).
  • De stand van zaken van de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen over Kampershoek noord (wal, geluidsnormen, molenbiotoop) (CDA).
  • Welke gevolgen de uitspraak van de rechter dat er wekelijks slechts 51 treinen over het tracé van de IJzeren Rijn mogen rijden heeft voor het geplande personenvervoer (CDA).
  • Of het collegebesluit beschikbaar kan worden gesteld waarmee het college heeft besloten een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de oplossing van het fileprobleem op de A2 (CDA).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezeggingen:
  • TILS-1379 (huur turnaccommodatie): vraag welke facilitaire diensten de gemeente afneemt bij FSW B.V. schriftelijk beantwoorden (DUS Weert).
  • De presentatie die tijdens de open daag in Cwartier is gehouden wordt aan de raad beschikbaar gesteld.

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  • Waarom wordt met het aanpakken van de onveilige schoolroutes gewacht op het GVVP? (VVD).
  • De stand van zaken beantwoorden vragen rateltikkers Bassin (D66).
  • Of er een adequate oplossing gezocht kan worden voor de parkeerproblematiek bij WOZOCO Hushoven (DUS Weert).
  • De stand van zaken van de beantwoording van de vragen over het onderhoud van viaducten (VVD).
  • Of de gemeente voldoende financiële middelen heeft om de schade van de storm van januari aan te pakken (VVD).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezegging:
  • De vragen van de fractie DUS Weert over het gebied rond de Beelenhofweg worden deze week schriftelijk beantwoord en in GO gezet.

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  • Welke acties onderneemt de gemeente tegen de taurossen in de Laurabossen? (CDA).
  • Kan de raad de beschikking krijgen over het concept-beheerplan voor de Laurabossen? (CDA).
  • Is het college bereid het beheerplan voor de Laurabossen vóór collegebesluitvorming met de raad te bespreken? (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 85.000 voor het aanbrengen van
  permanente vergroening.
  2. Beschikbaar stellen van een krediet van € 78.000 voor het aankleden van de stenen zitbanken en het plaatsen van spelaanleidingen in de binnenstad.
  3. Opnemen van een structureel budget van € 4.300 voor beheer, onderhoud en
  inspecteren, verplaatsen van bomen, boombakken en spelaanleidingen in de
  meerjarenbegroting 2018-2021 vanaf 2019.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Consumentenelektronica toe te staan binnen de aanduiding 'detailhandel perifeer' van het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013'.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Van de inkomende brief, inhoudende het verzoek om medewerking te verlenen aan toepassing van de coördinatieregeling, kennis te nemen.
  2. De coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan dat nodig is voor de realisatie van Windpark De Grijze Heide langs de A2 tussen globaal het wegrestaurant La Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk en op alle ambtshalve of op aanvraag in verband hiermee te nemen besluiten, waaronder in elk geval de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan ‘Boeketweg 26’ ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Boeketweg 26’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Boeketweg 26’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV voor de bouw van 20 extra ruimte voor ruimte woningen (1-pitters) in te stemmen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  • indieners zienswijzen bij bestemmingsplannen voortaan op de hoogte stellen van het collegestandpunt m.b.t. hun zienswijzen wanneer deze in het raadsvoorstel naar de raad gaan;
  • vraag of het bebouwingspercentage in voorliggend bestemmingsplan ruimer is dan dat in het thans geldende bestemmingsplan wordt schriftelijk beantwoord;
  • vraag of nachtelijk verblijf door sporters is toegestaan wordt schriftelijk beantwoord.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2018 vast te stellen.
  2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2017 per 1 maart 2018 in te trekken.
  3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met
  betrekking tot bijlage 3 (Herziening grondprijsadvies Kampershoek 2.0 – Buck
  Consultants International) van de grondprijsbrief en bijlage 4 (Markt- en
  prijsadvies voor bedrijfsmatige bouwpercelen – Saelmans Bedrijfsmakelaardij
  B.V.) van de grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet
  Openbaarheid van Bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vragen worden ter vergadering door wethouder van Eersel beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter inventariseert welke commissieleden zich aanmelden voor het werkbezoek aan Wonen Limburg op 27 februari a.s. om 19.30 uur in Hornehoof.
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 14 maart 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,


  M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.R.L. Verheggen
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)