College van B&W 17 november 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 657.466,- voor de activiteiten zoals omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde concept-beschikking;

  2.    Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 44.100,- voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van formele cliëntondersteuning, conform bijgevoegde concept-beschikking;

  3.    Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 90.000,- voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van de VoorzieningenWijzer en de coördinatie Stichting Urgente Noden (SUN), conform bijgevoegde concept-beschikking.

  4.    De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1134873

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Kennis te nemen van het conceptprogramma Museum W 2021-2024.

  2.    In te stemmen met het Bedrijfsplan 2021-2024, versie d.d. 28 oktober 2020 onder voorbehoud verkregen instemming door de Ondernemingsraad. Hierbij in acht nemend:

  2.1.        Dat de personele paragraaf (functie- en formatieve herschikking) in het Bedrijfsplan in principe vastgesteld dient te worden en de OR om advies te vragen op grond van artikel 25 van de WOR.

  2.2.        En indien de OR een positief advies geeft op de personele en formatieve herschikking het besluit als genoemd onder 2.1. als definitief aan te merken.

  3.    Vast te stellen de tarieven en openingstijden van Museum W zoals opgenomen in het Bedrijfsplan.

  3.1.        Vast te stellen de entreeprijzen Museum W.

  3.2.        Vast te stellen de openingstijden voor Museum W.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1145549

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren van het perceel kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie K, nummer 4406 en gelegen aan de Grotesteeg 8A in Weert.

  2.    De begunstigingstermijn te stellen op 9 maanden.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1154853

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    Het aangaan van een Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden met Poetszorg, poetsen met een praatje B.V. voor de resterende looptijd in 2020.

  2.    Het aangaan van een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst met Poetszorg, poetsen met een praatje B.V. voor de resterende looptijd in 2020.

  3.    Het beëindigen van de Voorzieningenovereenkomst Hulp bij het huishouden met Poetszorg, poetsen met een praatje VOF.

  4.    Het beëindigen van de Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst met Poetszorg, poetsen met een praatje VOF voor de resterende looptijd in 2020

  5.    Het verlenen van mandaat, machtiging en volmacht aan contractmanagers voor het ondertekenen van de beëindigingen en nieuwe overeenkomsten zoals bovengenoemden met aanbieder Poetszorg, poetsen met een praatje voor de resterende looptijd in 2020.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1168122

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Voorgesteld wordt:

  1.    In te stemmen met de concept strategische visie, ”Werken aan Weert 2030”;

  2.    De concept strategische visie aan de raad aan te bieden voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen;

  3.    Na de wensen en bedenkingen gehoord, overwogen en eventueel verwerkt te hebben, de strategische visie in de eerst volgende cyclus aan te bieden aan de raad voor definitieve vaststelling (maart 2021);


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1177457

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Wethouder Van den Heuvel heeft zicht onthouden van beraadslaging en stemming.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1177815

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Het subsidie voor begeleiding bij vechtscheidingen vast te stellen op € 0 en Algemeen Maatschappelijk Werk te verzoeken € 18.000 terug te betalen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1182825

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het uitvoeringsplan Regionale samenwerking inwoners met complexe problematiek Noord- en Midden-Limburg;

  2.    In te stemmen met de verkenning naar een regionale samenwerking op een aantal bedrijfsvoeringstaken inzake beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGz preventie;

  3.    De gemeenteraad te informeren via plaatsing op de TILS-lijst.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1188542

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met het Regionaal programma Volwasseneneducatie en Laaggeletterdheid Midden-Limburg 2021-2024.

  2.    De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1191535

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    De verwervingsstrategie voor het sociaal domein in Midden-Limburg West voor de jaren 2022 en verder vast te stellen.

  2.    De raad te informeren met een raadsinformatiebrief over de verwervingsstrategie.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1192903

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De artikel 40 vragen te beantwoorden volgens bijgevoegde antwoordbrief


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-1200160

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...