Grip op Regionale Samenwerking

Gemeenschappelijke Regelingen

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Facilitering en ondersteuning op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

www.vrln.nl

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Verbetering kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden bij de uitvoering van VTH-taken en verbetering kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

www.rudlimburgnoord.nl

Gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer Omnibuzz

Zorgen voor een goed en betaalbaar (vraagafhankelijk) vervoer in heel Limburg.

www.omnibuzz.nl

Gemeenschappelijke regeling ICT NML

Een goed werkende ICT-voorziening, zodat de dienstverlening richting burgers optimaal is.

www.ictnml.nl

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement halen uit de samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning en uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken.

www.bsgw.nl

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Risse Weert e.o.

Het creëren van arbeidsplaatsen en ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden voor Wsw-gerechtigden en andere personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, in samenspel met andere (lokale) organisaties binnen het sociaal domein.

www.risse.nl

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

Waarborging continuïteit van voorzieningen in Noord- en Midden-Limburg ten behoeve van de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van deze voorzieningen. Dit gebeurt door centraal en transparant geregelde inkoop en monitoring van diensten in het sociaal domein. 

www.sociaaldomein-limburgnoord.nl

Vennootschappen en coöperaties

Enexis Holding NV

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

www.enexis.nl

 

NV Waterleidingmaatschappij
(WML)

Het leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en bedrijven in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf is de WML verplicht leidingwater te leveren dat aan de wettelijke eisen voor volksgezondheid voldoet.

www.wml.nl

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

www.bngbank.nl

Inkoopcentrum Zuid

Optimaal en maatschappelijk verantwoord inkopen, rekening houdend met de specifieke wet- en regelgeving van publieke instellingen.

www.inkoopcentrumzuid.nl

Overige samenwerkingsverbanden

Samenwerking Midden-Limburg

Samenwerking Midden-Limburg is de krachtige verbinder die de lokale eigenheid van de aangesloten zeven gemeenten versterkt en de samenhang van de regio vergroot. SML is de netwerksamenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.

 

www.samenwerkingmiddenlimburg.nl

 

Gemeenschappelijke regeling subsidiëring Anti Discriminatie Voorziening-Limburg

ADV Limburg is een onafhankelijke stichting die voor 27 Limburgse gemeenten de Wet op de antidiscriminatievoorzieningen uitvoert. In deze wet is geregeld dat elke gemeente een onafhankelijk meldpunt moet hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. ADV Limburg is dit meldpunt voor de meeste Limburgse gemeenten.

 

www.advlimburg.nl

 

Stichting Keyport

De Keyportregio (Midden-Limburg en Cranendonck) heeft een hoog aantal ondernemers per hoofd van de bevolking. Opvallend veel  slimme, slagvaardige MKB bedrijven, dé motor van onze economie. Hier wonen en werken ondernemers die van aanpakken, doorpakken en samenwerken houden. Zij staan aan de basis van onze gezonde, bloeiende regionale economie en dragen bij aan de ontwikkeling van up to date, innovatief onderwijs. De centrale ligging, de prettige woonomgeving en de betrokken werkmentaliteit maken het vestigingsklimaat compleet. 

www.keyport.nl

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten