Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterput op te nemen in de historische route en deze ‘zichtbaar’ te maken. De raad voorstellen:
  2. De waterput op te nemen in de Archeo Route Weert door middel van het plaatsen van een stalen tegel, zoals gebruikt in de provinciale Archeo Route, op de hoek Hegstraat - Markt.
  3. Een markeringsrand in de bestrating op te nemen van gele natuursteen om de locatie van de stadswaterput aan te geven en de tijdelijke fundering op die plek om te zetten in een definitieve fundering zoals die op de rest van de markt reeds is aangebracht.
  4. Om een bedrag van € 30.500,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een stalen tegel, een markeringsrand, het aanbrengen van een definitieve fundering en het eindrapport van de archeologische begeleiding.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OSCW) Registratienummer: DJ-731699
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2020 een subsidie te verlenen aan Stichting Punt Welzijn van maximaal € 2.020.477,08 conform bijgevoegde concept beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OSCW) Registratienummer: DJ-750710
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De door het college eerder opgelegde geheimhouding op college voorstellen of bij collegevoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit voorstel op grond van artikel 55 Gemeentewet op te heffen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-837782
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de uitwerking van drie varianten voor de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.
  2. In te stemmen met uitstel van een definitief advies op basis van uitwerking tot eind tweede kwartaal 2020.
  3. Kennis nemen van en in te stemmen met de scenario’s die niet verder worden uitgewerkt.
  4. Kennis nemen van het rapport inzake de verschillende scenario’s.

  BESLUIT: Voorstel wijzigen in:
  Voorstel wijzigen in:
  De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het rapport inzake de verschillende scenario’s.
  2. In te stemmen met uitstel van een definitief advies op basis van uitwerking tot eind tweede kwartaal 2020.
  3. In te stemmen met de uitwerking van vier varianten voor de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.
  Scenario 4 toevoegen Behoud buurtcentrum Moesel als multifunctionele gemeenschapsvoorziening (nr. 4 pagina 2).

  (OCSW) Registratienummer: DJ-838192
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Geheimhouding van raadsvoorstellen of bij raadsvoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit voorstel op te heffen;
  2. De raad voor te stellen om de door het college eerder opgelegde geheimhouding op de raadsvoorstellen of bij raadsvoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit voorstel op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet op te heffen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel 3 toevoegen:
  Betrokken externen vooraf informeren dat geheimhouding wordt opgeheven.

  (CS) Registratienummer: DJ-838726
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de inhoud van de bijgevoegde beschikking van de Provincie d.d. 27-08-2019, waarbij een subsidie wordt verleend ter hoogte van € 50.000,-.
  2. Deze projectsubsidie in 2020 toe te voegen aan het beschikbaar gestelde bedrag voor Experimenteerruimte Onderwijs (€ 250.000).
  3. De verdeling van het beschikbaar gestelde bedrag in € 125.000 voor Experimenteerruimte Onderwijs (in 2020 aangevuld met € 50.000 provinciale projectsubsidie) en € 125.000 voor Maatschappelijke Stage vast te stellen.

  De gemeenteraad voor te stellen om:

  4. Kennis te nemen van de infographic voortkomend uit de ophaalacties met leerlingen en docenten.
  5. De subsidieverordening Experimenteerruimte Onderwijs 2020 tot en met 2022 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Kanttekeningen en risico’s opnemen.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-846510
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de slotwijziging 2019 inclusief bijlagen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-860815
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De raad voor te stellen het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 vast te stellen, conform bijgevoegd uitvoeringsprogramma.
  2. Voor 2020 en 2021 een bedrag van € 27.500,- per jaar beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert, ten laste van de exploitatieopzet Wmo algemene voorzieningen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-863343
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de concept antwoordbrief over het project HealthyLIFE.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-In te stemmen met de concept antwoordbrief over het project HealthyLIFE.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe instemmen met de aankoop van het pand Beemdenstraat 38.
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 3 Taxatie op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 10 jaar.
  3. Aan de raad voorstellen:
  1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de verwerving van het pand Beemdenstraat 38.
  2. In te stemmen met het storten van de huurinkomsten van € 49.148,40 in een bestemmingsreserve om het eigenaarsonderhoud en de eigenaarslasten te dekken en deze reserve vrij te laten vallen in 4 jaar.
  3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage 3 Taxatie op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-864893
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad informeren over het Masterplan Digitale Transitie en de ontwikkelingen ECGeo middels bijgaande concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.
  Bij communicatie en in de raadsinformatiebrief opnemen dat er in januari 2020 een presentatie wordt aangeboden in de informatiebijeenkomst.

  (Info ) Registratienummer: DJ-864942
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe in te stemmen met de 'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 te Weert.'
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3 Taxatie, artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst en bijlage 5 bij de Vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 10 jaar.
  3. Aan de raad voorstellen:
  1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 te Weert.'
  2. Een krediet van € 1.500.000 beschikbaar te stellen ter uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst en de kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.
  3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 3 Onderliggende taxatie, artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst en bijlage 4 bij de Vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-865021
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met het voornemen om een lineaire langlopende geldlening van € 40 miljoen met een looptijd van 20 jaar te sluiten door de concerndirecteur met de portefeuille financiën.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-865386
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het omheinen van het hondenravotterrein op Boshoven en daarvoor € 12.250,- beschikbaar te stellen uit diverse exploitatiebudgetten.
  2. De raad informeren over het vervolgtraject middels bijgaande concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-865680
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de hiervoor gevraagde structurele bijdrage met ingang van 2020 beschikbaar te stellen van € 22.000.
  2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW ) Registratienummer: DJ-867476
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan het bedrijf WellColl Weert.
  2. De begunstigingstermijn te stellen op 1 maand.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-867627
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de Grondprijsbrief 2020.
  2. Geheimhouding – voor de periode van 10 jaar – op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de WOB ten aanzien van bijlage 3 van de Grondprijsbrief 2020.
  Aan de raad voor te stellen:
  3. De Grondprijsbrief 2020 vast te stellen.
  4. De Grondprijsbrief 2019 in te trekken.
  5. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 3 van de Grondprijsbrief 2020 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g WOB te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-867875
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In principe in te stemmen met de verkoop van het pand aan de Boshoverweg 57 inclusief parkeerterrein.
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage “Taxatierapport van Marc van Rijt van 10 juli 2019” op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor een periode van 10 jaar.
  3. De raad te verzoeken om eventuele wensen en bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop kenbaar te maken.
  4. Aan de raad voor te stellen de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage “Taxatierapport van Marc van Rijt van 10 juli 2019” op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-868155
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de Nota Grondbeleid 2020. Aan de raad voorstellen:
  2. De Nota Grondbeleid 2020 vast te stellen.
  3. De Nota Grondbeleid 2014 in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: DJ-
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De artikel 40 vraag te beantwoorden via bijgevoegde concept brief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-869081
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met bijgaande concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. .

  (F&C) Registratienummer: DJ-871415
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 7-2019" vast te stellen.
  2. "Beleidskalender 7-2019" na vaststelling door te sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CC) Registratienummer: DJ-872857
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg d.d. 31-10-2019.
  2. Aan de raad voor te stellen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg d.d. 31-10-2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-873086
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met de opdracht "Participatie” in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Tekstuele aanpassingen in overleg met de portefeuillehouder.

  (R&E) Registratienummer: DJ-874324
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Akkoord gaan met de beantwoording.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-874726
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de concept-antwoordbrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-874891
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De economische impact van het EK Triatlon 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De raad voor te stellen om het gemeentelijk aandeel in het resultaat te dekken uit de algemene reserve.
  3. Het tekort van Stichting Stadstriatlon van € 29.000 aan te vullen uit het budget bovenregionale evenementen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (CS) Registratienummer: DJ-835032
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...