Financiële stukken

Vergaderingen
Bij behandeling van een financieel document in de informatiebijeenkomst, commissie- of raadsvergadering zal het betreffende agendapunt worden gekoppeld aan dit themadossier. U kunt deze ook hier bekijken.

Documenten
Hier kunt u de bestanden inzien van de Voorjaarsnota, Najaarsnota, Jaarrekening, Tussenrapportages en de Begroting. Hieronder volgt per soort document een korte toelichting.

 • Kadernota
  In de Kadernota legt de raad de beleidsmatige kaders vast. Het doel van de Kadernota is om op basis van de actuele situatie van dat moment en de (financiële) ontwikkeligen die in het verschiet liggen in een vroeg stadium richting te geven. De financiële uitwerking van de uitkomsten na besluitvorming door de raad over de Kadernota vindt plaats in de Begroting.
 • Begroting
  De Begroting is het 'spoorboekje' voor het gemeentelijk financiële beleid voor het komende jaar. Daarin staat welke plannen de gemeente volgend jaar wil verwezenlijken, waarop men wil bezuinigen en wat alle maatregelen kosten.
  De Begroting Weert is ook online te bekijken via een eigen website, zie hiervoor het Planning & Control portaal van gemeente Weert.
 • Jaarrekening
  De Jaarrekening is de verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De Jaarrekening geeft een beeld van de financiële situatie van de gemeente en het gevolgde financiële beleid in het afgelopen jaar.
  De Jaarrekening Weert is ook online te bekijken via een eigen website, zie hiervoor het Planning & Control portaal van gemeente Weert.
 • Tussenrapportage (vanaf 2014)
  In de financiële verordening van de gemeente Weert is bepaald dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de Begroting van het lopende boekjaar.
 • Voorjaarsnota en een Najaarsnota (tot 2013) 
  In de voorjaarsnota werd de stand van zaken aangegeven van de uitvoering van de begroting en werd er vooruitgeblikt naar het nieuwe begrotingsjaar.
  In de najaarsnota werd teruggeblikt op het begrotingsjaar en werd de stand van zaken weergegeven van hetgeen wel was uitgevoerd van de voornemens en wat (nog) niet gebeurd was in dit jaar.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten