Financiële stukken

Vergaderingen
Bij behandeling van een financieel document in de informatiebijeenkomst, commissie- of raadsvergadering zal het betreffende agendapunt worden gekoppeld aan dit themadossier en kunt u deze hiernaast bekijken.

Documenten
Hier kunt u de bestanden inzien van de voorjaarsnota, najaarsnota, Jaarrekening, financiële tussenrapportages en de begroting. Hieronder volgt per soort document een korte toelichting.

 • Kadernota
 • Begroting
  De begroting is het 'spoorboekje' voor het gemeentelijk financiële beleid voor het komende jaar. Daarin staat welke plannen het college volgend jaar wil verwezenlijken, waarop men wil bezuinigen en wat alle maatregelen kosten.

 • Jaarrekening
  De jaarrekening is de verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De jaarrekening heeft dezelfde opzet als de begroting en geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente en het gevolgde financiële beleid in het afgelopen jaar.

 • Tussenrapportage (vanaf 2014)

 • Voorjaarsnota (tot 2013)
  In de voorjaarsnota beschrijft het gemeentebestuur wat er is waargemaakt van de voornemens zoals die het jaar daarvoor in de begroting zijn vastgelegd voor het nu lopende begrotingsjaar. Verder wordt vooruitgeblikt naar het nieuwe begrotingsjaar; gewenste bijsturingen, koerswijzigingen en veranderingen in het afgesproken beleid staan in de voorjaarsnota als ‘richting’ beschreven voor de begroting van het jaar daarop.

 • Najaarsnota (tot 2013)
  In de najaarsnota – die in december van elk jaar wordt besproken - beschrijft het gemeentebestuur hoe in financieel opzicht het (bijna) voorbije begrotingsjaar is verlopen. In feite is het een tussentijdse opmaak van de balans: wat is uitgevoerd van de bestuurlijke voornemens en wat (nog) niet?

Agendapunten (15)

Documenten (57)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten