College van B&W 16 april 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-689835
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De projectopdracht 'Aan de slag met sturen op effecten. Samen groeien naar meer grip en sturing' vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-701364
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De hardheidsclausule artikel 17 van de 'Subsidieregeling Evenementen Weert 2017' toe te passen en de subsidieaanvraag van Stichting Rogstaekers Evenementen ontvankelijk te verklaren.
  2. Een subsidie van € 7.500,- te verlenen aan Stichting Rogstaekers Evenementen (en direct vast te stellen) voor het organiseren van 'Fieëst oppe Merrentj 2019' conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-702112
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Voor 2019 een subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert van maximaal € 84.350,- conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-704554
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De Ontwerpregeling tot wijziging van enkele subsidieregelingen, conform bijlage vast te stellen.
  2. Een inspraakprocedure op maat vast te stellen, zoals in dit voorstel opgenomen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-705384
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Subsidie van € 41.417 te verlenen voor de uitbreiding van "Buitenschoolse Opvang (BSO) voor iedereen" in 2019, waarvan € 31.063 aan de stichting Kinderopvang Humanitas en € 10.354 aan Hoera Kindercentra.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-706883
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het bezwaarschrift van Vereniging Dorpsbelangen Laar tegen de afwijzing van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen ongegrond te verklaren.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Portefeuillehouder gaat in gesprek met de dorpsraad.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-708451
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het jaarplan 2019 Aanvalsplan armoede 2018 -2020 vast te stellen.De raad te informeren middels de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-708671
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen om de functie zorgcoördinatie vanaf 2020 mee te nemen in de regiovisie "Geweld hoort nergens thuis" en de functie onder te brengen in het Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Midden- Limburg.
  2. In te stemmen met een bijdrage van € 0,05 per inwoner voor de resterende periode 2019 voor de regionale zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel.
  3. In te stemmen met een structurele bijdrage van € 0,08 per inwoner vanaf 2020 voor de regionale zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-710010
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Voor elk stembureau een geschikt stemlokaal aan te wijzen, conform overzicht bijlage.
  2. Mobiele stembureaus aan te wijzen en de zittingstijden en plaatsen van deze stembureaus vast te stellen, conform overzicht bijlage.
  3. De Boskamer als plaats van stemopneming mobiel stembureau vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (DV-PUVA) Registratienummer: DJ-710495
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het pand Wilhelminastraat 17 te Stramproy tot 2 appartementen met een Omgevingsvergunning (uitgebreid) tot uiterlijk 1 november 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-710676
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 3-2019" vast te stellen.
  2. "Beleidskalender 3-2019" na vaststelling door te sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-712176
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: I. Besluiten tot intrekking van het besluit van 26 maart 2019 tot het opstellen van een Paraplubestemmingsplan Geitenhouderijen als vervolg op het genomen voorbereidingsbesluit ‘geitenhouderijen’ van 30 mei 2018.II. Aan de raad voorstellen:1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Weert zoals bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.
  2. Te bepalen dat het verboden is om het aantal geiten toe te laten nemen en dat het verboden is om bestaande aantallen opfokgeiten om te wisselen naar melkgeiten in de gehele gemeente Weert.
  3a. Te bepalen dat het verboden is om op bestaande oppervlakte dierenverblijven een nieuwe geitenhouderij te vestigen. Deze verbodsbepaling geldt niet indien er minder dan 10 geiten worden gehouden of na wijziging minder dan 10 geiten worden gehouden.
  3b. Te bepalen dat het verboden is de bebouwing en gronden uit te breiden ten behoeve van een bestaande geitenhouderij. Deze verbodsbepalingen gelden niet indien er minder dan 10 geiten worden gehouden of na wijziging minder dan 10 geiten worden gehouden.
  4. Te bepalen dat van het verbod zoals aangegeven onder de punten 2, 3a en 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken indien er vóór 23 mei 2018 een mededeling is ontvangen als bedoeld in artikel 7.16 lid 1 Wet milieubeheer.
  5. Te bepalen dat van het verbod onder punt 2 en 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken indien:
  a. de uitbreiding en of verandering van de inrichting leidt tot een aantoonbare verbetering op het gebied van ammoniak en fijnstof ten opzichte van het plafond op basis van een geaccepteerde melding als bedoeld in artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer of op grond van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht, en b. de mest afkomstig van de geiten inpandig wordt opgeslagen.6.Te bepalen dat van het verbod onder punt 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken voor zover de verandering van de geitenhouderij noodzakelijk is voor verwijderen van asbest. Onder de verandering van de geitenhouderij wordt mede verstaan veranderingen die noodzakelijk zijn om de geitenhouderij na de verwijdering van het asbest functioneel te laten werken.7. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 6 juni 2019.
  8. Het voorbereidingsbesluit bekend te maken door plaatsing in de Limburger en in de Staatscourant.III. Te bepalen dat het voorstel sub II vervalt indien vóór de raadsvergadering van 5 juni 2019 de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten in werking is getreden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-713067
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal om mw. G. Collignon te benoemen als commissielid-niet-raadslid in de raadscommissie Samenleving & Inwoners.
  2. Eventuele wensen en/of bedenkingen uit te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-715388
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voor te stellen om:
  1. De bestuursopdracht “Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met ambitie”vast te stellen;
  2. Voor het traject van de totstandkoming van de strategische visie voor 2019 en 2020 een budget beschikbaar te stellen van € 100.000,--;
  3. Het budget te dekken uit de Algemene reserve.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel en opdracht in overleg met de portefeuillehouder.

  (CS) Registratienummer: DJ-722525
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...