College van B&W 21 mei 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J. van den Heuvel, wethouder
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De medewerkers/toezichthouders van het team Toezicht en Handhaving van de afdeling VTH, de teamleider, de stagiaires Stadstoezicht en de ingehuurde medewerkers/toezichthouders bij Stadstoezicht aan te wijzen als toezichthouder conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.a.
  2. a. In te stemmen met deelname aan het Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg en
  b. de boa's Domein I en II, die in dienst zijn van de convenantpartners, aan te wijzen als toezichthouder conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-692880
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde begroting 2019 en de primaire (concept)begroting 2020 ter kennis te brengen van de raad.
  2. De Raad te verzoeken om zijn eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting 2020 kenbaar te maken.
  3. De Raad voor te stellen te besluiten om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2020 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  4. De raad voor te stellen om op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 202.255,- en € 135.169,- in de jaarschijven 2022 en 2023 van de begroting 2020 op te nemen ten laste van de reserve sociaal domein.
  5. De raad voor te stellen om met ingang van de jaarschijf 2021 een aanvullend bedrag van € 118.000,- in de begroting 2020 op te nemen ten laste van het begrotingsresultaat ten gevolge van de kostprijsverhoging van de re-integratiedienstverlening door Werk.Kom.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OSCW) Registratienummer: DJ-713507
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De gewijzigde begroting 2019-1, de conceptbegroting 2020, het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 ter kennis te brengen van de raad.
  2. De Raad te verzoeken om eventuele zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-1 en de conceptbegroting 2020 aan Omnibuzz kenbaar te maken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-718051
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijzen vast te stellen.
  2. Wethouder Van Eijk te machtigen het Eindverslag inspraak namens uw college te ondertekenen.
  3. Aan de raad voorstellen:
  a. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 vast te stellen.
  b. De structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg uit 2014 in te trekken.
  4. Instemmen met de actualisatie van het woonbeleid in Weert per 1 januari 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-72678
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het proces verbaal verkoop bij inschrijving wijkgebouw De Spil.
  2. In principe in te stemmen met de verkoop van het wijkgebouw aan de hoogste bieder.
  3. De gemeenteraad te verzoeken om eventuele wensen en bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van het wijkgebouw kenbaar te maken.
  4. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar.
  5. Ingevolge artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de raad ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar.
  6. De raad voorstellen om de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-730659
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het 'Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex' vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-731295
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een gedoogverklaring te verlenen aan autodemontagebedrijf J&W van Esch.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-732944
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De jaarrapportage 2018 sociaal domein vast te stellen.
  2. De jaarrapportage 2018 sociaal domein door te leiden naar de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-734022
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Akkoord te gaan met de aanpak herinrichting wijkpark Fatima.
  2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid en akkoord gaan met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OG) Registratienummer: DJ-735485
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' en het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
  2. Met het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' in te stemmen.
  3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-737085
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPGrotesteeg9a-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-741151
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. Opdracht aan BsGW te verstrekken om met ingang van belastingjaar 2022 conform wettelijk voorschrift Wet WOZ woningen te waarderen op basis van de gebruikersoppervlakte,
  2. De kosten ad € 168.500 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (FIN) Registratienummer: DJ-741676
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 4-2019" vast te stellen.
  2. "Beleidskalender 4-2019" na vaststelling door te sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (CS) Registratienummer: DJ-Beleidskalender aanpassen
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...