College van B&W 29 september 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C,C, Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

  Afwezig:Wethouder T.E.C. Geelen

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met Concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg

  2.    De raad te informeren over de concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg middels bijgaande raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) istratienummer: DJ-1081564

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De subsidierelatie met het Zelfregiecentrum voor het onderdeel maatschappelijke opvang te beëindigen per 1-1-2022, conform bijgevoegde concept-beschikking.

  2.    Ketenpartners over uw besluit te informeren door middel van bijgaande concept-brief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer DJ-1095489

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de erfpachtovereenkomst met KPN betreffende een nieuwe zendmast gelegen aan de Bocholterweg 89 in Altweerterheide voor de duur van 20 jaren.

  2.    In te stemmen met het concept persbericht.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Regisratienummer DJ-1122487

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met het ontwerpbestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-ON02 in te stemmen.

  Met het ontwerpexploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening met identificatienummer NL.IMRO.0988.EPKampershN2010H3-ON02 in te stemmen.

  Met het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.

  Met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in te stemmen.

  Met de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Regristratienummer: DJ-1131742

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De Beleidslijn toepassing Wet Bibob 2019 te wijzigen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.


  (VTH) Registratienummer: DJ-1133169

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Met toepassing van de hardheidsclausule uit art. 14 uit de Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017, de aanvraag tot subsidieverlening met ingang van 1 oktober 2020, toch in behandeling te nemen en aan het Zelfregiecentrum Weert voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 een subsidie te verlenen van maximaal € 46.260,- als bijdrage in de kosten van het Herstelhuis Midden-Limburg conform bijgevoegde conceptbeschikking, onder voorbehoud van toekenning van een subsidiebedrag van gelijke omvang hiervoor door gemeente Venlo aan gemeente Weert.

  2.    De subsidie voor het Zelfregiecentrum Weert voor het Herstelhuis Midden-Limburg over de periode 01-04-2019 tot en met 31-12-2019 vast te stellen op € 79.311,- en het Zelfregiecentrum te verzoeken de teveel ontvangen voorschotten ad € 5.039,- terug te betalen, conform bijgevoegde conceptbeschikking..


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1133541
   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 van het Regionaal Mobiliteitsoverleg RMO Midden Limburg.Wethouder van den Heuvel te machtigen de samenwerkingsovereenkomst namens Weert te ondertekenen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1137553

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Verleende subsidies aan Stichting Bibliocenter, Stichting RICK en Stichting Punt Welzijn met betrekking tot de inzet van combinatiefuncties voor de periode 1 september 2019 t/m 31 augustus 2020 definitief vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1139398

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In principe medewerking te verlenen aan de realisering van een woning op de hoek van de Kraanweg en Onzelievevrouwehofweg met toepassing van een herziening van het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) tot 1 april 2021.

   

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1142548

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Met bijgaande reactie in te stemmen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-1143513

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor het project wateroverlast Boshoven en akkoord te gaan met een meervoudig onderhandse aanbesteding.

  2.    De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van de contractdocumenten.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1145088

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van de door de stuurgroep sociaal domein Midden-Limburg West vastgestelde criteria voor het Vernieuwingsfonds Sociaal Domein;

  2.    In te stemmen met de uitvoering van de pilot 'Lokale behandelteams Midden-Limburg West' en dit te financieren uit het beschikbaar gesteld budget voor innovatie en transformatie sociaal domein Midden-Limburg West;

  3.    Het bijgaande samenwerkingsconvenant 'Pilot lokale behandelteams Midden-Limburg West' te ondertekenen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1145580

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de volgende beleidslijn ten aanzien van vergunningsplichtige evenementen in Corona-tijd:

  1.    Geen medewerking te verlenen aan nieuwe vergunningaanvragen voor evenementen voor zover deze niet jaarlijks terugkomen of op de evenementenkalender zijn vastgelegd.

  2.    De onder 1 genoemde beleidslijn te hanteren tot nader order.

  3.    Kleine activiteiten gerelateerd aan de reguliere bedrijfsvoering kunnen met inachtneming van de RIVM richtlijnen en de volksgezondheid aanvragen indienen.

  4.    Akkoord gaan met bijgevoegd persbericht.

  5.    Dit voorstel per direct openbaar te maken om aanvragers van evenementen direct te kunnen informeren.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Persbericht aanpassen.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1146433

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1148627

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met de Tussenrapportage 2020, inclusief financiële bijstellingen (bijlage2);

  2.    In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3);Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de Tussenrapportage 2020.

   

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-980401

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord gaan met de nota "Reserves en voorzieningen 2020".

  De raad voor te stellen de nota "Reserves en voorzieningen 2020"vast te stellen

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-979372

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 en deze aan te bieden aan de raad.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-1148621

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het bezwaarschrift gegrond te verkalren;

  2.    Het bestreden besluit te herroepen en de verbeurde dwangsom vast te stellen op € 322,= en

  3.    De proceskostenvergoeeding vast te stellen op  € 262,50.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1148613

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...